16 мар.

Данъчно-осигурителен календар – 19.03.2012 – 25.03.2012

Данъчно-осигурителен календар – 19.03.2012 – 25.03.2012

 • Подаване от НОИ на:
  – декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
  – декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Февруари 2012 г.20 март 2012
 • Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Февруари 2012 г.
  20 март 2012
 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекому никационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
  20 март 2012Данъчно-осигурителен календар – 26.03.2012 – 01.04.2012
 • Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Март 2012 г. задължителни осигурителни вноски.30 март 2012
 • Подаване на годишната данъчна декларация за 2011 г. от бюджетните предприятия и внасяне на данъка от корекцията на месечната данъчна основа.
  31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012г. е 2 април 2012г.)
 • Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
  31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012г. е 2 април 2012г.)
 • Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Февруари 2012 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Зако на за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона). (първият работен ден след 31 Март 2012 г. е 02 Април 2012 г.)
  31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012г. е 2 април 2012г.)
 • Подаване на годишната данъчна декларация за 2011 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.
  31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012г. е 2 април 2012г.)
 • Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Февруари 2012 г.
  (първият работен ден след 31 Март 2012 г. е 02 Април 2012 г.)31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012 г. е 2 април 2012г.)
 • Подаване на годишната данъчна декларация за 2011 г. от организаторите на хазартни игри за данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта.
  31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012г. е 2 април 2012г.)
 • Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Февруари 2012 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание. (първият работен ден след 31 Март 2012 г. е 02 Април 2012 г.)31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012г. е 2 април 2012г.)
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през февруари са направени само частични плащания.
  31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012г. е 2 април 2012г.)
 • Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2011 г.
  31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012г. е 2 април 2012г.)
 • Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012г. е 2 април 2012г.)
 • Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.
  31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012г. е 2 април 2012г.)
 • Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Февруари 2012 г.
  (първият работен ден след 31 Март 2012 г. е 02 Април 2012 г.)31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012г. е 2 април 2012г.)
 • Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец февруари.
  31 март 2012
  (Първият работен ден след 31 март 2012г. е 2 април 2012г.)

Comments are closed.