Счетоводство

accounting-с
 • Изготвяне на счетоводна политика и сметкоплан за предприятието.
 • Осигуряване на одиторска заверка на ГФО от регистриран одитор.
 • Дълготрайни активи – завеждане, изготвяне на амортизационни планове, начисляване на амортизации, инвентаризации, периодични оценки, статистически справки.
 • Материални запаси – движение, инвентаризации, периодични оценки, статистически справки.
 • Осчетоводяване на фактури – клиенти и доставчици.
 • Подготовка и проверка на дневници за покупки и продажби.
 • Изготвяне и предаване на Справка декларация по ДДС – месечна , годишна.
 • Периодични оценки на вземания и задължения съгласно утвърдената Счетоводната политика.
 • Осчетоводяване на банкови извлечения, приходни и разходни касови ордери в лева и валута.
 • Осчетоводяване на авансови отчети в лева и валута.
 • Осчетоводяване на банкови заеми, лизинги в лева и валута.
 • Начисляване на дължими данъци и такси – на основание на ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ.
 • Начисляване на дължими трудови и извънтрудови възнаграждения за месеца.
 • Начисляване на дължими осигуровки и данъци върху разходите за заплати за месеца.
 • Справки изисквани от данъчните органи касаещи проверки и ревизии.

Данъци

vat-с
 • Закон за Корпоративното подоходно облагане
  • Авансови вноски за Данък печалба – определяне вида и размера.
  • Данъци върху разходите – разходи за автомобили, представителни, социални.
  • Данъци при източника – върху дивиденти, ликвидационни дялове, лихви и др.
  • Годишни данъчни декларации – определяне на данъка, попълване и подаване на данъчната декларация.
  • Проверки и ревизии – представителство, защита, обжалване.
 • Закон за Данък върху добавената стойност
  • Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС в НАП.
  • Изготвяне Справки декларации, Дневници за покупки и продажби.
  • Изготвяне и подаване на VIES декларации.
  • Деклариране пред НАП (чрез електронен подпис).
  • Плащане на ДДС – подготовка на платежни нареждания.
 • Закон за Данък върху доходите на физическите лица
  • Определяне и деклариране на авансов данък от трудови и други доходи.
  • Платежни нареждания за авансов данък от трудови и други доходи.
  • Определяне размера на патентен данък.
  • Определяне размера на дължими данъци от чуждестранни лица.
  • Попълване на Годишни данъчни декларации за ЕТ и физически лица.
  • Попълване на приложения за Данъчни облекчения.
 • Закон за Местните данъци и такси
  • Декларации за придобито недвижимо имущество – изготвяне и подаване.
  • Декларации за данък дарение – изготвяне и подаване.
  • Декларации за данък наследство – изготвяне и подаване.
  • Декларации за размера на Такса за битови отпадъци.
  • Данъчна оценка на имот.
  • Декларации за придобито движимо имущество – автомобили и др.

Заплати и персонал

salary-с
 • Изчисляване на основни и допълнителни възнаграждения за положен труд.
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения.
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки.
 • Изготвяне и подаване на Декларация-№1 и Декларация-№6 (чрез електронен подпис).
 • Изготвяне на платежни нареждания за заплати и осигуровки.
 • Граждански договори – Сметки за изплатени суми, Служебни бележки, Декларации.
 • Представителство при проверки и ревизии от НАП във връзка с ДОО, ДЗПО, ЗО.
 • Изготвяне на Трудови договори и Допълнителни споразумения.
 • Изготвяне на Уведомление по чл.62 от КТ.
 • Следене на използван/неизползван отпуск.
 • Документи за Прекратен Трудов договор – трудови книжки, служебни бележки, уведомления.
 • Подготовка и деклариране на документи във връзка с болнични листове.
 • Заверка на осигурителни книжки. Изготвяне на УП 2,3.

Правни услуги

law-с
 • Регистрация на български и чуждестранни фирми в Агенцията по вписване.
 • Регистрация на фирми в Агенцията по вписванията (регистър БУЛСТАТ).
 • Регистрация на Юридически лица с нестопанска цел в Министерството на правосъдието.
 • Вписване/заличаване на договори/ипотеки в Централния регистър на особените залози.
 • Издаване на удостоверения за: липса на данъчни задължения; липса на заведени изпълнителни дела; липса на процес на ликвидация; актуално състояние; липса на производство по несъстоятелност.
 • Издаване на Електронен подпис – подготовка на документи и подаване в Infonotary.
 • Осигуряване на юридически консултации с високо квалифицирани адвокати.

Специализирани услуги

special-с
 • Мониторинг на документооборота и счетоводното отчитане в предприятия със собствен счетоводен отдел.
 • Осигуряване на квалифициран счетоводен персонал на СК Актив Консулт за работа при клиента.
 • Периодични отчети за ръководството на предприятието
  • Бюджет по стандартна форма на СК Актив Консулт ООД.
  • Бюджет по зададена форма от клиента.
  • Справка за дълготрайните активи и натрупаното изхабяване.
  • Справка за вземанията и задълженията.
  • Справка за паричните средства и паричните потоци.
  • Справка за остатъците по заеми и лизинги.
  • Справка за Финансовите показатели на предприятието.
 • Търговски банки и други кредитни институции
  • Бизнес план – изготвяне на финансова обосновка за кредитиране и кандидатстване за финансиране по Европейски програми.
  • Кандидатстване за кредити – попълване на пакет банкови документи.
  • Банкови гаранции – изготвяне на пакет документи.
  • Финансов лизинг – изготвяне на пакет документи.
 • Българска народна банка – отчети.
  • Отчет за финансовите кредити между местни и чужд. лица – СПБ 4.
  • Отчет за движението по сметки в чуждестранни банки – СПБ 5.
  • Отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица – СПБ 6Б.
  • Отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица – СПБ 6А.
  • Отчет за извършените преки инвестиции в чужбина – СПБ 7.
  • Отчет за вземания и задължения на местни физически лица – СПБ 8.
  • Отчет за вземания и задължения на местни физически лица – СПБ 8.
  • Регистриране на заеми отпуснати от/на чуждестранни лица.
 • Статистика – периодични отчети за Национален статистически институт
  • Финансов резултат.
  • Отчет за персонала.
  • Отчет за ДМА.
  • Отчет за Чуждестранните инвестиции.
  • Годишен статистически отчет.