Счетоводство

07 ное.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСКОРЕНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

Ускорено възстановяване на декларирания данък за възстановяване по справка-декларация е възможно при наличието на определени условия, предвидени в разпоредбите на чл. 92, ал. 3 от ЗДДС. Доколкото по-голям интерес представляват: доставките с нулева ставка и доставките, осъществени от земеделски производители, които от своя страна биха дали възможност за ускорено възстановяване на ДДС при наличието на определени условия, подробно ще се обсъдят тези две […]

read more »
07 ное.

СПРАВКА ПО ЧЛ. 73 В НАП, ЗА ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 2019 Г.

Актуално към 01. 11. 2019 г. С измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които влязоха в сила от 01.01.2019 г. бяха направени съществени промени във връзка с предоставянето на информация от платците на доходи на физически лица. Вече информация ще се предоставя освен: със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, която съществува от дълги […]

read more »
13 май

Промени в Зakона за счетоводство от 07.05.2019 г.

В ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с който (§ 59 и 60 от ПЗР) се правят промени в Закона за счетоводството, регламентиращи приложимата счетоводна база на предприятията в страната, в сила от 07.05.2019 г. По […]

read more »
12 дек.

Новите изисквания на данъчното законодателство към електронните магазини

Общи бележки към Новите изисквания на данъчното законодателство към електронните магазини. Развитието на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) рефлектира върху всички значими сфери на обществения живот. В резултат на това, познати ни явления и процеси придобиват нов облик, което поставя сериозни предизвикателства пред правното регулиране. Едно от тези познати явления е традиционната продажба на стоки и […]

read more »
18 ян.

Последните промени в Закона за административните нарушения и наказания.

По смисъла на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) административнонаказателно отговорни са пълнолетните физически лица, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост. По изключение административнонаказателно отговорни са и навършилите 16 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си. За административни нарушения, извършени от […]

read more »
15 ян.

Закон за счетоводството 01.01.2016 г.

С новия Закон за счетоводството, който влиза в сила от 01.01.2016 г., на практика се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС и Директива 2014/95/ЕС от 22.10.2014 г. В закона са предвидени облекчения по отношение на микро- и малките предприятия, свързани с публикуването на финансовите отчети, но независимо от тези облекчения, предприятията ще продължават да попадат в […]

read more »
14 ян.

Най-после пуснаха корпоративните декларации по електронен път.

Годишните декларации за облагане с корпоративен данък вече могат да се подават по електронен път. Услугата функционира от началото на седмицата, а не както трябваше от 01.01.2016 г.. До момента чрез Интернет са подадени 1 278 корпоративни декларации. Най-много подадени е-декларации за облагане с корпоративни данъци има от София – 325, следва ги Пловдив със 164. […]

read more »
04 ное.

ПРОМОЦИЯ до 31.12.2014.

 НОВО ! ПРОМОЦИЯ   до 31.12.2014 г. от Актив Консулт ООД   100 % отстъпка от цената за счетоводно обслужване за 1 месец при сключване на едногодишен договор. 50 % отстъпка от цената за счетоводно обслужване за 3 месеца за новосъздадени дружества.

read more »
19 юни

Работник, възстановен на заеманата преди уволнението длъжност.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 94-3727 от 03.10.2013 г. ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или слу­жителят е възстановен на заеманата пре­ди уволнението длъжност с влязло в сила съдебно решение, не може да се приеме, че възниква ново трудово правоотношение, поради което мнението ни е, че трудовият му договор не може да бъде прекратен на основание чл. 328, […]

read more »
26 февр.

Данъчно третиране при отписване на вземания по реда на чл. 37 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 96-00-549 от 16.12.2013 г.   В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 16.12.2013 г. при дирекция ОДОП – …, ви уведомяваме за следното: Описали сте следната фактическа обстановка: Във връзка с възникнали вземания по фактури, издадени от фирмата през 2007 г. и 2008 г., които към настоящия момент […]

read more »
26 февр.

№ 3-3384 от 30.12.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални у...

Във връзка с тълкуването на нормите на чл. 39, ал. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) и на чл. 4, ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ се поставя въпросът следва ли дружество да използва само билети, издадени от фискални устройства според ЗАП или може да използва и билети по […]

read more »
26 февр.

Документиране продажбата на лек автомобил.

 Следва ли при продажба на лек автомобил във фактурата да се посочват на отделен ред местният данък и нотариалната такса, както е при недвижимите имоти? В случай че в нотариалния договор изрично е упоменато, че местният данък и нотариалните такси по прехвърлянето са за сметка на клиента, т.е. доставчикът няма документи за платения данък и […]

read more »
12 февр.

Министерство на финансите и НАП предложиха два варианта за законодателни промени, свързани с решението на КС

„Министерството на финансите и НАП представиха на среща с бизнеса и синдикатите два варианта, свързани с решението на Конституционния съд (КС) за единната сметка“. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова пред журналисти след срещата. Тя допълни, че с НАП е направен предварителен анализ на решението на КС и предложенията са изготвени, за да се […]

read more »
15 ян.

Как трябва да се представи в ДАП и САП актив (сграда) след капитализация на разходите по завършен ремонт.

   Как трябва да се представи в ДАП и САП актив (сграда) след капитализация на разходите по завършен ремонт. Счетоводно намалявам амортизацията или отписвам натрупаната до момента амортизация и увеличавам със стойността на ремонта балансовата стойност на актива. Но в таблиците как трябва да се представи? Ремонтът представлява възстановяване на загубени качества на даден актив и […]

read more »
06 дек.

Защо изведнъж всички започнаха да искат да администрират съставителите на финансови отчети?

Ако все още не знаете има голяма лятна активност на знайни и незнайни счетоводни организации, които изведнъж се загрижиха за съставителите на отчети. Първо има един текст, който визира промени в Закона за счетоводство(ЗС) и произлиза от ИДЕС(въпреки че, ръководството на ИДЕС не е застанало официално зад текста). Вторият текст е на Съюза на счетоводителите(проф.Душанов), който […]

read more »
24 сеп.

Eстонското правителство ще оспорва в Европейският съд директивата за счетоводните отчети

Правителството на Естония е обсъдило на заседание на кабинета на министрите какво влияние ще окаже приемането на Директивата за счетоводните отчети (Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на […]

read more »
14 май

Санкции !

Непубликуване на годишни финансови отчети в срок: Който наруши изискванията на Закона за Счетоводството за публикуване на годишните финансови отчети в Търговския Регистър или в Интернет, се наказва с глоба в размер от 500 до 2 000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3 000 […]

read more »
23 апр.

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ ЧЛЕНСТВОТО НА СЪДРУЖНИК В ООД ПО НЕГОВО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ

По принцип съдружникът в дружество с ограничена отговорност (ООД) може да прекрати членството си в дружеството както поради причини, които не зависят от волята му (например смърт, изключване от дружеството и др.1), така и по собствено желание. В този случай той или: – прекратява членството си в дружеството (чл. 125, ал. 2 от Търговския закон), […]

read more »
12 апр.

Становището на НАП с № 26-Е-113 от 14.09.2012 г. изразява позицията на органите по приходите във връзка с поставени от българско ЕАД въпроси относно третирането от гледна т...

Според описанието на казуса, Кеш пулингът ще представлява система от двустранни договори между лидер Х на Кеш пулинга и участници в Кеш пулинга, като всички са български дружества от групата на Х. Участниците ще предоставят свои свободни парични средства на лидера Х, който ще ги депозира в банки или ще ги предоставя на участници в […]

read more »
28 ян.

Счетоводно и данъчно третиране на подобренията на нает актив

Въпрос: Фирмата във връзка с работата си ползва цех под наем от 2005 г. Договорите се сключват за по 3 години. През м. 11.2012 г. направихме основен ремонт и сменихме дограмата, тъй като беше много остаряла и изгнила. Поставени са алуминиеви врати и PVC прозорци. В договора за наем са посочени само разходите за покрива и […]

read more »