ЗКПО

15 ян.

Декларацията с баркод сама смята дължимия данък.

Декларация за облагане на доходите с баркод вече е качена на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Електронният формуляр трябва да се изтегли на компютър и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията […]

read more »
10 ян.

До края на януари земеделците, регистрирани по ЗДДС, избират как да се облагат доходите им през 2014 г.

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и едновременно с това са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), вече ще имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им. Тези доходи ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец, само ако […]

read more »
09 ян.

Брак в юри­ди­чес­ко ли­це, ре­гис­т­ри­ра­но по ЗДДС при въз­ник­нал по­жар.

Въп­рос: В пред­п­ри­я­ти­е­то ни – юри­ди­чес­ко ли­це, ре­гис­т­ри­ра­но по ЗДДС, въз­ник­на по­жар. В мо­мен­та се во­ди раз­с­лед­ва­не за при­чи­ни­те за по­жа­ра от ком­пе­тен­т­ни­те ор­га­ни, ка­то е го­ля­ма ве­ро­ят­ност­та да се до­ка­же, че по­жа­рът е умиш­лен, но ед­ва ли ще се до­ка­же из­вър­ши­те­лят. В ре­зул­тат от по­жа­ра са уни­що­же­ни на­пъл­но или час­тич­но: сгра­ди, ма­ши­ни, обо­руд­ва­не, ма­те­ри­а­ли […]

read more »
12 дек.

Променя се редът за погасяване данъци и осигурителни вноски

С последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от началото на декември се променени редът за погасяване на задълженията за данъци и осигурителни вноски. Новият ред предвижда да се погасяват първо главниците за данъци и осигурителни вноски с изтекъл срок за плащане и чак след това лихвите по тях. По този начин се спира начисляването на […]

read more »
18 ное.

Промени в ДОПК, ЗДДС и КСО в сила от 1 декември 2013 г.

В Държавен вестник бр.98 от 12 ноември 2013 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чрез който влизат в сила изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за данък върху добавената стойност и Кодекса за социално осигуряване, влизащи в сила от 1 декември 2013 г. Със ЗИД на ДОПК са изменени […]

read more »
01 ное.

Приеха важна промяна за плащане на просрочени данъци и осигуровки

Първо ще се погасяват  главниците за данъците и осигуровките с изтекъл срок за плащане, а след това лихвите по тях. Това решиха депутатите днес като приеха на второ четене ромени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Гласуваната промяна ще  усъвършенства единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, посочват вносителите от Министерския съвет. Според […]

read more »
16 окт.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Под угрозата от изключителни по размер санкции новият Закон за ограничаване на плащанията в брой (обн. ДВ, бр. 16 от 22.02.2011 г.) въвежда твърди ограничения при извършване на плащания в брой по парични престации на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв., или под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е […]

read more »
30 юли

Два дни за подаване на декларациите за дължими данъци за второто тримесечие на 2013 г.

До края на юли 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат новата декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъците дължими за второто тримесечие на 2013 г. Това са физически лица, които през второто тримесечие са […]

read more »
24 юли

За отписване на данък по давност трябва възражение !!!

Ако имате неплатени данъчни, или осигурителни задължения, за които падежът е настъпил преди 1 януари 2008 г., давността за тях е изтекла. За да ги отпишете обаче, трябва да подадете специално възражение, до офиса на Националната агенция по приходите (НАП) във вашето населено място. За тази възможност напомниха от НАП, като уточниха, че възражението може […]

read more »
23 юли

Отписват стари задължения към държавата възникнали преди 2008 г. с персонален код

Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (отпреди 1. 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица. Електронна […]

read more »
09 юли

15% данък офшорка !

България е на път да се нареди сред страните, предприели кампания срещу явлението „данъчен рай“. След като ДПС обяви, че умува над законопроект за въвеждане на данък върху трансферите към офшорни зони, представители на бизнеса сами направиха предложение към управляващите как да стане това. С 15% да се облагат всички плащания от България към офшорни […]

read more »
05 юни

ОБРАЗУВАНЕ И ПРОТИЧАНЕ НА РЕВИЗИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО.

1. Образуване на производството Ревизионното производство се образува с издаване на заповед за възлагане. Заповедта може да бъде изменяна с нова заповед. Когато ревизионното производство се прекратява, също се издава заповед. Заповедта за възлагане трябва да бъде издадена от: орган по приходите на съответната компетентна териториална дирекция, определена по правилата на чл. 8 от Данъчно-осигурителния […]

read more »
14 май

Санкции !

Непубликуване на годишни финансови отчети в срок: Който наруши изискванията на Закона за Счетоводството за публикуване на годишните финансови отчети в Търговския Регистър или в Интернет, се наказва с глоба в размер от 500 до 2 000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3 000 […]

read more »
24 апр.

Централаната банка на Кипър обяви, че налага 27,5% данък върху всички депозити на застрахователни фирми.

Централаната банка на Кипър обяви, че налага 27,5% данък върху всички депозити на застрахователни фирми. Спестяванията на нерегистрираните финансови компании, благотворителните организации и някои образователни институции, държани в Банката на Кипър, ще бъдат обложени с подобен данък. Това ще важи само за депозитите над 100 000 евро. Орязването на депозитите беше ключов елемент в сделката, […]

read more »
22 апр.

Корпоративният данък в Кипър става 12.5% !!!

Парламентът на Кипър повиши изключително ниския корпоративен данък, като част от пакета мерки за осигуряването на спасителния заем от 10 млрд. евро, който все още трябва да бъде ратифициран от парламента, предаде АФП. С гласуването за увеличаването на корпоративния данък от настоящите 10%, един от най-ниските в Европа, на 12.5% се очаква да бъдат събрани […]

read more »
22 апр.

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна

Разработката е регламентирана от: КОДЕКС на труда (КТ) – чл. 293 – 294 ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) – чл. 204, чл. 209, § 1 ЗАКОН за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – чл. 2, чл. 6 ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – чл. 24 НАРЕДБА № 7 от 09.07.2003 […]

read more »
12 апр.

Собственик на недвижим имот учредява право на строеж в полза на строител, а последният се ангажира да обезщети собственика на имота с бъдеща строителна услуга.

С две сходни решения по спорове, повдигнати в България, Съдът на Европейския Съюз (СЕС) затвърждава позицията си по отношение на спорни разпоредби в българския Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), касаещи бартерните сделки (дело С-549/11 от 19 декември 2012 г. и дело С-19/12 от 7 март 2013 г.). Двете дела касаят начина на определяне […]

read more »
12 апр.

В Тълкувателно решение № 3 от 18.05.2012 г. Върховният касационен съд (ВКС) дефинира понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, буква ”в” от Закона за задълже...

Периодични са плащанията, които са свързани с изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чиито падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми, без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви […]

read more »
12 апр.

Становището на НАП с № 26-Е-113 от 14.09.2012 г. изразява позицията на органите по приходите във връзка с поставени от българско ЕАД въпроси относно третирането от гледна т...

Според описанието на казуса, Кеш пулингът ще представлява система от двустранни договори между лидер Х на Кеш пулинга и участници в Кеш пулинга, като всички са български дружества от групата на Х. Участниците ще предоставят свои свободни парични средства на лидера Х, който ще ги депозира в банки или ще ги предоставя на участници в […]

read more »