13 май

Промени в Зakона за счетоводство от 07.05.2019 г.

Промени в закона за счетоводство от 07.05.2019 г.

В ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с който (§ 59 и 60 от ПЗР) се правят промени в Закона за счетоводството, регламентиращи приложимата счетоводна база на предприятията в страната, в сила от 07.05.2019 г.
По силата на новата ал. 2 към чл. 34 от Закона за счетоводството, Международните счетоводни стандарти (МСФО / МСС) са задължителна счетоводна база за съставяне и представяне на финансови отчети на следните предприятия:
 1. кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
 2. доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
 3. застрахователи и презастрахователи, както и застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, начело на група, по смисъла на Кодекса за застраховането;
 4. пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване;
 5. инвестиционни посредници по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти;
 6. управляващи дружества и колективни инвестиционни схеми по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
 7. лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
 8. национални инвестиционни фондове по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
 9. предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз;
 10. пазарни оператори по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти;
 11. централни депозитари на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.)
Остава в сила нормата, че консолидираните финансови отчети на предприятията, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулирания пазар в държава – членка на Европейския съюз, се съставят на базата на Международните счетоводни стандарти.
По силата на § 60 от ПЗР на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, МСФО/ МСС са задължителна счетоводна база за съставяне на ГФО за 2018 г. на следните два типа предприятия, а именно:
 • кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
 • доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи. Източник: ТИТА

Comments are closed.