03 дек.

От началото на 2016 г. се въвежда нов ред за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване .

Териториално поделение на НОИ – София град ви информира, че от началото на 2016г. се въвежда нов ред и начин за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ържавното обществено осигуряване по електронен път. Представянето на документите е регламентирано в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване / обн. ДВ,бр. 57 от 2015 г./, която влиза в сила от 1 януари 2016 г. Повече информация за новия ред  може за получите на следния линк: http://www.noi.bg/eservicesbg/cashbenefits . Източник: ТП на НОИ София-град.

Comments are closed.