23 ное.

Скрито разпределение на печалбата

Съдебните решения на ВАС, постановени през 2109 г., свързани с установяване на скрито разпределение на печалбата  по смисъла на т. 5, б.“а“ от § 1 на ДР на ЗКПО, биха могли да с разделят на две групи: решения, свързани с опити чрез счетоводни записвания да се прикрият липсващи касови наличности. Постановените решения на ВАС са изцяло в полза на приходните органи, доколкото […]

read more »
07 ное.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСКОРЕНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

Ускорено възстановяване на декларирания данък за възстановяване по справка-декларация е възможно при наличието на определени условия, предвидени в разпоредбите на чл. 92, ал. 3 от ЗДДС. Доколкото по-голям интерес представляват: доставките с нулева ставка и доставките, осъществени от земеделски производители, които от своя страна биха дали възможност за ускорено възстановяване на ДДС при наличието на определени условия, подробно ще се обсъдят тези две […]

read more »
07 ное.

ПРЕКРАТЯВАНА НА ТД СЪС СРОК НА ИЗПИТАНИЕ НА ЛИЦЕ В ОТПУСК ПО БОЛЕСТ

КТ. Въпрос. Лице назначено на трудов договор със срок на изпитание шест месеца като по време на срока на изпитание може да бъде освободено без предизвестие в полза на работодателя. След изтичане на първия месец от договора, работодателя решава да освободи лицето. Лицето представя болничен лист за седем дни който болничен изтича на 7-мо число на […]

read more »
07 ное.

СПРАВКА ПО ЧЛ. 73 В НАП, ЗА ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 2019 Г.

Актуално към 01. 11. 2019 г. С измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които влязоха в сила от 01.01.2019 г. бяха направени съществени промени във връзка с предоставянето на информация от платците на доходи на физически лица. Вече информация ще се предоставя освен: със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, която съществува от дълги […]

read more »
21 окт.

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪДЕЩА МАЙКА – РАБОТЕЩ СЪДРУЖНИК И УПРАВИТЕЛ В ООД.

Въпрос: Бъдеща майка е самоосигуряващо с лице като съдружник и управител в ООД от двама съдружника, като бъдещата майка е работещият съдружник. Налага ли се и ако да, с кой нормативен акт на НОИ или НАП, за периода 45 дена преди раждане и до навършване 1 година на детето, да не извършва никаква дейност в дружеството, като […]

read more »
04 окт.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, ПЛАТЕЦ НА НАЕМ НА МЕСТНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПРЕХВЪРЛЕН С ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЯ НА ДРУГО МЕСТНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Казус. Местно физическо лице „А“ сключва договор за наем с ООД „Х“., като предоставя притежаван от него апартамент за ползване от 01. 01. 2018 г. до 31.12. 2018 г. за жилищни нужди, с възможност за удължаване на срока на договора. Съгласно договора месечният наем е 1000 лв., като наемателят е длъжен да заплати авансово при сключване […]

read more »
13 май

Промени в Зakона за счетоводство от 07.05.2019 г.

В ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с който (§ 59 и 60 от ПЗР) се правят промени в Закона за счетоводството, регламентиращи приложимата счетоводна база на предприятията в страната, в сила от 07.05.2019 г. По […]

read more »
10 май

Промени в ЗМДТ и ЗТРРЮЛНЦ.

Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗД ЗМДТ),  в сила от 20.04. 2019 г. С него се уреждат правните последици от Решение № 4 от 9 април 2019 г. по конституционно дело № 15 от 2018 г. на Конституционни съд (обн. ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.). С него се отмени […]

read more »
12 дек.

Новите изисквания на данъчното законодателство към електронните магазини

Общи бележки към Новите изисквания на данъчното законодателство към електронните магазини. Развитието на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) рефлектира върху всички значими сфери на обществения живот. В резултат на това, познати ни явления и процеси придобиват нов облик, което поставя сериозни предизвикателства пред правното регулиране. Едно от тези познати явления е традиционната продажба на стоки и […]

read more »
09 ное.

10 ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ!

  10 ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – НАТИСНИ ТУК ! Целта на настоящия документ е да подпомогне практическото прилагане на Общия регламент относно защитата на данните – GDPR (Регламент 2016/679).          

read more »
30 окт.

Преглед на промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В „Държавен вестник“, бр. 58 от 13.07.2018 г., бе обнародвано Постановление № 131 на Министерския съвет от 05.07.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). С промените в НРВПО се регламентират: 1. Редът и условията за ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст. 2. Усъвършенства […]

read more »
25 сеп.

До края на 2018 година инфлацията може да достигне по-високи стойности от предварително планираните 2,1%

До края на 2018 година инфлацията може да достигне по-високи стойности от предварително планираните 2,1%. Това е прогнозата на БНБ. Като причина се посочва по-високото от очакваното поскъпване на храните, задържането на цените на петрола на високи нива и по-висок ръст на административно регулираните цени. Тези три фактора могат да добавят 1,5 процентни пункта към досега […]

read more »
01 авг.

Пътни листа или пътна книжка при смесено ползване на автомобил

Казус: Във връзка с последните промени в ЗДДС и ЗКПО от гледна точка на Закона на счетоводството задължително ли е осчетоводяването на разходи за гориво за служебен автомобил да се базира на пътни листа/пътна книжка или друг подобен документ?  Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор    Чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството ( Зсч) […]

read more »
06 юли

Свободна позиция: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

  Свободна позиция: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СК АКТИВ КОНСУЛТ ООД e финансово-счетоводна компания която предлага: Счетоводно обслужване; Услуги свързани с Данъци, Осигуровки, Декларации, Заплати, Персонал; Юридически услуги и др. За изпращане на CV: office@activeconsult.net Oписание на позицията: • Водене и равняване на счетоводните сметки: Клиенти , Доставчици , Банка , Каса, ДМА, АО и други. • […]

read more »
04 юли

Имотите са с 20% по-достъпни през 2017 г. спрямо 2012 г.

Имотите са с 20% по-достъпни през 2017 г. спрямо 2012 г.. От няколко години ръстът в цените на апартаментите е постоянен. Той обаче се компенсира от спада на лихвите по кредитите. В резултат, за първите шест месеца на 2017 г., жилищата днес са с около 20% по-достъпни спрямо същия период на 2012 година. Като пример от компанията […]

read more »
26 сеп.

Проверяват фирми с персонал на минимална работна заплата.

Националната агенция за приходите започва проверки фирми с персонал на минимална работна заплата в София. Сред селектираните фирми има и такива, при които повече от половината от работниците вземат минималната заплата. По данни на приходната агенция в над 80% от случаите има риск възнаграждението да е такова само по документи. В действителност разликата се плаща „на ръка“. […]

read more »
16 юни

Публикуване на годишните финансови отчети

Изискването за Публикуване на годишните финансови отчети и годишните доклади се съдържа в чл. 38 от новия Закон за счетоводството (ЗСч). На основание § 10 от ПЗР на ЗСч, съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството, а публикуването им – […]

read more »
30 май

100 собственици на барове, ресторанти и заведения проверява НАП

100 души, собственици на барове, ресторанти и заведения, проверява НАП за съответствие на имуществото с официалните им доходи. Тези хора са избрани, тъй като фирмите им, които стопанисват заведенията, отчитат значително по-ниски обороти от средните. Това води до съмнения, че укриваният оборот от заведенията, върху който не са плащани данъци и осигуровки, се насочва към […]

read more »
14 май

Глоби от НАП за непубликувани Годишни отчети в Агенция по вписванията.

Крайният срок за подаването на всички Годишни отчети в Агенция по вписванията за 2015 г. е 30.06.2016 г. уведомяват от агенцията. Това изискване е залегнало в Закона за счетоводството, обнародван с Държавен вестник, брой 95 от 08.12.2015 г. Задължени да публикуват Годишни отчети в Агенция по вписванията, са както следва: всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез […]

read more »
14 апр.

Данъчният кредит за автомобили с 6+1 места може да падне до 50%.

Данъчният кредит за автомобили с 6+1 места може да падне до 50%, при придобиване и внос на тези  превозни средства. Правителството упълномощи министъра на финансите да подаде искане за дерогация от разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит […]

read more »