24 юли

За отписване на данък по давност трябва възражение !!!

1-danuchni_oblekcheniq_framar

Ако имате неплатени данъчни, или осигурителни задължения, за които падежът е настъпил преди 1 януари 2008 г., давността за тях е изтекла. За да ги отпишете обаче, трябва да подадете специално възражение, до офиса на Националната агенция по приходите (НАП) във вашето населено място.

За тази възможност напомниха от НАП, като уточниха, че възражението може да се подаде не само лично, но и с писмо до данъчния офис. НАП подобри възможностите за проверка на задълженията по интернет и занапред справката показва всички задължения и плащания на фирми и физически лица. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава достъп и до информация за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране от НАП, допълват от приходното ведомство.

За да можете да ползвате електронната услуга, трябва да си извадите персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офисите на НАП. Той се издава почти веднага, след като конкретна фирма или физическо лице подаде заявление в данъчния офис по регистрация или местоживеене.

От НАП предупреждават, че не всички дългове отпреди 1 януари 2008 г. са с изтекла погасителна давност. Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок. Той се брои от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение.

В различни случаи давностният срок може да спира или да се прекъсва. Той се спира например, ако е наложена обезпечителна мярка като запор на банкова сметка на длъжника. С периода на спиране давността се удължава. Давността се прекъсва с издаване на акт за установяване на публично вземане или с предприемането на действие по принудително събиране на дълга. Такива действия може да са например опис на движимо и недвижимо имущество, продажба чрез търг и др. От прекъсването на давността започва да тече нова давност. Независимо от спирането или прекъсването на давността, обаче, с изтичането на 10-годишен давностен срок, се погасяват всички публични задължения, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Обратният риск обаче съществува и ако човек със задължения, за които е настъпила давност, не подаде възражение, през 2014 г. ще трябва да го плати. Причината е, че при сега действащата система на единно платежно нареждане задълженията се погасяват по ред на възникване, и ако има незаличено задължение данъците, които се плащат през 2014 г., ще се насочат първо за погасяване на тези, чийто падеж е настъпил в минали периоди.

Comments are closed.