24 сеп.

Eстонското правителство ще оспорва в Европейският съд директивата за счетоводните отчети

Flag-Pins-Bulgaria-European-Union

Правителството на Естония е обсъдило на заседание на кабинета на министрите какво влияние ще окаже приемането на Директивата за счетоводните отчети (Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския пар) в предприемаческите среди в страната. Както съобщава естонският сайт RUP.ee, миналият четвъртък на правителствено заседание по предложение на Министерство на финансите е решено да се оспори тази директива в Съда на европейските общности

В съответствие с директивата, страните-членки нямат право да искат малките предприятия да обнародват повече информация, отколкото се изисква или е разрешено от тази директива. Поначало целта на директивата е намаляването на административната тежест на бизнеса и повишаване на степента на сравнимост на счетоводните отчети, като това и качество се съхранява на високо ниво.

По оценка на естонската страна, административната тежест няма да стане по-малка, степента на сравнимост на годишните отчети няма да се повиши и дейността на предприятията ще стане още по-малко прозрачна, доколкото достъпната до обществеността информация ще бъде малка и нейното качество при това ще бъде сложно за оценка.

Естония е гласувала против тази директива и е представила декларация с разяснения на основните положения защо привеждането на директивата в решение не трябва да се приема.

Министерство на финансите счита, че директивата ще окаже негативно влияние на икономическата среда на Естония. Намалената прозрачност ще доведе до риск във възможностите за привличане на финансиране, в качеството му на кредитен портфейл и на разходните части на кредите. Като следствие могат да възникнат проблеми с привличането на капитал, както от гледна точка достъпност, така и от гледна точка стойност.

Comments are closed.