Счетоводство

13 ян.

Множество допълнителни парични вноски и прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Множество допълнителни парични вноски и прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой Въпрос: Дружество с ограничена отговорност (ООД) е направило няколко събрания през 2011 г. във връзка с временна необходимост от допълнителни парични средства съгласно чл. 134 от Търговския закон (ТЗ). Поотделно решенията, описани в съответните протоколи от събранията, не надвишават сумите от […]

read more »
26 сеп.

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЗАКОННАТА ЛИХВА ПО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Поначало лихвата е възнаграждението, което длъжникът на пари трябва да престира на кредиторите си заради това, че се ползва от парите им. Задължението за лихва може да възникне от правна сделка и тогава говорим за договорна лихва. Когато същото възникне по силата на закона, лихвата се нарича законова – например чл. 294, ал. 1 от […]

read more »
17 сеп.

ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОМЕНИ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ И ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОСТВОТО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на […]

read more »
25 юли

Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик

  Въпрос:   Физическо лице (Петър Петров), което е и ЕТ, учредява ЕООД. Oсновният капитал внесен изцяло е 50 000 лв. Собвственикът на дяловете е физическото лице Петър Петров. Две години ЕООД-то няма дейност, нито имущество и лицето решава да да го закрие като се възползва от режима на ТЗ, Глава 16, Раздел IV Преобразуване […]

read more »
06 юни

Отчитане на наеми

Въпрос: 1. Фирма наема от физическо лице за нуждите на осъществяваната от нея дейност сграда 2. По силата на сключен договор между фирмата и физическото лице, фирмата поема да плати за сметка на наема извършени ремонтни работи и реконструкция на сградата. 3. Какви документи следва да се оформят за взаимно прихващане (признаване) на разчета (фактура, […]

read more »
15 мар.

ОТЧИТАНЕ НА ЦЕДИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

В условията на продължаваща криза у нас все по-широко приложение намират сделките за цесия на вземания. Поради многократно нарасналата потребност от налични парични средства и парични еквиваленти, много предприятия-кредитори са склонни да продадат част от своите вземания от трети лица, когато тези вземания се преценяват като трудно събираеми. Счита се, че по-добре да се загуби […]

read more »
15 мар.

МСС 20 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ

Стандартът се прилага по отношение на счетоводното отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, и при оповестяване на държавната помощ.  Изключения: Стандартът не се прилага по отношение на правителствени дарения, включени в обхвата на МСС 41 Земеделие, както и по отношение на получени дарения от източници, различни от държавата. Освен новото си наименование стандартът въвежда и нова […]

read more »