Осигуряване

18 апр.

Актуализиран е Наръчникът по задължително социално и здравно осигуряване.

 Наръчникът по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2012 г. е актуализиран в съответствие с промените за 2012 г. в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и съответните подзаконови нормативни актове.

read more »
09 апр.

НОВ наръчник по определяне на приложимото ОСИГУРИТЕЛНО законодателство

Актуализиран е Наръчник по определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент № 883/2004. Новостите са във връзка с промените в Кодекса на труда, обнародвани в ДВ, бр. 7 от 24 Януари 2012 г., с които се урежда статута на „предприятията, които осигуряват временна работа”, както и на Част II от Практическия наръчник – законодателството, което […]

read more »
21 мар.

Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Наредбата з...

Изх. № 20-00-62 Дата 20.03.2012.г. I. Изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, направени с Постановление № 31 от 16 февруари 2012 г. (Обн. ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., в сила от 1 януари 2012 г., с изключение […]

read more »
16 мар.

Данъчно-осигурителен календар – 19.03.2012 – 25.03.2012

Данъчно-осигурителен календар – 19.03.2012 – 25.03.2012 Подаване от НОИ на: – декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и – декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване […]

read more »
10 мар.

Социалното министерство е готово със законови промени срещу забавени заплати

Министерството на труда е подготвило промени в Гражданско-процесуалния кодекс(ГПК) и в Търговския закон, които защитават работниците, когато работодателят не им плаща. Това съобщи в предаването „Седмицата“ на Дарик социалният министър Тотю Младенов. Поправките в ГПК предвиждат съдът да може без да се води дело да издаде изпълнителен лист на роботник срещу представени от него счетоводни […]

read more »
27 февр.

Осигуровки се дължат над двойния размер на командировъчните

Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) се дължат над двукратния размер на дневните пари при командировка, определен в нормативен акт. Това е записано в последните промени на Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, които влизат в сила от 1 март тази година. Досега върху дневните пари […]

read more »
14 февр.

Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет

От днес гражданите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) могат да ползват 4 нови електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите. Това са: справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки справка за трудовия договор, обявен от работодателя справка за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноски за втора пенсия), включително […]

read more »
07 февр.

Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски

Лицата, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (например упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски […]

read more »
07 февр.

Основни положения и промени в социалното осигуряване през 2012 г.

В „Държавен вестник”, бр. 100 от 20.12.2011 г. е публикуван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г. В следващите редове ще представим накратко основните параметри за 2012 г., заложени в него, както и извършените със закона изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (§ 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗБДОО за 2012 г.). […]

read more »
25 ян.

Плащаме данъци и осигуровки по интернет

www.activeconsult.net Всички данъци и осигурителни вноски могат да се платят чрез интернет. Това става в онлайн системата за плащане на НАП. Необходима е дебитна или кредитна карта и регистрации в сайта на приходната агенция и в един от порталите за електронно плащане  – https://www.epay.bg/  или http://www.ebg.bg/. Плащането през интернет струва до 1 лев за всяко наредено плащане, независимо от наредената сума и спестява […]

read more »
24 ян.

НОИ пусна нови 4 е-услуги

Още четири варианта за достъп до осигурителна информация пуска Института. С нови четири варианта на справки през интернет е обогатен списъкът от електронни услуги на Националният осигурителен институт. От 17 януари на официалния сайт на НОИ (www.noi.bg) са достъпни допълнителен набор от възможности за онлайн проверка на осигурителна информация. С тях се допълва кръгът от […]

read more »
21 ян.

Подготвяна промяна – командировъчните ще се облагат с осигуровки

От тази година осигуровки вече ще се дължат и върху част от командировъчните, предвижда промяна в наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Освободени от вноски остават само сумите до двукратния размер на дневните пари при командировка, определени с нормативни актове, гласи промяната. В момента такова ограничение няма и […]

read more »
21 ян.

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си

www.activeconsult.net Саомоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Те могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент и  да се ползват от всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална […]

read more »
13 ян.

Как да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията съвсем скоро ще могат да проверят: •какъв е осигурителния им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; •данните в индивидуалната им партида […]

read more »
11 ян.

Заявление за ползване на Е -услуги чрез персонален идентификационен код

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията съвсем скоро ще могат да проверят: какъв е осигурителния им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; данните в индивидуалната им партида […]

read more »