Осигуряване

06 дек.

2200 лева ще е максималният осигурителен праг за 2013 !

2200 лева ще е максималният осигурителен праг, при досегашен 2000 лв., приеха депутатите при гласуването на второ четене на Закона за бюджета на Държавно обществено осигуряване (ДОО) за следващата година. За самоосигуряващите се лица минималният осигурителен праг при доходи до 5400 лева ще бъде 420 лева, а за доходи над 7500 лева – 550 лева. […]

read more »
27 ное.

НАП напомня на новите студенти да си платят здравните вноски

Българите в чужбина подават декларация, за да не дължат здравни вноски за стари периоди Има голяма вероятност студентите, които тази година са първокурсници, да се окажат на една крачка от прекъсването на здравноосигурителните им права. По данни на НАП над 70% от редовните студенти, които са български граждани, имат пропуски в здравното осигуряване за един, […]

read more »
20 ное.

Пенсионерка съм, но имам възможност да работя по няколко часа на ден във фирмата на моя близка. Трябва ли да плащам осигуровки от полученото възнаграждение?

Ако започнете работа във фирмата по трудов договор, подлежите на осигуряване за всички осигурителни случаи като всички работници и служители. Ако обаче работите без трудово правоотношение, не сте длъжна да се осигурявате социално. Ако искате обаче, можете да го правите.Пенсионерите, които работят по трудово правоотношение, подлежат на задължително социално осигуряване, без възможност за избор. Работниците […]

read more »
02 ное.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КСО И НАРЕДБА Н-8 ОТ 2005 Г.

Относно: Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Ц-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, свързани е държавното обществено осигуряване на лицата по чл. 4, ад. 9 от […]

read more »
30 окт.

Обезщетение за бременност, раждане или отглеждане на дете

Все по-актуални стават въпросите за правото на обезщетения на майките. Ще се опитаме да внесем яснота за тях, както и за условията, на които трябва да отговарят лицата, за да имат право на обезщетение. Отпуските за бременност, раждане и отглеждане на дете са разделени на три отделни периода, като правилата за ползването на всеки от […]

read more »
25 окт.

Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване.

Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване. Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е регламентиран в глава четвърта “а” на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица(НОИПОБ). 1. Условия за придобиване на право на парично обезщетение за безработица: Право […]

read more »
18 окт.

Реда за внасяне на задължителни осигурителни вноски от съдружници в търговско дружество и начисляване, изплащане и деклариране на възнаграждение за положен личен...

Съдружник в търговско дружество с ограничена отговорност (ООД) получава възнаграждение за положен личен труд в дружеството въз основа на сключен договор по Закона за задълженията и договорите (граждански договор).Поставени са следните въпроси: Задължен ли е съдружникът да подава годишна данъчна декларация за изплатените му от дружеството възнаграждения, които от 01.01.2010 г., съгласно новата т. 26, […]

read more »
18 окт.

Кое уволнение е най-изгодно ?!

Икономическата криза и масовите съкращения в някои сектори накараха все повече хора да се замислят дали няма да са следващите, които ще загубят работата си. Работодатели, които не искаха чрез съкращаване на щата да признаят публично, че бизнесът им има сериозни затруднения, принуждаваха служителите си да напускат по взаимно съгласие. Други предлагаха на работниците си […]

read more »
17 окт.

Лекар, който работи по трудово правоотношение, получава доходи от упражняване на свободна професия („Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ...

Според изложеното в запитването задълженото лице е лекар, който работи по трудово правоотношение, получава доходи от упражняване на свободна професия („Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ”) и такива за положен труд без трудово правоотношение (по граждански договори). Имало е проблеми при заверката на осигурителната книжка от органите на НОИ. С оглед спазване разпоредбата […]

read more »
17 окт.

Определяне на минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО при командироване на работници в държава-членка на Европейския съюз

Интересувате се, какъв трябва да бъде минималният осигурителен “праг” при командироване на строителни работници в Белгия и въз основа на кои нормативни актове трябва да бъде определен. Предвид изложеното, изразяваме следното становище по поставените въпроси: Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност въвеждат правила за определяне на приложимото законодателство, в това число по […]

read more »
29 сеп.

ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

Според изложеното в запитването на 13.07.2012 г. с решение на едноличния собственик на капитала, считано от 17.07.2012 г., лицето е освободено от длъжност управител на ХХХХ ЕООД, което обстоятелство е вписано по партидата на дружеството в търговския регистър на 27.07.2012 г. Със същото решение и от същата дата 17.07.2012 г. е назначен за управител на […]

read more »
28 сеп.

НАП подсеща 1000 забравили да подадат осигурителни декларации

До края на годината НАП ще напомни на 1000 самоосигуряващи се с писмо, че са забравили да декларират дължимите от тях осигурителни вноски за 2010 г. Други 1 000, също пропуснали да подадат декларация образец 6, вече получиха напомнящо обаждане от агенцията. В резултат на това бяха декларирани допълнително задължения за осигурителни вноски на стойност […]

read more »
26 сеп.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ № 20-00-147 от 03.07.2012 г.

ОТНОСНО: Промени в Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 Във връзка с Регламент (ЕС) № 456/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 13 от Закона за Националната агенция за приходите: От 28.06.2012 г. е в сила Регламент […]

read more »
25 сеп.

Нов кръг лица с осигуряване за Общо заболяване и майчинство

Продължава превеждането на националното законодателство в съответствие с Еврапейските директиви. С допълненията и промените в Закона за защита от дискриминацията (ДВ бр.58 от 31.07.2012г.) се цели въвеждането на Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности […]

read more »
20 сеп.

Публикувана е обновена версия на програмния продукт за генериране на данни от декларация образец № 1 и № 6

В раздел „Програмни продукти“ на рубрика „Услуги“ е публикувана нова, обновена версия на програмен продукт за генериране на данни за декларация образец № 1 и № 6.

read more »
14 сеп.

Окончателни резултати от преговорите за определяне на МОД-2013

Договарянето на минималните осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности (ИД) и основни квалификационни групи професии приключи на 30.08.2012 г. За 2013 г. МОД се определя за 85 икономически дейности. За бюджетните организации не се договаря МОД, а началните заплати на наетите в тези организации се променят съгласно политиката по доходите при разработване на Държавния бюджет […]

read more »
03 сеп.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ

Страни по процедурата Първа страна: Правоимащите лица – лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или иначе казано за четирите фонда на ДОО „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство”, „Трудова злополука и професионална болест” и „Безработица”; за общо заболяване и майчинство, инвалидност […]

read more »
01 юни

Не можеш да продадеш колата, ако дължиш здравни вноски

Ако човек няма изрядни здравни вноски, губи право да си продава апартамента или колата. Това гласят промени в Данъчно-осигурителния кодекс, предложени от правителството и гласувани вчера в здравната комисия на парламента. Прехвърлянето, продажбата или замените на недвижимо имущество или МПС занапред ще може да се осъществява само при представено удостоверение от НАП за платени здравни […]

read more »
19 апр.

По-големи обезщетения за безработица

Промените в Кодекс за социално осигуряване(КСО) през 2012 година засегнаха и обезщетенията за безработица. Това от своя страна създаде казус, който вероятно не е бил предвиден от законодателите. С новите законодателни промени, за част от майките възниква едно финансово предимство, а именно при прекратяване на договора при равни други условия да получат по-високо обезщетение за безработица. […]

read more »
19 апр.

Нов спор между бизнеса и синдикатите за неплащането на осигуровки

  Бизнесът и синдикатите отново сблъскаха позициите си по въпроса за криминализиране на неплащането на осигуровки. Разликата е във формулировката, която двете страни предлагат – „укриване на осигуровки” или „неплащане” на такива. Бизнесът ще подкрепи законодателна промяна, която предвижда укриване на осигуровки от работодателя, но не и промяна, предвиждаща неплащането им. Това заяви изпълнителният директор […]

read more »