ЗКПО

16 дек.

Данъци и осигуровки – с едно платежно и един код

От 1 януари 2013 година всеки гражданин и фирмавече ще се издължава към хазната по една сметка, без отделни кодове за вид плащане, без изрично уточняване за вида на съответното плащане, както и неговото основание – облагане на доходите, на печалбата, на имотите, или пък здравна и социална вноска. Това обясни за „24 часа“ говорителят […]

read more »
15 дек.

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на услуга по продажба на лотарийни билет...

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-82/17.05.2012 г. е посочено, че дружеството, с Разрешение на Държавната комисия по хазарта, организира моментна лотарийна игра. Дружество А планира да разпространява лотарийни билети, използвайки услугите на различни дистрибутори, сключвайки договори с всеки един от тях. При предаването на билетите на дистрибуторите ще се […]

read more »
23 окт.

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки при предоставяне на ваучери на определена стойност на клиенти, достигнали опреде...

Във Ваше писмо, сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството Ви прави промоции за своите клиенти, като им раздава ваучери на стойност 5 лв. при покупка на стойност над 55 лв., 10 лв. – при покупка на стойност над 110 лв. и 50 лв. – при покупка на стойност над 310 лв. Тези ваучери не са […]

read more »
18 окт.

Малта – 5 % Корпоративен данък

Голяма част от българските фирми ползват възможностите, които предлагат офшорните зони, за да оптимизират данъците си или за да получат конфиденциалност. Напоследък Малта се очертава като дестинация – звезда за българските бизнесмени, тъй като чрез нея те могат да намалят данъците си съвсем законно до под 5%. През последните години България също добива имидж на […]

read more »
17 сеп.

ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОМЕНИ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ И ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОСТВОТО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на […]

read more »
18 апр.

Актуализиран е Наръчникът по корпоративно подоходно облагане

 Наръчникът по корпоративно подоходно облагане за 2012 година е  съобразeн с действащия през 2012 г. Закон за корпоративното подоходно облагане. Промените за 2012 година, които са незначителни, са намерили отражение в съответните фишове на Наръчника по корпоративно подоходно облагане. Някои от фишовете са допълнени с актуална данъчна практика. Също така е извършена актуализация в съответствие с направени […]

read more »
16 мар.

Данъчно-осигурителен календар – 19.03.2012 – 25.03.2012

Данъчно-осигурителен календар – 19.03.2012 – 25.03.2012 Подаване от НОИ на: – декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и – декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване […]

read more »
10 мар.

По-малко от двайсет дни за свързването на касовите апарати

По-малко от 20 дни остават до крайния срок за свързване на касовите апарати на търговците в страната със сървърите на НАП. До момента изискването е изпълнено от около 180 000 компании. Инспекторите на НАП започват проверки на 2 април ( 31 март и 1 април са почивни дни) като всеки, който отчита оборота си на устройство […]

read more »
01 мар.

Нова декларация за платени доходи, за които е приложена СИДДО

Формулярът се подава до 31 март на следващата година, за 2012 г. – срокът е 2 април До 2 април 2012 г. всички*, които през 2011 г. са изплатили или начислили доходи на чуждестранни лица (до 500 000 лв. годишно), за които е приложена сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), подават декларация пред […]

read more »
21 февр.

Как земеделските производители могат да намалят до 60% от корпоративния си данък за тази година

Въпрос: Какво представлява данъчното облекчение за преотстъпване на корпоративен данък на земеделски  производители? За разлика от отменената схема по чл.179 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), която се прилагаше без особености, новата схема  е създадена като облекчение, представляващо държавна помощ под формата на данъчно предимство за земеделските производители. Тя е базирана върху изискванията на Насоките за […]

read more »
09 февр.

Данъчно третиране на непризнат данъчен кредит.

В запитването е посочена следната фактическа обстановка: след извършена ревизия на дружество относно правилното прилагане на разпоредбите на ЗДДС е изготвен и връчен ревизионен акт. Съгласно констатациите в ревизионния акт следва да се възстанови ползван данъчен кредит за автомобил, за който дружеството не е имало право. Аналогично трябва да се възстанови ДДС за климатик, който […]

read more »
04 февр.

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 2012

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИДДФЛ) се изменят отделни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, а именно: Данъчно задължените лица, които са в производство по ликвидация/ несъстоятелност, са задължени до момента на заличаването им да подават към данъчните декларации по ЗКПО годишни отчети за […]

read more »
25 ян.

Данъчно третиране по ЗДДС и по ЗКПО на предоставени от търговска верига талони, както и документирането им по реда на Наредба № Н-18

Фактическа обстановка: Дружеството планира да въведе в търговските си обекти талони за покупка на стоки. Талоните няма да се отпечатват по реда на Наредбата за условията и реда за извършване и контрол върху ценни книжа. Талоните ще са с логото на дружеството и ще се предоставят на неговите клиенти, като са възможни следните варианти: 1. […]

read more »