ЗДДФЛ

29 окт.

Прилагането на данъчно облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ

Според описаната в писмото фактическа обстановка, на физическо лице е отпуснат кредит за покупка на недвижим имот през 2008 г., като закупеният имот служи за обезпечение на кредита. Към датата на сключването на договора за банков кредит лицето не е сключило граждански брак и е навършило 37 години. По договора за кредит не е посочен […]

read more »
26 окт.

Парламентът одобри въвеждането на данък върху лихвите по депозитите.

Парламентът одобри въвеждането на данък върху лихвите по депозитите. В четвъртък на първо четене бе решено, че от 1 януари 2013 г. данъкът върху доходите от лихви по депозити на граждани в размер на 10%. Доходът от лихви по влогове и депозити ще се счита за придобит към датата на начисляване на лихвата, пише в […]

read more »
18 окт.

Реда за внасяне на задължителни осигурителни вноски от съдружници в търговско дружество и начисляване, изплащане и деклариране на възнаграждение за положен личен...

Съдружник в търговско дружество с ограничена отговорност (ООД) получава възнаграждение за положен личен труд в дружеството въз основа на сключен договор по Закона за задълженията и договорите (граждански договор).Поставени са следните въпроси: Задължен ли е съдружникът да подава годишна данъчна декларация за изплатените му от дружеството възнаграждения, които от 01.01.2010 г., съгласно новата т. 26, […]

read more »
17 сеп.

ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОМЕНИ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ И ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОСТВОТО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на […]

read more »
11 сеп.

900 души укрили доход от 450 млн. лв. – Облагат ги с лихвите за 5 години назад !

900 физически лица, които са били ревизирани в периода от януари до август тази година са укрили близо 45 млн. лв. данък върху доходите сочат данни на Националната агенция за приходите. На всички тях са издадени ревизионни актове, сумите, които не бъдат платени в двуседмичен срок, ще бъдат събирани принудително, допълват от приходното ведомство. Над […]

read more »
29 май

Наръчник по ЗДДФЛ за 2012 година

 Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица – версия 2012 г. Наръчникът е актуализиран вариант на Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 година, съобразно промените за 2012 година в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародвани в „Държавен вестник” бр. 35, бр. 51 и бр. 99 от 2011 […]

read more »
16 мар.

Данъчно-осигурителен календар – 19.03.2012 – 25.03.2012

Данъчно-осигурителен календар – 19.03.2012 – 25.03.2012 Подаване от НОИ на: – декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и – декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване […]

read more »
05 мар.

Кои лица са освободени от задължението да подаватгодишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2011 година

Една от промените, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародван в „Държавен вестник”, бр. 99 от 16.12.2011 г., засяга обхвата на лицата, които са освободени от задължението да подават годишна данъчна декларация. В тази връзка е изменена разпоредбата на чл. 52 от закона, като новата […]

read more »
21 февр.

Как да ползвам данъчно облекчение за ипотечен кредит

Данъчно облекчение за млади семейства Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност от сумата от годишните данъчни основи  да се приспаднат лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от сумата от годишните данъчни основи означава, че с размера на направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит се намалява сборът от всички облагаеми […]

read more »
14 февр.

Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет

От днес гражданите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) могат да ползват 4 нови електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите. Това са: справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки справка за трудовия договор, обявен от работодателя справка за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноски за втора пенсия), включително […]

read more »
10 февр.

Какви документи се прилагат към данъчната декларация:

– служебни бележки за доходи от трудови правоотношения. Издават се от Вашия работодател; – служебни бележки за доходи от друга стопанска дейност (от извънтрудови правоотношения, авторски възнаграждения и др.), както и за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Издават се основно от платците на доходи от стопанска […]

read more »
04 февр.

Промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) 2012

Като цяло измененията и допълненията в ЗДДФЛ в сила от 2012 г. (с изключения) са насочени към усъвършенстване на нормативната уредба – част от тях целят постигането на някои административни улеснения или имат пояснителен характер. Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация Допълнени са случаите на освобождаване от задължение за подаване на годишна […]

read more »
13 ян.

Как да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията съвсем скоро ще могат да проверят: •какъв е осигурителния им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; •данните в индивидуалната им партида […]

read more »
11 ян.

Заявление за ползване на Е -услуги чрез персонален идентификационен код

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията съвсем скоро ще могат да проверят: какъв е осигурителния им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; данните в индивидуалната им партида […]

read more »