Данъчна практика

10 февр.

Днес изтича срокът за довнасяне на данък с отстъпка

Днес изтича срокът за довнасяне на данък с отстъпка Отстъпката от данъка за довнасяне може да се ползва само при условие, че задължените да внасят авансов данък през 2013 г., са платили пълния размер на дължимия налог 10 февруари 2014 07:57, 72 преглеждания Увеличи текстаНамали текста Днес, понеделник (10 февруари), изтича срокът, в който гражданите […]

read more »
07 февр.

Какво следва след отпадане на данъчно-осигурителната сметка ?

Министерството на финансите и НАП ще предложат до дни промени в данъчно-осигурителната сметка в съответствие с решението на Конституционния съд, обявено вчера. Експертите на двете ведомства са подготвили няколко варианта, като при всички тях е предвидена възможността на граждани и фирми да могат да избират вида на публичните си задължения, които плащат. КС отмени като […]

read more »
05 февр.

Петър Чобанов е разпоредил 20% съкращения в Националната агенция по приходите (НАП)

Министърът на финансите Петър Чобанов е разпоредил 20% съкращения в Националната агенция по приходите (НАП). Това стана ясно на днешното редовно заседание на Министерски съвет, предаде bTV. Чобанов е поставил задача пред изпълнителния директор на приходната администрация да засили контролните функции с ресурса, който ще бъде спестен с оптимизацията. Финансовият министър обясни още, че през […]

read more »
05 февр.

Конституционният съд (КС) е отменил Единната сметка за приходите !!!

Конституционният съд (КС) е отменил единната сметка за приходите, с която отпадна възможността гражданите и фирмите да посочват кое от задълженията си към данъчните погасяват, а с вноските им автоматично се покриваше най-старото. Според КС с единната сметка се създава заплаха за правата на осигурените у нас и се нарушава принципът на правовата държава и се […]

read more »
12 дек.

Променя се редът за погасяване данъци и осигурителни вноски

С последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от началото на декември се променени редът за погасяване на задълженията за данъци и осигурителни вноски. Новият ред предвижда да се погасяват първо главниците за данъци и осигурителни вноски с изтекъл срок за плащане и чак след това лихвите по тях. По този начин се спира начисляването на […]

read more »
18 ное.

Промени в ДОПК, ЗДДС и КСО в сила от 1 декември 2013 г.

В Държавен вестник бр.98 от 12 ноември 2013 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чрез който влизат в сила изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за данък върху добавената стойност и Кодекса за социално осигуряване, влизащи в сила от 1 декември 2013 г. Със ЗИД на ДОПК са изменени […]

read more »
01 ное.

Приеха важна промяна за плащане на просрочени данъци и осигуровки

Първо ще се погасяват  главниците за данъците и осигуровките с изтекъл срок за плащане, а след това лихвите по тях. Това решиха депутатите днес като приеха на второ четене ромени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Гласуваната промяна ще  усъвършенства единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, посочват вносителите от Министерския съвет. Според […]

read more »
16 окт.

Третиране на дистанционна продажба на стоки

В темата, която ще разискваме ще обърнем особено внимание на все по – актуалния въпрос с така наречените дистанционни продажби. Според българското законодателство – Закон за данък върху добавената стойност – дистанционната продажба е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия: • стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на […]

read more »
16 окт.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Под угрозата от изключителни по размер санкции новият Закон за ограничаване на плащанията в брой (обн. ДВ, бр. 16 от 22.02.2011 г.) въвежда твърди ограничения при извършване на плащания в брой по парични престации на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв., или под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е […]

read more »
23 юли

Краен срок за декларации за земеделски земи

Във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделска земя за стопанската 2013-2014 г., собствениците могат да подадат декларация по образец до 31 юли 2013 г., лично или чрез упълномощено лице, в общинските служби по земеделие и храни, по местонахождение на имотите. В декларациите се посочват формата на стопанисване и начина на трайно […]

read more »
23 юли

Отписват стари задължения към държавата възникнали преди 2008 г. с персонален код

Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (отпреди 1. 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица. Електронна […]

read more »
09 юли

ЗА НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ ПРИ НАЛАГАНЕТО НА ЗАПОР ВЪРХУ ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Коментар В тежката икономическа ситуация през последните години значително се увеличи броят на случаите, при които длъжниците не са в състояние да погасят доброволно задълженията си, например да внасят редовно вноските си по банкови кредити, при което все по-често се прибягва до способите на принудителното изпълнение. В следващите редове ще бъде обърнато внимание само на […]

read more »
19 юни

Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско друже...

Република България Национална агенция за приходите № 3-1245 от 29.04.2013 г.  Относно: Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско дружество и едноличен търговец Според изложеното в запитването задълженото лице упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице в качеството на едноличен търговец и […]

read more »
24 апр.

Централаната банка на Кипър обяви, че налага 27,5% данък върху всички депозити на застрахователни фирми.

Централаната банка на Кипър обяви, че налага 27,5% данък върху всички депозити на застрахователни фирми. Спестяванията на нерегистрираните финансови компании, благотворителните организации и някои образователни институции, държани в Банката на Кипър, ще бъдат обложени с подобен данък. Това ще важи само за депозитите над 100 000 евро. Орязването на депозитите беше ключов елемент в сделката, […]

read more »
23 апр.

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ ЧЛЕНСТВОТО НА СЪДРУЖНИК В ООД ПО НЕГОВО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ

По принцип съдружникът в дружество с ограничена отговорност (ООД) може да прекрати членството си в дружеството както поради причини, които не зависят от волята му (например смърт, изключване от дружеството и др.1), така и по собствено желание. В този случай той или: – прекратява членството си в дружеството (чл. 125, ал. 2 от Търговския закон), […]

read more »
12 апр.

В Тълкувателно решение № 3 от 18.05.2012 г. Върховният касационен съд (ВКС) дефинира понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, буква ”в” от Закона за задълже...

Периодични са плащанията, които са свързани с изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чиито падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми, без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви […]

read more »
07 апр.

Мащабна верига за данъчни измами в ЕС !

Самоличността на десетки хиляди богаташи от цял свят, скътали трилиони долари в тайни сметки, беше разкрита след година и половина работа на почти сто разследващи журналисти. Данните изтекли от две дружества, предлагащи офшорни сметки – в Сингапур и на Британските Вирджински острови. Депозирайки парите там, клиентите на дружествата избягвали плащане на данъци. Владислав Велев разказва, […]

read more »
21 февр.

Персонални данъчни за фирми отличници

Златен стандарт за компаниите въвежда Дянков на изпроводяк „Персонални данъчни“ могат да имат от 1 март фирмите отличници у нас. Данъчните ще съдействат на компаниите за получаване на методологически становища и указания, както и за административно обслужване. Персоналните данъчни ще се въртят на ротационен принцип, за да няма съмнения за злоупотреби. Това е една от […]

read more »
13 ян.

Множество допълнителни парични вноски и прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Множество допълнителни парични вноски и прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой Въпрос: Дружество с ограничена отговорност (ООД) е направило няколко събрания през 2011 г. във връзка с временна необходимост от допълнителни парични средства съгласно чл. 134 от Търговския закон (ТЗ). Поотделно решенията, описани в съответните протоколи от събранията, не надвишават сумите от […]

read more »
09 ян.

Подаване на декларация за дължими данъци, удържани за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г.

Предприятията и самоосигуряващите се лица, които през месец декември 2012 г. са изплатили доходи от друга стопанска дейност и от наем и са удържали авансов данък по реда на чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ трябва да внесат този данък в срок до 10 януари 2013 г. В същия срок […]

read more »