ЗДДС

13 ян.

Множество допълнителни парични вноски и прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Множество допълнителни парични вноски и прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой Въпрос: Дружество с ограничена отговорност (ООД) е направило няколко събрания през 2011 г. във връзка с временна необходимост от допълнителни парични средства съгласно чл. 134 от Търговския закон (ТЗ). Поотделно решенията, описани в съответните протоколи от събранията, не надвишават сумите от […]

read more »
11 ян.

Кога се отразява в Дневника за продажби Приходна фактура за Аванс по ВОД !

В писмото е посочено, че дружеството извършва търговия със стоки на територията на ЕС и извън Общността. Дружеството получава авансови преводи от клиентите, преди експедиране на стоката към съответната държава – 20% от стойността на сделката предварително и 80% преди експедиране на стоката. Въпросите, които се поставят в запитването са: Следва ли да се издава […]

read more »
09 ян.

Подаване на декларация за дължими данъци, удържани за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г.

Предприятията и самоосигуряващите се лица, които през месец декември 2012 г. са изплатили доходи от друга стопанска дейност и от наем и са удържали авансов данък по реда на чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ трябва да внесат този данък в срок до 10 януари 2013 г. В същия срок […]

read more »
07 ян.

Най-важни промени в данъчно-осигурителното законодателство в сила от 01.01.2013 г.

По Кодекса за социално осигуряване Уеднаквяват се сроковете за внасяне на осигурителни вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът или за който се отнасят.Изключение се прави за допълнително начислените трудови възнаграждения (напр. премии за постигнат финансов резултат за месец или тримесечие), които са начислени след 25-то число на […]

read more »
05 ян.

Данъкът върху лихвите по депозитите не се декларира в данъчната декларация

Доходите от лихви по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки в страната няма да се обявяват в данъчната декларация за доходите на физическите лица. Законът не изисква гражданите да декларират или да плащат този данък, защото задължение на банката, в която имат депозит е, да го изчисли, удържи и внесе по сметката […]

read more »
04 ян.

Промени в Данъчното Законодателство от 01.01.2013 година

С брой 94/2012г. на Държавен вестник бяха приети промени в основните данъчни закони, влизащи в сила от 01.01.2013 г. Промени в Закон за данък върху добавената стойност: Въвежда се възможност за издаване на фактура, съдържаща не всички задължителни елементи, ако нейната стойност е по-малка от 100 евро. Въвежда се възможност за издаване на една сборна […]

read more »
03 ян.

Две нови декларации очакват фирмите през 2013 година

Традиционно, с настъпването на новата година, идва и време за данъци. Настоящата 2013 не прави изключение и кампанията по събиране на дължимото към държавата започна. По-едрите акценти тази година са два – новият данък върху доходите от лихви и единното платежно нареждане. Противно на очакванията, облагането на доходите от депозити няма да увеличи броя на документите, […]

read more »
03 ян.

Нови и променение документи на НАП за 2013 година.

Нови документи Становище № 20-00-248 / 28. 12. 12 г. относно промените в КСО, ЗЗО и ЗГВРСНР, направени със ЗИД на ЗДДС (ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.) Становище № 20-00-249/28. 12. 12 г. относно ЗБДОО за 2013 г., в сила от 1 януари 2013 г. Приложение 1 – Таблица за размера на осигурителните вноски […]

read more »
03 ян.

Новите декларации от НАП за 2013 година

Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО“ за 2013 г. Декларация образец № 8 „Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване“ за 2013 г. Декларация […]

read more »
28 дек.

Крайният срок за подаване на декларация за доходите на физически лица е 30 април 2013 година

На страницата на Националната агенция за приходите вече са публикувани образците на декларациите за облагане на доходите през 2012 година, съобщиха от агенцията. Изготвени са образците както за физическите лица, така и за дължимия данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. Крайният срок за подаване на декларации за физическите лица е 30 април 2013 година. И […]

read more »
17 дек.

Данъчно третиране на дейността на застрахователен агент съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в него ЕООД е с основен предмет на дейност – „Застрахователно посредничество”. Има сключен договор за застрахователно агентство със ЗД „АБС”АД, за дейността по който получава комисионна, като доставката на посредническата услуга счита за освободена на основание чл.47, т.2 от ЗДДС. Дружеството има сключен и друг договор със ЗД „АБС”АД за изключително представителство […]

read more »
16 дек.

Данъци и осигуровки – с едно платежно и един код

От 1 януари 2013 година всеки гражданин и фирмавече ще се издължава към хазната по една сметка, без отделни кодове за вид плащане, без изрично уточняване за вида на съответното плащане, както и неговото основание – облагане на доходите, на печалбата, на имотите, или пък здравна и социална вноска. Това обясни за „24 часа“ говорителят […]

read more »
15 дек.

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на услуга по продажба на лотарийни билет...

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-82/17.05.2012 г. е посочено, че дружеството, с Разрешение на Държавната комисия по хазарта, организира моментна лотарийна игра. Дружество А планира да разпространява лотарийни билети, използвайки услугите на различни дистрибутори, сключвайки договори с всеки един от тях. При предаването на билетите на дистрибуторите ще се […]

read more »
11 дек.

Данъчните започват проверки на кешовия бизнес през 2013.

Мащабни проверки на така наречения кешов бизнес планират данъчните за 2013 г. Така директните търговци като питейни заведения и магазини за хранителни стоки ще бъдат посетени от инспектори на Националната агенция за приходи. Причина за интереса на данъчните е съмнително покачване на декларираните разходи от страна на дребните търговци, след като беше осъществена дистанционната свръзка […]

read more »
30 ное.

ДДС при продажба на лек автомобил

Въпрос:Закупили сме през 2009 г. употребяван лек автомобил Ауди А3 за 19 320 лв. с ДДС. В счетоводството е заведен с цялата стойност 19 320 лв. и за него не е ползван данъчен кредит. През годините е начислена амортизация в размер на 17307.50 лв. Балансовата стойност на автомобила е 2012.50 лв. Сега ще продаваме автомобила […]

read more »
29 ное.

Брак на материални запаси и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

Въпрос: През 2008 г., поради невъзможност за реализация или ползване в производството, дружеството взема решение за бракуване на  материални запаси. Същите са закупени през 2002 г. и е упражнено право на приспадане на данъчен кредит. Поставен е въпросът трябва ли да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС […]

read more »
29 ное.

Покупка на материали от ЕС, без да се доставят в България.

Вашия въпрос: Дружеството закупува материали от дружество, регистрирано по ДДС в Испания, като въпросният материал не напуска територията на Испания. Доставчикът фактурира стоката с нулева ставка на данъка. Дружеството ще продаде този материал на друга фирма-в Испания. За целите на ЗДДС как следва да се документира и регистрира въпросната доставка, ВОП ли е ? Становище: […]

read more »
28 ное.

ДДС при контрагент от Европейския съюз, който идва в България да закупува стока.

В запитването са поставени следните въпроси: 1. Ако лицето има контрагент от Европейския съюз и той идва на място да закупува стока: – каква фактура следва да се издаде – с или без данък? – каква касова бележка трябва да има? – трябва ли нещо да бъде изпратено от купувача след като мине през границата […]

read more »
28 ное.

Данъчно третиране на вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност ...

В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е търговия с велосипеди, които се доставят до територията на Франция от български превозвач. При доставка до по-малки обекти, като магазини от търговската верига Льок, стоките се доставят до Дим Франция. Между „МСД” ООД (вашето дружеватво) и Дим има договор за съхранение на стоки […]

read more »