ЗДДС

05 февр.

Конституционният съд (КС) е отменил Единната сметка за приходите !!!

Конституционният съд (КС) е отменил единната сметка за приходите, с която отпадна възможността гражданите и фирмите да посочват кое от задълженията си към данъчните погасяват, а с вноските им автоматично се покриваше най-старото. Според КС с единната сметка се създава заплаха за правата на осигурените у нас и се нарушава принципът на правовата държава и се […]

read more »
20 ян.

Нови Справки-декларации и дневници по ДДС за данъчния период от януари 2014 г.

Справките-декларации и дневниците по ДДС за данъчния период януари 2014 г., които ще се подават в НАП в периода от 1 до 14 февруари 2014 г., ще са в различен формат. Промяната са налага заради двата нови ДДС режима в сила от началото на 2014 г. – обратното начислявана на данъка от зърнопроизводителите и  т.нар. […]

read more »
17 ян.

Задълженията до края на 2008 г. може да се отпишат по давност до края на 2014 г. с молба до НАП.

Внесени данъци и осигуровки може да отидат за покриване на изтекли по давност задължения от 2009 г., тъй като те вече са част от единната сметка, чрез която всяка вноска в НАП отива за покриване на най-старото задължение, независимо за какво е направена. За да не се стигне до погасяване на дългове с изтекла давност […]

read more »
10 ян.

До края на януари земеделците, регистрирани по ЗДДС, избират как да се облагат доходите им през 2014 г.

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и едновременно с това са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), вече ще имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им. Тези доходи ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец, само ако […]

read more »
09 ян.

Брак в юри­ди­чес­ко ли­це, ре­гис­т­ри­ра­но по ЗДДС при въз­ник­нал по­жар.

Въп­рос: В пред­п­ри­я­ти­е­то ни – юри­ди­чес­ко ли­це, ре­гис­т­ри­ра­но по ЗДДС, въз­ник­на по­жар. В мо­мен­та се во­ди раз­с­лед­ва­не за при­чи­ни­те за по­жа­ра от ком­пе­тен­т­ни­те ор­га­ни, ка­то е го­ля­ма ве­ро­ят­ност­та да се до­ка­же, че по­жа­рът е умиш­лен, но ед­ва ли ще се до­ка­же из­вър­ши­те­лят. В ре­зул­тат от по­жа­ра са уни­що­же­ни на­пъл­но или час­тич­но: сгра­ди, ма­ши­ни, обо­руд­ва­не, ма­те­ри­а­ли […]

read more »
18 дек.

КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Специалният режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност има за цел да подпомогне регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лица с облагаем оборот до 500 000 евро. Какво предимство дава касовата отчетност на ДДС? Същността на този специален режим се състои в това, че ДДС за доставка става изискуем на […]

read more »
12 дек.

Променя се редът за погасяване данъци и осигурителни вноски

С последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от началото на декември се променени редът за погасяване на задълженията за данъци и осигурителни вноски. Новият ред предвижда да се погасяват първо главниците за данъци и осигурителни вноски с изтекъл срок за плащане и чак след това лихвите по тях. По този начин се спира начисляването на […]

read more »
02 дек.

Обратното начисляване на ДДС за зърнопроизводителите се отлага до началото на следващата година.

Предвиденото да влезе в сила от 1 декември обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури се отлага за след 1 януари 2014 г. Доставчиците и получателите на доставки на зърно и технически култури ще продължат да отчитат сделките си по същия начин, както са го правили и досега до края на […]

read more »
18 ное.

Промени в ДОПК, ЗДДС и КСО в сила от 1 декември 2013 г.

В Държавен вестник бр.98 от 12 ноември 2013 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чрез който влизат в сила изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за данък върху добавената стойност и Кодекса за социално осигуряване, влизащи в сила от 1 декември 2013 г. Със ЗИД на ДОПК са изменени […]

read more »
01 ное.

Приеха важна промяна за плащане на просрочени данъци и осигуровки

Първо ще се погасяват  главниците за данъците и осигуровките с изтекъл срок за плащане, а след това лихвите по тях. Това решиха депутатите днес като приеха на второ четене ромени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Гласуваната промяна ще  усъвършенства единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, посочват вносителите от Министерския съвет. Според […]

read more »
25 окт.

ДДС ПРИ ПРЕФАКТУРИРАНЕ НА РАЗХОДИ

Като действие префактурирането на разходи представлява издаване на разходооправдателен документ, с който се удостоверява получаването на паричен превод за възстановяване на разходи, извършени от един правен субект, но за сметка на друго физическо или юридическо лице. В такива случаи лицето, направило разходите, обикновено документира възстановяването им с издаването на фактура и възниква въпрос дали наличието […]

read more »
16 окт.

Третиране на дистанционна продажба на стоки

В темата, която ще разискваме ще обърнем особено внимание на все по – актуалния въпрос с така наречените дистанционни продажби. Според българското законодателство – Закон за данък върху добавената стойност – дистанционната продажба е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия: • стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на […]

read more »
16 окт.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Под угрозата от изключителни по размер санкции новият Закон за ограничаване на плащанията в брой (обн. ДВ, бр. 16 от 22.02.2011 г.) въвежда твърди ограничения при извършване на плащания в брой по парични престации на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв., или под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е […]

read more »
16 окт.

НАП уведомява клиентите си за движенията по данъчно-осигурителната им сметка.

НАП уведомява с имейл своите клиенти за всички плащания, които постъпват по тяхната данъчно-осигурителна сметка. С новата електронна услуга на приходната агенция се дава възможност  клиентите й да получават по-пълна информация за функционирането на единната сметка, като проследяват всички плащания, които правят за данъци и осигурителни вноски. Е-услугата е напълно безплатна, а от пускането й […]

read more »
07 окт.

Ще бъде ли въведен режим „касова отчетност на ДДС“ ?!

От началото на следващата година ще бъде въведен режим „касова отчетност на ДДС“ като мярка срещу междуфирмената задлъжнялост, каза на пресконференция днес заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от БТА. Режимът предвижда фирмите, които се регистрират по него, да внасят дължимия ДДС към хазната едва при получаване на плащане по извършената от тях доставка, обясни […]

read more »
30 сеп.

Данъчно третиране на доставка на услуга „Отдаване под наем“

Изх.No 20-00-58/23 април 2013 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-58/01.03.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физически лица с постоянен адрес в Германия са собственици на ? ид.ч. от недвижим имот […]

read more »
24 юли

За отписване на данък по давност трябва възражение !!!

Ако имате неплатени данъчни, или осигурителни задължения, за които падежът е настъпил преди 1 януари 2008 г., давността за тях е изтекла. За да ги отпишете обаче, трябва да подадете специално възражение, до офиса на Националната агенция по приходите (НАП) във вашето населено място. За тази възможност напомниха от НАП, като уточниха, че възражението може […]

read more »
23 юли

Отписват стари задължения към държавата възникнали преди 2008 г. с персонален код

Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (отпреди 1. 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица. Електронна […]

read more »
09 юли

ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ОТКАЗА ОТ ПРАВОТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЛИЗИНГОВ АКТИВ ИЛИ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТОВА ПРАВО КЪМ ТРЕТО ЛИЦЕ

При договорите за финансов лизинг с опция по отношение придобиването на собствеността върху лизинговия актив съществуват случаи, при които лизингополучателят се отказва от правото си да стане юридически собственик на вещта, въпреки че срокът на договора е изтекъл и той е изплатил всички свои задължения към лизингодателя. Въпросният отказ може да бъде съпроводен с прехвърляне […]

read more »