20 ное.

Фирми извършващи дейност по „Лизинг на персонал“, задължително се регистрират в АЗ !

off-hour_work

Предприятията, които осигуряват временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта по правилата на новата Глава 8″а“ на Закона за насърчаване на заетостта. Новият ред е публикуван в ДВ бр. 7 от 2012 г., но влиза в сила със задна дата – от 5 декември 2011 г. и урежда условията и реда за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по новите правила на раздел VIIIв на Глава пета от КТ.

Легалното определение на понятието „предприятие, което осигурява временна работа” е дадено в Кодекса на труда, към който препраща §1, т. 39 от Допълнителните разпоредби на ЗНЗ.

Съгласно § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на КТ „предприятие, което осигурява временна работа“е всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност и сключва трудов договор с работник или служител, за да го изпрати да изпълнява временна работа в предприятие ползвател под негово ръководство и контрол след регистрация в Агенцията по заетостта.

Условия за регистрация на предприятие за осигуряване на временна работа

Според чл. 74е от ЗНЗ дейността по осигуряване на временна работа се осъществява въз основа на регистрация в АЗ. Това означава, че предприятие, което иска да извършва дейност по осигуряване на временна заетост следва задължително да се регистрира в АЗ.

За регистрация на тази дейност могат да кандидатстват местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, осъществяващи търговска дейност в Република България. Съобразно изискванията на чл. 74е, ал. 1 от ЗНЗ предприятията трябва да отговарят на следните условия:

-да нямат парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване;

– да не са обявени в несъстоятелност или не са в открита процедура по несъстоятелност;

-да не са в производство по ликвидация, а чуждестранните юридически лица не се намират в подобна процедура съгласно законодателството на съответната държава;

– да представляват се от лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

– да нямат прекратена регистрация на основание чл. 74м, ал. 1, т. 2 или 3 или чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация;

– да нямат наложени административни наказания по чл. 81, ал. 1 или чл. 81а, ал. 1 от ЗНЗ в период три години преди датата за кандидатстване за регистрация;

– да имат сключена групова застраховка в размер 200 000 лв. или банкова гаранция в размер 200 000 лв. за вземанията на работниците и служителите, които ще бъдат наемани от тях за осигуряване на временна работа;

– да имат изготвен вътрешен правилник за осъществяване на дейността с проекти на договор с предприятие ползвател и договор с работник или служител за изпращане за изпълнение на временна работа в предприятие ползвател.

Заявление и съпътстващи документи за регистрацията

В изпълнение на чл. 74, ал. 1 от ЗНЗ предприятието следва да изпрати в АЗ писмено заявление по образец съгласно приложение № 1 към ЗНЗ. Регистрацията се извършва в Агенцията по заетостта след представяне назаявлението. Според изискванията на чл. 74ж, ал. 2 от ЗНЗ към заявлението лицата, регистрирани по българското законодателство, прилагат още:

1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

2. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения по смисъла на чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към датата на подаване на заявлението;

3. удостоверение от съответната община по регистрация на предприятието за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 87, ал. 6 от ДОПК към датата на подаване на заявлението;

4. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което представлява юридическото лице;

5. заверени копия на застрахователни или банкови документи по чл. 74е, ал. 2, т. 7 от ЗНЗ;

6. заверено копие от правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8 от ЗНЗ.

А лицата, регистрирани по законодателството на друга държава, доказват обстоятелствата по т. 1 до т. 6съобразно законодателството на държавата по регистрация.

Съгласно чл. 74з от ЗНЗминистърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице се произнася по заявлението и приложените към него документи в срок 14 дни от датата на получаването им по предложение от изпълнителния директор на АЗ.

В случаите, когато заявлението и/или приложените към него документи не отговарят на посочените изискванияпочл. 74ж от ЗНЗ, заявителят се уведомява писмено да отстрани констатираните непълноти и/или неточности в срок до 30 дни от датата на получаване на уведомлението.В тези случаи документите се смятат за подадени от датата на отстраняване на непълнотите и/или неточностите.

Съветът към изпълнителния директор на АЗ се информира периодично за постъпилите в агенцията заявления почл. 74ж, ал. 1 от ЗНЗ.

Издаване на удостоверение за регистрация и основания за отказ

По правилата на чл. 74к от ЗНЗ министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация на предприятието, което осигурява временна работа.

Удостоверението се издава по образец съгласно приложение № 2 към ЗНЗ. То е за срок 5 години и се вписва в регистър.

Удостоверението се издава след заплащане на такса, определена с тарифа на Министерския съвет на основание чл. 74к, ал. 3 от ЗНЗ.От 05.12.2011 г. Агенцията по заетостта е администратор на приходите от таксите за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа съгласно чл. 15, т. 6 от ЗНЗ.

При изгубване или повреждане на удостоверението за регистрация се издава дубликат след подаване на заявление и заплащане на такса от предприятието, което осигурява временна работа по реда на чл. 74к, ал. 4 от ЗНЗ.

Съгласно чл. 74и от ЗНЗ регистрацията се отказва, когато не са налице условията по чл. 74e, ал. 2от ЗНЗ, или не са спазени изискванията на чл. 74ж, чл. 74з, ал. 2 от ЗНЗ, посочени по-горе. Основание за отказ е и незаплащането на таксата почл. 74к, ал. 3 от ЗНЗ.

Заявителят се уведомява писмено за мотивите за отказа в 14-дневния срок по чл. 74з, ал. 1 от ЗНЗ.Отказът за регистрация може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Регистър

Агенцията по заетостта води публичен регистър на издадените удостоверения.

Съгласно чл. 74л, ал. 2 от ЗНЗ в регистъра се вписват:

– регистрационният номер и датата на удостоверението;

– наименованието на предприятието, което осигурява временна работа;

– седалището и адресът на управление на лицето;

– адресът на офиса/офисите;

– името на представляващия предприятието, което осигурява временна работа;

– срокът на регистрацията;

– датата на заличаване на регистрацията и основанието за това;

– други обстоятелства, подлежащи на вписване.

При изменение и/или допълнение на вписаните обстоятелства в документите, послужили като основание за регистрацията, предприятието, което осигурява временна работа, уведомява АЗ в срок 7 работни дни от настъпване на изменението и/или допълнението. Към уведомлението се прилагат документите, удостоверяващи изменението и/или допълнението.

NB! Съгласно изискванията на чл. 74л, ал. 4 от ЗНЗ предприятията, които осигуряват временна работа, до 30 юни всяка година представят в АЗ удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, от съответната община по регистрация на предприятието или от компетентен орган в държавата по регистрация за наличието или липсата на задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

В същия срок – до 30 юни всяка година предприятията, които осигуряват временна работа, представят в АЗзаверени копия от застрахователните или банковите документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията на чл. 74е, ал. 2, т. 7 от ЗНЗ – за сключена групова застраховка в размер 200 000 лв. или банкова гаранция в размер 200 000 лв. за вземанията на работниците и служителите, които ще бъдат наемани от тях за осигуряване на временна работа.

Националният съвет за насърчаване на заетостта ежегодно се информира и дава становище по дейността на предприятията, които осигуряват временна работа.

 Прекратяване на регистрацията

Съгласно чл. 74м от ЗНЗ регистрацията се прекратява със заповед на министъра на труда и социалната политика или на упълномощено от него длъжностно лице. Това става на едно от следните основания:

1. С писмено заявление от предприятието, което осигурява временна работа, до АЗ и писмена декларация, че са изпълнени всички задължения по трудовите договори, сключени с работниците/служителите, изпратени за изпълнение на временна работа в предприятията ползватели.

2. При системни нарушения на задълженията като предприятие, което осигурява временна работа почл. 107с от Кодекса на труда. Съгласно посочената разпоредба предприятието, което осигурява временна работа има ред задължения. Така то е длъжно да изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по реда на чл. 62, ал. 3 от КТ – за сключените, изменени и прекратени трудови договори на работниците и служителите. Освен това изпращането за изпълнение на временна работа в предприятие ползвател се извършва с писмен акт на предприятието, което осигурява временна работа, след предоставянето на работника или служителя на екземпляра от сключения трудов договор и копието от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от НАП. В акта се посочват датата на явяване в предприятието ползвател, точен адрес на предприятието ползвател, мястото на работа, работното място, наименованието на длъжността и характерът на работата в предприятието ползвател и длъжностното лице в предприятието ползвател, при което следва да се яви работникът или служителят, както и видът първоначално обучение, което ще се проведе в предприятието ползвател. Актът се връчва на работника или служителя срещу подпис не по-късно от един работен ден преди датата, определена за постъпването му на работа в предприятието ползвател, като се отбелязва датата на връчването му.

Предприятието, което осигурява временна работа, е длъжно още:

– да начислява във ведомост за заплати трудовото възнаграждение на работника или служителя;

– да плаща на работника или служителя полагащото му се трудово възнаграждение;

– по писмено искане на работника или служителя да му издаде извлечение от документите за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения;

– да осигурява работника или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване;

– по писмено искане на работника или служителя да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с възникването, изпълнението и прекратяването на трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането;

– при прекратяване на трудовото правоотношение да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.

Предприятието, което осигурява временна работа, е длъжно също така да уведоми писмено предприятието ползвател за имената на работниците и служителите, които предстои да бъдат изпратени при него, не по-късно от един работен ден преди започването на работата.

При системно нарушение на някои от тези задължения регистрацията се прекратява. В правната доктрина и практиката се приема, че системни са 3 и повече нарушения, извършени през определен отрязък от време.

3. При нарушаване на изискванията по Глава 8″а“ от ЗНЗ.

4. При изтичане срока на регистрацията.

Прекратяването на регистрацията се извършва чрез заличаване от регистъра по чл. 74л, ал. 1 от ЗНЗ.

Съгласно чл. 74м, ал. 3 от ЗНЗ удостоверението за регистрация на предприятието, което осигурява временна работа, се връща в АЗ след влизането в сила на заповедта за прекратяване на регистрацията.

Според изискванията на чл. 74н от ЗНЗ предприятието, което осигурява временна работа, уведомява писмено предприятието ползвател, както и работниците и служителите, с които има сключени трудови договори, за прекратяването на регистрацията. Уведомяването се извършва в срок до три дни от влизането в сила на заповедтана министъра за прекратяване на регистрацията.

Предприятието, което осигурява временна работа, може да кандидатства за продължаване срока на регистрациятапо правилата на чл. 74о от ЗНЗ в срок до три месеца преди изтичането на срока на удостоверението.

В дирекциите „Бюро по труда“ и на официалната страница на АЗ в интернет ежемесечно се обявява актуален списък на регистрираните предприятия, които осигуряват временна работа; както и на предприятията, чиято регистрация е прекратена за нарушения по чл. 74м, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗНЗ.

Според чл. 74п от ЗНЗ предприятията, които осигуряват временна работа, чиято регистрация е прекратена за нарушения на основание чл. 74м, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗНЗ, могат да подадат заявление за нова регистрация след изтичане на три години от датата на влизане в сила на заповедта за прекратяването.

Контрол и санкции

Съгласно чл. 77 от ЗНЗ предприятията, които осигуряват временна работа, както и предприятията ползватели имат право да сигнализират Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за извършени нарушения на ЗНЗ и на международните договори в областта на заетостта, които са в сила за България.Според чл.76, ал.2 от ЗНЗ предприятията, които осигуряват временна работа, както и предприятията ползватели са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на функциите им.

Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ може да дава задължителни предписания на предприятията, които осигуряват временна работа и на предприятията ползватели за преустановяване на нарушенията по ЗНЗ като принудителна административна мярка въз основа на чл. 78, ал. 1 от ЗНЗ.

На предприятие, което осигурява временна работа, както и на предприятие ползвател, което противозаконно пречи на контролните органи да изпълнят служебните си задължения, се налага глоба, съответно имуществена санкция, на основание чл. 79, ал. 2 от ЗНЗ, в размер от 500 до 1500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Важно е да се има предвид, че съгласно чл. 81а от ЗНЗ на предприятие, което осигурява временна работа без регистрация, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер 5000 лв., при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв., и от 10 000 до 20 000 лв. за всяко следващо нарушение.

На предприятие, което осигурява временна работа в нарушение на изискванията на Глава осма „а“ от ЗНЗ, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.

Забележка: образец на Заявлението за регистрация на предприятие, което ще извършва дейност по осигуряване на временна работа, е дадено в Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 от ЗНЗ. Образец на удостоверението за регистрация на предприятие, което извършва дейност по осигуряване на временна работа е дадено в Приложение № 2 към чл. 74к, ал. 2 от ЗНЗ.  Повече по темата – в сп. Актив

Comments are closed.