16 мар.

Таксите на Агенцията по вписванията да се намалят с 20% планира правителството.

Таксите на Агенцията по вписванията да се намалят с 20% планира правителството.

Таксите на Агенцията по вписванията да се намалят с 20% планира правителството.

Таксите на Агенцията по вписванията да се намалят с 20% планира правителството, което ще спести на гражданите и бизнеса над 10 млн. лв. годишно. Мярката трябва да се реализира през април 2016 г..

В документа се посочва, че за 2013 г. приходите на Агенцията по вписванията възлизат на 56 млн. лв., а разходите й – на 17 млн. лв. Това означава, че таксите й не са определени на базата на разходопокривен принцип. Ако той бъде въведен изцяло, гражданите и бизнесът ще си спестят 40 млн. лв. годишно, сочат авторите на проекта.

Планът предвижда още редица други административни облекчения. До юни 2016 г. например трябва да се премахне таксата за издаване на удостоверение за липса или наличие на задължения към общинските бюджети. Проверката вече ще е безплатна, а ще се обмисли и цялостно премахване на това изискване, като проверката ще се прави служебно. В момента аналогичната услуга в Националната агенция за приходите е безплатна, докато общините събират различни такси за целта – от 2 лв. в Бургас до 30 лв. за експресна поръчка в Благоевград. Така на гражданите ще бъдат спестени около 500 хил. лв., се посочва още в плана.

Данъчната оценка на имот вече ще се издава от общините за максимум 3 дни. Тя вече няма да има нужда да се представя при придобиване на имот в същата община.

До септември тази година трябва да се отстранят законовите пропуски, свързани с инвестициите в пристанищата, включително яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение. До есента трябва да е готов и нов закон за облагането с акцизи. Мярката обаче не е мотивирана и не е ясно какво ще включва.

Срокът за издаване на решение на регионалната инспекция по околната среда за необходимостта от извършване на Оценка за въздействие върху околната среда ще се намали от 30 на 20 дни, като мярката трябва да стане факт до 30 юни тази година. Така ще се ускори процедурата по издаване на разрешение за строеж. По някои инвестиционни предложения се предвижда да отпадне изискването за становище на регионалната екоинспекция.

Ще се облекчат процедурите по одобряване на подробни устройствени планове, които са в съответствие с одобрен общ устройствен план. Срокът за произнасяне по приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие се намалява до 1 месец. Планът за управление на строителните отпадъци вече няма да бъде част от инвестиционния проект и няма да се одобрява по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), а ще се изготвя от строителя преди откриване на строителната площадка и ще се съгласува с кмета на общината. Ще се съкрати процедурата в етап „одобряване на инвестиционния проект“ от главния архитект. Срокът на издаване на разрешение за разработване на устройствен план се намалява от 30 на 14 дни. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво за строежите от четвърта, пета и шеста категория ще става не в присъствието на служител по контрол на строителството в общината, а на упражняващия строителния надзор или от техническия ръководител.

До ноември т. г. трябва да се въведе разпоредба, според която одобрените от областния управител и от регионалния министър общи и подробни устройствени планове се публикуват в интернет. До момента такова задължение има само за общините.

До ноември 2016 г. трябва да се намали броят на категориите строежи, които в момента са шест, като за подлежащите на държавен контрол се предлага оценката за съответствие на проекта и надзорът на строителството да се правят от лицензиран консултант. Предвижда се още да се прецизират текстовете в ЗУТ, касаещи условията за презаверяване на разрешения за строеж, които са изгубили правно действие. Целта е да се въведат критерии за презаверка и да се ограничи броят на презаверяванията.

Ще се въведе текст в закона, според който ще се създадат и ще се поддържат публични регистри на всички разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и на разрешенията за строеж, издадени от регионалния министър и областните управители. Сега това задължение съществува за общините.

Предвижда се още да отпадне необходимостта от съгласуване на инвестиционните проект с Министерството на културата, освен когато строителството засяга недвижими културни ценности. Операторите на техническата инфраструктура ще трябва да издават писмен мотивиран отказ за присъединяване при невъзможност за свързване на инвеститорите и ще носят административно наказателна отговорност за решението си. Предвижда се още уеднаквяване на процедурите за присъединяване към техническата инфрактруктура на всички ВиК в страната, както и единна методика за определянето на цените на ВиК операторите.

В Закона за горите пък ще отпадне изискването за предварително съгласуване на подробните устройствени планове от собствениците на засегнатите имоти за учредяване на право на строеж върху поземлени имоти в горски територии за обекти с национално значение или за общински обекти с първостепенно значение.

Положителните становища, издавани от пожарната, за съответствие на инвестиционните проекти с правилата за пожарна безопасност, ще влизат в сила в деня на издаването им. Източник: http://www.mediapool.bg/.

Comments are closed.