10 февр.

Тайните на самоосигуряващите се лица и техните декларации

clipart

Когато работя на трудов договор, аз съм осигурен от моя работодател. Когато съм студент или ученик, моите здравни осигуровки са поети от учебното заведение, в което се обучавам, но то не поема социалните осигуровки. Но e възможно да спадам и към друга категория лица, които се наричат самоосигуряващи се. Какво трябва да знам в този случай? Кога бих попаднал в тази категория?

Кога трябва да се самоосигурявам?

упражнявам свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация (журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори, и други);
ако се занимавам с търговия;
ако съм регистриран земеделски производители или тютюнопроизводители;
ако полагам труд без трудово правоотношение и получавам месечно възнаграждение равно на или над една минимална работна заплата като намаля разходите за дейността, ако не те не са осигурени на друго основание за съответния месец;
ако полагам труд без трудово правоотношение и съм осигурен на друго основание за съответния месец и независимо от полученото възнаграждение.
Кога съм задължен да се самоосигурявам?

Задължението ми за самоосигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Аз съм длъжен да регистрирам началото на трудовата си дейност чрез подаване на декларация по утвърден образец в компетентната ТД на НАП в срок 7 дни от започването й. Прекъсването, прекратяването или възобновяването на дейността също се установява с декларация, подадена срок от 7 дни след настъпването на даденото обстоятелство.

При регистрацията си в НАП декларирам вида на осигуряването,

а с декларация 1 върху каква сума се осигурявам всеки месец (не по-малко от 420 лева и не повече от 2200 лева за 2013 г., а за 2014 максималният осигурителен доход става 2400 лева.).

Задължително съм осигурен за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт (фонд “Пенсии“). По свой избор мога да се осигурявам и за общо заболяване и майчинство.

Срокът, в който мога да променя вида на осигуряването си, е до края на януари на съответната календарна година. В течение на годината видът на осигуряването не може да се променя, дори и в случаите, в които се прекъсват и възобновяват дейности или се започва нова трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

Аз внасям авансовите си осигурителни вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За избран осигурителен доход, когато съм избрал да се осигурявам и за общо заболяване и майчинство, се счита доходът, върху който са внесени осигурителни вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

А защо вноската ми се нарича авансова? Накрая на годината се извършва годишно изравняване. Аз определям окончателния размер на месечния си осигурителен доход за периода, през който съм упражнявал трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справката към годишната данъчна декларация. Спрямо годишното изравняване всички мои вноски се възприемат като авансови.

Пример:

– за месец януари 2014

– лицето е родено след 1960 година

Осигурителен доход: 800 лева

Общо осигурителни вноски от самоосигуряващото се лице – 29.30 % или 234.40 лева
за фонд “Пенсии” – 12.80 % или 102.40 лева
за фонд “Общо заболяване и майчинство” – 3.50 % или 28 лева
за фонд “Допълнително задължително осигуряване” в УПФ – 5 % или 40 лева
Осигуряване и пенсия

Ако отговарям на критериите на някоя от категориите самоосигуряващи се лица и ми е отпусната пенсия, аз мога сам да реша дали да продължа да се осигурявам.

Законът не е определил точно какъв вид пенсия трябва да получавам, за да бъда освободен от внасянето на осигурителни вноски. Поради това ако получавам каквато и да е по вид пенсия – лична, наследствена, инвалидна или друга пенсия -. мога да се осигурява само по свое желание, когато упражнявам дейността си като самоосигуряващо се лице.

Извършвам повече от една дейност като самоосигуряващо се лице. Колко пъти трябва да се осигурявам?

Това може да са случаи, когато упражнявам свободна професия и в същото време имам фирма, която извършва някаква дейност или имам две и повече такива фирми, в които съм собственик или съдружник.

В този случай аз не дължа двойно осигуряване. Аз имам право да избера да внасям осигуровки за една от моите дейности, като аз мога да избера за коя дейност да бъдат те.

Но какво става ако освен като самоосигуряващо се лице, аз извършвам друга дейност по трудов договор и получавам доходи от нея?

В този случай аз дължа осигуровки върху сбора от получените доходи.

Аз съм земеделец или тютюнев производител, но упражнявам и друга дейност като самоосигуряващо се лице.

В този случай не мога да внасям авансовите си осигурителни вноски върху минималния осигурителен доход за земеделски производители и тютюнопроизводители. Минималният размер на месечния осигурителен доход не може да бъде по-малък от дохода, определен за дейността, различна от земеделската.

Аз не трябва да внасям осигуровки за периодите, в които съм взимал парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през което не съм имал право на парично обезщетение.

Разлика между самоосигуряващи се лица и лица по трудово правоотношение

Когато съм самоосигуряващо се лице аз не се нуждая от трудова книжка, защото всички правнозначими факти се доказват с осигурителна книжка. ТП на НОИ издава осигурителни книжки, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*) Автор: Владимир Иванов

Comments are closed.