12 апр.

Становището на НАП с № 26-Е-113 от 14.09.2012 г. изразява позицията на органите по приходите във връзка с поставени от българско ЕАД въпроси относно третирането от гледна т...

НАП2

Според описанието на казуса, Кеш пулингът ще представлява система от двустранни договори между лидер Х на Кеш пулинга и участници в Кеш пулинга, като всички са български дружества от групата на Х. Участниците ще предоставят свои свободни парични средства на лидера Х, който ще ги депозира в банки или ще ги предоставя на участници в Кеш пулинга, които имат нужда от финансиране. Като крайна цел, с Кеш пулинга се реализира краткосрочно предоставяне на средства, като в една обща текуща сметка се отразяват и нетират насрещни вземания и задължения между лидера и съответния участник.

За Х Кеш пулингът има редица предимства за всички дружества от групата, включително: минимизиране на разходи, гъвкавост и бързина на финансирането; възможност за получаване на по-високи лихви върху съществени суми, акумулирани на едно място; оптимизиране на кредитния риск и повишаване ликвидността на дружествата от групата; подобряване на работния капитал.

Скрито разпределение на печалбата

НАП е на мнение, че не е необходимо в договора за Кеш пулинг да се включват изрични текстове, описващи условията за изплащане на задълженията по начин, насочен към елиминиране на евентуален риск от класифициране на доходите от лихви като скрито разпределение на печалбата. Дори при формалното включване на такива текстове, органите по приходите имат правомощията да приложат понятието за скрито разпределение на печалбата съгласно ЗКПО ако са налице други доказателства, че все пак отношенията между страните се подчиняват на такива условия. Препоръчва се в договорите изрично да се определи срок за изплащане на кредитите и на дължимите по тях лихви.

Сделки между свързани лица

Най-общо принципът на независимите пазарни отношения, въведен с чл. 15 от ЗКПО предвижда данъчните печалби на две свързани дружества с търговски и финансови отношения помежду си, да се определят въз основа на условия, които действат между независими лица при съпоставими обстоятелства. В тази връзка, в идеалния случай цената на сделките между лидера и участниците в Кеш пулинга трябва да е определена на базата на аналогично споразумение между независими дружества. Доколкото към момента в българската финансова практика няма други подобни споразумения между независими лица, пазарните цени следва да се определят на базата на най-близката по структура и същност сделка, за чиито цени са налице достъпни пазарни данни.

В описаната от Х схема предоставените от участниците на лидера свободни средства се олихвяват на базата на овернайт депозити на няколко различни банки. Приходите на лидера се базират на неговите разходи за лихви и надбавка от 1 %.

Според НАП характерът на транзакциите предполага определянето на цената на финансовите средства, предоставени от лидера на участниците, да се осъществи чрез метода на увеличената стойност. Съгласно този метод лихвата, начислявана от лидера, следва да се определи на базата на  неговите разходи за лихви по акумулираните средства плюс надбавка. Тъй като основната функция на лидера е да управлява паричните потоци на участниците, а не да привлича на свой риск депозити и да отпуска заеми, надбавката му следва да е относително по-ниска от надбавката на лице, понасящо изцяло кредитния риск по финансирането (например банка). В този смисъл органите по приходите считат, че до 1% към дължимата лихва по акумулираните средства е адекватна пазарна компенсация за лидера и тя следва да покрива разходите за функциите му по договора за Кеш пулинг, както и да включва определен марж на печалба.

Слаба капитализация                                                                                        

Възможно е всеки един от участниците в описаната Кеш пулинг система да попадне в режим на регулация на слабата капитализация. Всички разходи на лидера/участника в Кеш пулинга, които са свързани с полученото от него финансиране с характер на привлечен капитал, подлежат на регулация съгласно чл. 43, ал. 3 от ЗКПО, доколкото не са част от предвидените в същата разпоредба изключения.

Освободени доставки

Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС освободена доставка е договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска. В тази връзка НАП потвърждава, че при Кеш пулинга са налице освободени доставки както за случаите, когато участник предоставя на лидера свободни парични средства и получава лихва, така и когато лидера предоставя на участник такива средства и, съответно, получава лихва.

Услуга по техническо обезпечение и администриране на Кеш пулинга

В описаната Кеш пулинг система се обмисля лидерът да възложи техническото обезпечаване и администриране на Кеш пулинга на участник или на трето лице, която услуга ще бъде съответно идентифицирана и фактурирана отделно. Органите по приходите са на мнение, че услугите по техническо обезпечение и администриране не попадат в изключенията, посочени в Глава ІV от ЗДДС и са предмет на облагаема доставка на услуга, за която на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък.

Comments are closed.