07 ное.

СПРАВКА ПО ЧЛ. 73 В НАП, ЗА ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 2019 Г.

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Актуално към 01. 11. 2019 г.

С измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които влязоха в сила от 01.01.2019 г. бяха направени съществени промени във връзка с предоставянето на информация от платците на доходи на физически лица.

Вече информация ще се предоставя освен:

 • със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, която съществува от дълги години, така и
 • с нова справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, с която ще се подава информация за изплатени доходи по трудови правоотношения.

Тези промени реално намират приложение при подаването на информацията през 2020 г. за доходи, придобити от физическите лица през 2019 г.

Новите образци на справки предстои да бъдат утвърдени от министъра на финансите.

Също така информация се предоставя и за целите на задължителния автоматичен обмен.

В настоящия материал ще бъдат разгледани особеностите, свързани с подаването на различните видове информация.

В тази връзка е добре да се отбележи, че от тази година отпадна задължителното издаване на служебни бележки от платците на доходите и информацията за изплатените доходи, включително от трудови правоотношения, ще се предоставя в НАП само от платците на доходите/работодателите, като коректността на предоставяните данни е от изключително значение. Възможността за издаване на служебни бележки остава само при поискване от физическите лица.

При всички случаи важността на предоставяната информация е много голяма, поради което коректността на данните е от изключително значение и трябва да се обърне по-голямо внимание от страна на предприятията и самоосигуряващите се лица, които я предоставят.

1. Предоставяне на информация със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица.

Със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, предоставят информация за изплатените през годината доходи на физически лица, посочени в тази разпоредба, като в справката вече ще се съдържа информация и за удържаните задължителни осигурителни вноски (това се отнася основно за доходите от извънтрудови правоотношения).

Най-общо казано доходите, които се включват в справката са доходи:

 • облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа;
 • облагаеми с окончателен данък, с изключение на декларираните в данъчната декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за прилагане на СИДДО;
 • някои необлагаеми доходи, посочени в ЗДДФЛ, когато размерът им е над 5000 лв. на конкретно физическо лице като печалби от хазартни игри, рента от използване на земеделска земя и др.
 • продажба на всякакво движимо и недвижимо имущество, които за физическите лица могат да бъдат както облагаеми, така и необлагаеми.

Когато е налице преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се подава от правоприемника, като в нея се включва отделно информация и за изплатените доходи от преобразуваното предприятие.

Особености във връзка с подаването на справката

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2019 г. ще се подава в срок до 28 февруари 2020 г. в ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.

След изтичане на този срок на физическите лица ще бъде дадена възможност в срока за подаване на годишната данъчна декларация (30 април 2020 г.), ако желаят да заредят автоматично наличните данни за изплатените им доходи в годишната си данъчна декларация.

По този начин процесът по попълване и подаване на годишната им данъчна декларация значително ще бъде облекчен. Също така наличието на тази информация в НАП в по-ранен срок, ще даде възможност на физическите лица да правят справки в електронните услуги на НАП във връзка с коректността на предоставените за тях данни от платците на доходите.

При заличаване/прекратяване на предприятие справката се предоставя от последния представляващ в 30-дневен срок от датата на заличаване на предприятието или от прекратяването на дейността.

Подаването на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ вече се осъществява само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на НАП.

Характерно при тази справка, е че в нея се включват и някои доходи, които е възможно и да не са изплатени във връзка с някои изключения, посочени в ЗДДФЛ, така например:

 • доходите от дивиденти се посочват в справката, която се подава за годината през която е взето решението за разпределяне на дивидентите без оглед на тяхното изплащане, а
 • в случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ, доходите се включват в справката за годината на прехвърлянето им.

2. Предоставяне на информация за изплатени доходи по трудови правоотношения със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Работодателите вече ще предоставят информация:

 • за реално изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и
 • за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски директно в НАП чрез новата справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Такава информация ще се предоставя от всяко предприятие, което през 2019 г. е било работодател (основен или допълнителен) на лица по трудови правоотношения, включително когато тези правоотношения са прекратени. Информация ще се предоставя за всички доходи по трудови правоотношения дефинирани в § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, без оглед на продължителността на тези правоотношения (5 дни, 5 месеца и т.н.).

Характерно е, че в справката ще се включва и информация, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.

Следва да се има предвид, че основно трудово правоотношение е трудовото правоотношение по § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, което е възникнало първо по време, като при определянето му не се вземат предвид трудовите правоотношения по т. 26, буква „и“:

 • със съдружници и член-кооператори, както и
 • с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество,

за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

Т.е. когато работодател по основно трудово правоотношение при изчисляването на годишния размер на дължимия данък за доходите от трудови правоотношения, е включил и доходи от друг работодател, в подаваната от него справка тази информация следва да бъде включена.

Предоставяната информацията чрез справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ е идентична на информацията от служебните бележките, като освен информация за облагаемия доход и удържани през годината данък и задължителни осигурителни вноски, съдържа и информация за ползваните от физическите лица данъчни облекчения чрез работодателя, както през течение на годината, така и при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения.

При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника и в нея се включва отделна информация за изплатените доходи от преобразуваното предприятие.

Предоставянето на информация за изплатени доходи по трудови правоотношения има различни ползи, като например възможността за зареждане на предварително попълнени годишни данъчни декларации за доходите на физическите лица, както и достъп на физическите лица до предоставената за тях информация, включително и в случаите в които не са задължени да подават годишна данъчна декларация.

Също така ще се преустанови възможността за неправомерно ползване на данъчни облекчения при повече от един работодател.

Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ се предоставя само по електронен път в същия срок (до 28 февруари 2020 г.) и по същите правила както и справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

3. Извършване на корекции в справките по чл. 73 от ЗДДФЛ.

Налице е нова възможност за предприятията или самоосигуряващите се лица – работодатели/платци на доходи, която позволява при откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, след 28 февруари 2020 г. да могат да правят промени в предоставените данни в срок до 30 септември 2020 г.

Следователно, вече е възможно между 28 февруари и 30 септември 2020 г. да се правят многократни корекции от предприятията или самоосигуряващите се лица – работодатели/платци на доходите, като се променят само данни, които вече са посочени в подадените от тях справки без да е необходимо за това да уведомяват НАП (коригиращи или заличаващи данни).

В тези случаи е много важно съответните физически лица, за които се извършва корекция да бъдат своевременно уведомени за това, с оглед правилно попълване на годишната им данъчна декларация.

В случай, че има лица, които не са посочени във вече подадена справка до 28 февруари 2020 г., добавянето им след това ще бъде след разрешение от НАП. Детайлите относно извършването на корекциите ще бъдат заложени в правилата за подаване на справките.

4. Предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен.

Със справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ се подава специфична информация за начислени/изплатени доходи по трудови правоотношения в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС).

Характерно за тази справка е, че тя се подава отделно от справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ и обхваща само чуждестранни физически лица, местни на друга държава – членка на ЕС.

Характерно за предоставяната информация е, че тя се подава по идентификационните номера на лицата от държавата, където те са местни за данъчни цели – например български гражданин, който е станал чуждестранно физическо лице следва да бъде посочен с друг идентификационен номер, а не с ЕГН.

Друг специфичен момент е, че е препоръчително информационните данни в тази справка да се посочват на латиница и да се избягва транслитерация.

Подаването и на тази справка става само по електронен път, а срокът за подаването й е до 30 април 2020 г. Предоставянето на справката е по ред, начин и във формат, определени със заповед на изпълнителния директор на НАП.

При заличаване/прекратяване на предприятие справката се предоставя от последния представляващ в 30-дневен срок от датата на заличаване на предприятието или от прекратяването на дейността.

Освен това предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи, предоставят на НАП информация и:

за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите от управление и контрол, облагаеми с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на ЕС. Тази информация се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, подавана за четвъртото тримесечие на годината в срок до 31 януари 2020 г.

Характерно за предоставяната информация е, че когато начисляването и изплащането на тези доходи са в различни данъчни години, информацията се посочва само за едната година – например информация за начислен доход от наем на чуждестранно физическо лице от ЕС през месец август 2019 г., който ще се изплати през 2020 г.:

 • ще бъде подадена с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие на 2019 г. и
 • няма да бъде подавана през следващата година.

5. Санкции.

За непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73 и 73а от ЗДДФЛ, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. Следва да се има предвид, че за нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице, а при повторно нарушение по глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.

Източник ТИТА (Евгения Попова, данъчен експерт)

Comments are closed.