14 май

Санкции !

2

Непубликуване на годишни финансови отчети в срок: Който наруши изискванията на Закона за Счетоводството за публикуване на годишните финансови отчети в Търговския Регистър или в Интернет, се наказва с глоба в размер от 500 до 2 000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3 000 лв. За повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

Санкции за съставители на финансови отчети без права: Който състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията на Закона за Счетоводството за съставител на финансови отчети, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1 500 до 3 000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Comments are closed.