22 май

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 24-34-69 от 27.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по Закона за данък върху добавен...

seo_consultaciii_w-seo

Видно от изложеното в запитването, чуждестранни дружества (наречени инвеститори) са собственици на капитала на дружество „А”, регистрирано в ……….. „А” е едноличен собственик на капитала на „В” ЕАД. При продажба на част от акциите на „А” от инвеститорите на трето лице или при публичното им предлагане на организиран фондов пазар, инвеститорите биха получили възнаграждение от продажбата на акциите си. За да стимулират ключови служители на „В” ЕАД, инвеститорите ще сключат с тях договори, по силата на които, при определени условия, тези служители биха получили възнаграждение в размер на процент от разликата между реалната продажна цена на акциите на „А” и минималната приемлива продажна цена на същите акции, определена от инвеститорите. Уточнено е също така, че ключовите служители са лица, работещи по трудови договори в „В” ЕАД, и възнагражденията, които биха получили, ще са в резултат от тяхната качествена работа като служители на „В” ЕАД, въз основа на която са се подобрили финансовите резултати на „А” и респективно се е покачила цената на акциите на дружеството.

Поставените във връзка с така указаната фактическа обстановка въпроси са относно данъчното третиране на доходите, които ключовите служители в България биха получили в един бъдещ момент, при постигането на поставените от инвеститорите критерии, а именно:

1. Може ли да се считат тези доходи (в случай, че бъдат реализирани) за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ, предвид обстоятелството, че се получават от ключовите служители именно в качеството им на лица, работещи по трудови правоотношения в „В” ЕАД, и във връзка с изпълнение на служебните им задължения в „В” ЕАД?

2. При положителен отговор на първия въпрос, кое лице ще се счита за работодател, задължен да удържи данъка върху доходите на физическите лица – „В” ЕАД или инвеститорите, които не са местни лица?
3. Ако доходите не могат да се третират като доходи от трудови правоотношения, считат ли се същите за доходи в рамките на независимата икономическа дейност от гледна точка на ЗДДС, респективно какво би било данъчното им третиране по същия закон? Ще се счита ли, че ключовите служители предоставят услуга на Инвеститорите? Къде би било мястото на изпълнение на тази услуга и дали тази услуга е предмет на облагаема или освободена доставка? Предвид обстоятелството, че доходът би се реализирал години след сключване на договора, както и възможността изобщо да не се реализира доход, кога би възникнало данъчното събитие за предоставената услуга от ключовия служител на инвеститора – на датата на сключване на договора или на датата на изплащане на дохода?

С оглед изложеното в запитването, както и с оглед приложените към него образец на „Споразумение за възнаграждение при успех” и Общи правила и условия на програма за стимулиране управлението на група дружества, изразявам следното принципно становище по поставените въпроси:

І. Данъчно третиране по ЗДДФЛ.

Независимо от обстоятелството, че в конкретния случай възнагражденията при успех няма да се изплащат от работодателя – „В” ЕАД, а ще се превеждат от инвеститорите по банкови сметки, посочени писмено от служителите (когато плащанията станат дължими), условие за договарянето и за правото на получаване на тези възнаграждения е наличието на трудови правоотношения между съответните физически лица и „В” ЕАД. Същевременно, възнагражденията при успех, които инвеститорите биха изплатили на ключовите служители на „В” ЕАД, са доходи, непосредствено свързани с естеството и с качеството на изпълнение на трудовите задължения на служителите. Следователно, изплатените възнаграждения ще подлежат на облагане при условията и по реда, предвиден в ЗДДФЛ за облагане на доходите от трудови правоотношения.

Тъй като инвеститорите не са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ и не са данъчно задължени лица по този закон, задължени да определят и да внесат дължимите данъци ще са физическите лица – ключови служители на „В” ЕАД, получили възнаграждения при успех. Възнагражденията следва да се декларират в Приложение № 1 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като доходи от източник в Република България (чл. 8, ал. 2 от ЗДДФЛ).

ІІ. Данъчно третиране по ЗДДС.

С оглед определянето на изплатените възнаграждения на ключовите служители като доход от трудови правоотношения, то осъществяваната дейност във връзка с тези доходи не е независима икономическа дейност съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. Поради това ключовите служители не са данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС.

Зам. изпълнителен директор на НАП: (п)
(Стоян Марков)

Comments are closed.