19 юни

Работник, възстановен на заеманата преди уволнението длъжност.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-3727 от 03.10.2013 г. ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или слу­жителят е възстановен на заеманата пре­ди уволнението длъжност с влязло в сила съдебно решение, не може да се приеме, че възниква ново трудово правоотношение, поради което мнението ни е, че трудовият му договор не може да бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Трудово право
От изложеното е видно, че на 11.02.2005 г. работникът е постъпил на работа като автомонтьор по трудов договор. Видно е също така, че на 13.07.2010 г. трудовият му договор е бил прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата. От данните по преписката става ясно, че след изтичане на срока за получаване на парични обезще­тения за безработица от бюрото по труда се е пенсионирал при условията на II категория труд, придобита при предишен работодател и на 30.10.2012 г. е възстановен на работа със съ­дебно решение от 13.06.2012 г. От изложеното се установява, че му е връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ, във връзка с чл. 326, ал. 2 КТ.

Влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението на работника или служителя е признато за незаконосъобразно и е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност, е задължително за изпълнение от работодателя. При възстано­вяване на работа на незаконно уволнен служител от съда, се счита, че трудовото правоотношение не е било прекратявано, поради което всички права по него се запазват.
Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда предвижда, че работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в случаите, когато тру­довото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително и правото на така нареченото „ранно пенсиониране“.

От разпоредбата е видно, че работодателят може да прекрати трудовия договор на посоченото основание, в слу­чаите, когато трудовото правоотношение е възникнало след като лицето е придобило и упражнило правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тъй като работникът е въз­становен на заеманата преди уволнението длъжност с влязло в сила съдебно решение, поради което не може да се приеме, че възниква ново трудово правоотношение, мнението ни е, че трудовият му договор не може да бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ.
Трудовоправен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е 2-месечен, считано от датата на прекратяването.

Министър: (п)
(не се чете)

 

Comments are closed.