07 февр.

Промени в Закона за защита на потребителите

download

Парламентът прие на първо четене Закона за защита на потребителите. Какво предвижда той? Потребителят да може да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект в 14-дневен срок, а не в седемдневен, както бе досега. В рамките на този срок потребителят ще може да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка. Предвидени са и изключения, заради естеството на стоките или услугите. Според мотивите на МС с измененията се правят и промени, които предвиждат разпоредбите на Закона за потребителски кредит да се прилагат и за кредити под 400 лв. Изменението е свързано със злоупотреби с предоставянето на т.нар. „бързи кредити“, които се отпускат при неизгодни и неясни условия. Регулирането на кредитите под 400 лв. ще обезпечи еднаквата защита на всички потребители независимо от стойността на отпускания кредит, отбелязва вносителят. В самия законопроект обаче такива текстове липсват. В доклада на парламентарната икономическа комисия се посочва, че има техническо несъответствие, като е пропуснато изменението и се препоръчва да се създаде съответната точка. Измененията уреждат съдържанието на задължителната преддоговорна информация, която се предоставя от търговеца и е неразделна част от договора от разстояние или от договора извън търговския обект. При договори извън търговския обект, търговецът трябва да предостави задължителната преддоговорна информация, както и копие от подписания договор или потвърждение на договора. При предявяване на рекламации, търговецът ще издава документ на потребителя за приемането й. Когато търговецът е удовлетворил три рекламации на една и съща стока, при следваща в рамките на на законовата гаранция, потребителят ще може да поиска разваляне на договора и търговецът ще бъде длъжен да удовлетвори. Създава се и правно основание за създаването на помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите за решаване на потребителски спорове в областта на енергетиката, топлоснабдяването, водоснабдяването, телекомуникациите, превоза на пътници и в областта на финансовите услуги.

Comments are closed.