04 февр.

Промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 2012

Данъчна основа

  • Данъчната основа по сделки между свързани лица следва да бъде:
  • не по-ниска от пазарната цена при облагаема доставка, когато възнаграждението по сделката е по-ниско от пазарната цена, а получателят няма право на приспадане на пълен данъчен кредит;
  • не по-ниска от пазарната цена при освободена доставка, когато възнаграждението по сделката е по-ниско от пазарната цена, а доставчикът няма право на приспадане на пълен данъчен кредит;
  • не по-висока от пазарната цена при облагаема доставка, когато възнаграждението по сделката е по-високо от пазарната цена и доставчикът няма право на приспадане на пълен данъчен кредит.
  • Данъчната основа при сделки с нови сгради (или части от тях), прилежащият им терен и УПИ, ще се определя по общия ред.

Промяната е мотивирана от несъответствие на ЗДДС с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕС, както и от няколко запитвания, отправени от български съдилища към Съда на ЕС за тълкуване на тези разпоредби.

Освободени доставки при учредяване или прехвърляне на  право на строеж

Учредяването или прехвърлянето на право на строеж ще се счита за освободена доставка до момента на издаване на разрешителното за строеж. Преди промяната този вид доставки бяха освободени до момента на завършване на сградата на етап груб строеж. Промяната цели да намали злоупотребите с ДДС при сделки с недвижими имоти.

ДДС в туризма

Ставка в размер от 9 % ще се прилага, както при настаняване в хотели, така и при отдаване под наем на места за площадки, за къмпинг или каравани. Досега ставката се прилагаше само за настаняване в хотели.
Схемата на маржа при доставка на обща туристическа услуга ще бъде прилагана единствено от туроператор, когато предоставя услугата директно на  нейния краен потребител (пътуващо лице). Досега разпоредбите на ЗДДС бяха твърде общи и в практиката схемата на маржа се прилагаше и при сделки между туроператор и туроператор. Промяната е мотивирана от несъответствие на ЗДДС с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕС.

Дилъри на стоки втора употреба

Създава се нова разпоредба, съгласно която дилърите на стоки втора употреба ще имат право на данъчен кредит за внесените от тях стоки втора употреба по общия ред на ЗДДС. Досега те упражняваха правото си на данъчен кредит в момента на извършване на последваща доставка на стоките (ако тази доставка се облагаше по общия ред).
Въведен е преходен режим за внесените стоки преди 1 януари 2012 г., за които правото на данъчен кредит може да се упражни до 31 декември 2012 г.

Други промени

При заличаване на едноличен търговец в 14 дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър на физическото лице се дава възможност да избере дали да остане регистрирано по ЗДДС, или не.
Справките-декларации по ЗДДС следва задължително да се подават по електронен път, когато са направени повече от 5 записа в някои от дневниците.

Comments are closed.