18 ное.

Промени в ДОПК, ЗДДС и КСО в сила от 1 декември 2013 г.

safe_image.php

В Държавен вестник бр.98 от 12 ноември 2013 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чрез който влизат в сила изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за данък върху добавената стойност и Кодекса за социално осигуряване, влизащи в сила от 1 декември 2013 г.

Със ЗИД на ДОПК са изменени и допълнени чл. 50, 65, 169 и 229 на ДОПК. Въвежда се срок (7-дневен) за предоставяне на заключението на експерта на органа по приходите в случаите на възложена експертиза – чл. 65, ал. 4 от ДОПК.

Включено е ново правило относно реда за погасяване на лихви, когато длъжникът има няколко публични задължения, които не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране. Съгласно чл. 169, ал. 5, в този случай към погасяване на лихви по задълженията се пристъпва след погасяване на всички главници на задълженията.

Обнародвано е и изменение във връзка с възможността за издаване на разрешение за неотложни плащания, като се допълва, че сумите могат да бъдат предназначени и за публични вземания – чл. 229, ал. 3, т. 3.
Промените в Закона за данък добавена стойност касаят случаите, когато се възстановява данък, представляващ резултат за периода, съгласно чл. 88, ал. 3, в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията. В закона се посочва, че независимо от алинея 1 на чл. 92, данъкът се възстановява на лицето – земеделски производител, когато то е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част втора на закона, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки – нова т. 2 към чл. 92, ал. 3 на ЗДДС, която ще се прилага до 31 декември 2018 г.

Включени са и два нови реквизита към протокола по чл. 117 – „идентификационен номер на доставчика за целите на ДДС, под който номер е осъществена доставката, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, и номер и дата на фактурата – когато такава е издадена до датата на издаване на протокола“ и „идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора, и номер и дата на фактурата“.

В общия протокол по чл. 163б, ал. 1, т. 2 от ЗДДС се включва и изискването да бъдат вписани наименование и идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора – нова т. 7 от чл. 163б, ал. 2.

Законодателят е предвидил с чл. 163г ограничаване обхвата на правилата по глава деветнадесета „а“ ЗДДС , като те не се прилагат, когато за доставка на стоки и услуги по приложение № 2 са налице условията на чл. 7, 13, 15,16 и 28 от ЗДДС.

Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ е допълнено, като част първа се отнася до доставки на стоки и услуги съгласно Закона за управление на отпадъците. Новата част втора на приложението ще се прилага до 31 декември 2018 г.

Добавена е и дефиниция за „код по КН“ – нова т. 71 към § 1 от допълнителните разпоредби на ЗДДС.
Редакция претърпява и чл. 159, ал. 4 от КСО с оглед промените в ДОПК. Предвижда се, че при наличие на няколко задължения и при положение, че длъжникът не е заявил кое от тях погасява, погасяването им ще се извършва по реда на чл. 169, ал. 4 и 5 от ДОПК.

За повече информация:
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Comments are closed.