04 ян.

Промени в Данъчното Законодателство от 01.01.2013 година

2

С брой 94/2012г. на Държавен вестник бяха приети промени в основните данъчни закони, влизащи в сила от 01.01.2013 г.

Промени в Закон за данък върху добавената стойност:

 1. Въвежда се възможност за издаване на фактура, съдържаща не всички задължителни елементи, ако нейната стойност е по-малка от 100 евро.
 2. Въвежда се възможност за издаване на една сборна фактура за две или повече доставки в рамките на един месец.
 3. При издаване на електронни фактури използването на електронен подпис или система за електронен обмен на данни вече не е задължителна.
 4. За конвертиране на данъчна основа в чужда валута вече може да се използва курсът на Европейската Централна банка. При валути, различни от евро, се използва курсът на всяка от тези валути към еврото.
 5. Отпада ограничението за ползване на данъчен кредит за наети леки автомобили и мотоциклети, както и във връзка със стоки и услуги, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията им.
 6. Безвъзмездното предоставяне на подобрение на нает актив е приравнено на възмездно. Клиентът, наемател има право на данъчен кредит при извършване на подобрението, но този данъчен кредит трябва да се начисли на наемодателя в деня на връщането на актива.
 7. Отпада ограничението за ползване на данъчен кредит за стоки и услуги за ремонт на нает актив, дори договорът за наем да е за по-малко от 3 години.
 8. Променя се срокът за подаване на описа на активите и услугите, получени преди датата на регистрация по ЗДДС на 45 дни след датата на регистрацията.

 Промени в Закон за корпоративното подоходно облагане:

 1. Задължението за плащане на авансови вноски ще е обвързано с нетните приходи от продажби за предходната година.  Когато те са под 300 000 лева – авансови вноски няма да се дължат, от 300 000 до  3 000 000 лева ще се дължат на тримесечие, а над 3 000 000 лева – месечно.Авансовите вноски вече ще се определят на база прогнозна данъчна печалба, като ще могат да се намаляват и/или увеличават в рамките на годината. Ако годишният данък превиши определените авансови вноски над 20% върху горницата ще се дължи лихва.
 2. Променен е срокът за внасяне на Данък при източника – до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен дохода, независимо от наличието на СИДДО. Досегашният срок беше до три месеца след месеца, в който е начислен дохода.
 3. Предвижда се задължение за деклариране на дължим данък при източника, дори такъв да не е удържан и внесен. Досега се декларираше само внесения данък при източника.
 4. Данъците върху разходите вече ще се внасят годишно, а не месечно.
 5. Въвежда се изискване за писмено уведомяване на НАП при корекция на данъчния резултат за предходен период във връзка с открита счетоводна грешка за минали периоди в текущия. НАП служебно следва да промени данъчния финансов резултат и задължението за съответния данъчен период.

Промени в ДОПК:

Във връзка с намаляване на броя на плащанията към бюджета се въвежда „единно платежно нареждане” и „единна данъчно-осигурителна сметка”. При превеждането на средства по единната данъчно-осигурителна сметка ще се погасяват първо задълженията, чийто срок на плащане изтича най-рано.

Промени в ЗДДФЛ:

 1. Максималният месечен осигурителен доход е увеличен от 2000 на 2200 лева.
 2. Законната лихва за просрочени осигуровки ще се изравни с тази за просрочени данъчни задължения (ОЛП + 10%).
 3. Доходите от лихви по депозити в банки ще се облагат с окончателен данък от 10%.
 4. Авансовите вноски за ДОДФЛ ще са дължими до 25-то число на месеца, следващ месеца на удържането им от работодателя, заедно с дължимите социални и здравни осигуровки за съответния месец.
 5. Служебни бележки, издавани от платци на доход от стопанска дейност ще се издават до 15-ти април на годината, следваща годината на плащане на дохода.

Comments are closed.