17 юли

Промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти

С  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства /обн. Държавен вестник бр.27 от 2012г./ са направени промени свързани с използване на ЕСФП при продажба на течни горива, отчитане на оборотите с ИАСУТД, както и на процедурата за демонтаж на фискална памет.

Не е задължително използването на електронна система с фискална памет при продажба на течни горива от данъчен склад по смисъла на ЗАДС или при продажба на керосин, предназначен за зареждане на граждански въздухоплавателни средства чрез летищен оператор или оператор по наземно обслужване.
Не са задължени да издават фискални касови бележки пенсионноосигурителните дружества, когато извършват услуга по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд към друг.

При извеждане от експлоатация на ФУ, при техническа невъзможност за изпращане на съобщение поради повреда на ФУ за дата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтаж на фискална памет. В случая лицето уведомява писмено в тридневен срок НАП, като прилага заверено копие на протокола за демонтаж на фискална памет. Уведомяването може да бъде извършено и от сервизната фирма чрез подаване на протокола за демонтаж на фискална памет по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис в 3-дневен срок от издаването на протокола.
Изменени са разпоредбите на наредбата свързани с особените режими на регистрация и отчитане на продажбите.

Не е задължено да отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез ФУ и лице, което отговаря едновременно на следните условия :
1. Регистрира и отчита оборотите от извършените от него продажби на стоки или услуги чрез одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИАСУТД/ с един централен сървър и разположена на него контролна лента на електронен носител /КЛЕН/, свързани в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите.
2. Има реализирана дистанционна връзка на централния сървър на системата с НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване, съгласно утвърдено приложение за всеки търговски обект.
3. разполага с повече от 2000 търговски обекта или извършва транспортни услуги чрез вътрешни и международни превози на повече от 1500000 пътници годишно и има над 50 броя превозни средства.

Право да използва ИАСУТД има лице, които притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на система с един централен сървър с изискванията на наредбата. При неизпълнение на изискванията регламентирани в наредбата или при установено нарушение на наредбата с влязъл в сила акт, правото за ползване на системата се отнема.
Лицата, които отговарят на условията за ползване на ИАСУТД, продължават да регистрират и отчитат извършваните от тях продажби по реда приложим до 31 март 2012г., в случай, че писмено уведомят Централно управление на НАП в срок до 30 април 2012г. Тези лица са задължени да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30 септември 2012г.

След изтичане на крайния срок за свързване на фискалните устройства с НАП – 31 март 2012г., извеждането от експлоатация на фискалните устройства се извършва по досегашния ред. В този случай при извеждане от експлоатация на фискалното устройство, уведомяването може да се извърши от сервизната фирма чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет в деня на издаването му по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис. НАП заверява или отказва да завери протокола в 3-дневен срок от получаването му по електронен път.

Петър ЗАХАРИЕВ – данъчен експерт

Comments are closed.