18 ное.

Приети промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените п...

077ab55046ce80eaf9a3ddea999597ca_MВ брой 99 от 15 ноември 2013 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Съществен момент е вече нормативното регламентиране на равенството между изчислените осигуровки в Д1 и Д6.От началото на тази година беше създаден нов чл.2а в Наредбата за реда за внасяне на осигурителните вноски, като беше регламентирано осигурителните вноски да бъдат изчислявани за всяко лице поотделно, тоест поотделно вече и осигуровките от работодателя, както и специални математически правила за закръгляне. Именно това беше първата стъпка за уеднаквяването на вноските от Д1 и Д6 и преодоляването разликите в закръглянето.

В приетите промени се предвижда извършване на съпоставка при приемане на данните, представяни с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице”, с декларираните пред НАП задължения за задължителни осигурителни вноски от осигурителите с декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък” в информационната система на НАП. Няма да се приемат данни от декларация или декларации образец № 1, когато едновременно не се подава декларация образец № 6, или когато има несъответствие между декларираните задължения и подадените данни за лицата.

С приетите съпоставки се елиминира или минимизира възможността за подаване на данни за осигурени лица, когато осигурителят не е декларирал коректно задълженията си за осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса и допълнително задължително пенсионно осигуряване. По този начин се създава взаимовръзка между декларираните от осигурителя задължения и размера на осигурителния доход, който в повечето случаи служи за определяне на обезщетенията и пенсиите на осигурените лица. Целта на промените е да доведат до намаляване на опитите за манипулиране на данните подавани с декларация обр. № 1, водещи до злоупотреби с фондовете на ДОО и средствата на НЗОК, предпоставки за повишаването на събираемостта на задължителните осигурителни вноски и постигане на по-добро взаимодействие между структурите на НАП, НОИ и НЗОК.

Същевременно са идентифицирани последствията във връзка с реализиране на въпросните предложения като са анализирани в различните направления. Като възможен потенциален риск може да бъде посочен завишен брой некоректни декларации през първите 2-3 месеца, предвид въвеждането на допълнителните правила при приемането им.

Приетите промени ще обхванат около 2,3 мил. броя декларации обр. № 1 месечно, подавани от около 8500 броя задължени лица. От тези декларации като некоректни не се приемат и се подават повторно около 20,6 хил. броя декларации, което е по-малко от 0,9 % от подадените декларации

За повече информация:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Comments are closed.