07 ное.

ПРЕКРАТЯВАНА НА ТД СЪС СРОК НА ИЗПИТАНИЕ НА ЛИЦЕ В ОТПУСК ПО БОЛЕСТ

Болничен на работник

КТ. Въпрос. Лице назначено на трудов договор със срок на изпитание шест месеца като по време на срока на изпитание може да бъде освободено без предизвестие в полза на работодателя. След изтичане на първия месец от договора, работодателя решава да освободи лицето.

Лицето представя болничен лист за седем дни който болничен изтича на 7-мо число на месеца. След изтичане на болничният лист работодателят връчва заповед за освобождаване с дата 8–мо число от месеца по пощата с обратно разписка, като пуска и уведомление към НАП за освобождаване на лицето. Лицето постъпва на болница за пет дни от 8–мо число от месеца и отказва да подпише обратната разписка и да приеме заповедта.

Представя втория болничен лист за тридесет дни в счетоводството на фирмата на дата 12 – ти с диагноза бременност.

В сила ли е заповедта за освобождаване с дата 8–мо число, въпреки че лицето е отказало да подпише обратната разписка и представя втори болничен лист? Двата болнични листа не са свързани по диагноза, вторият болничен лист също е първичен.

  1. Фирмата задължена ли е да отчете втория болничен лист, след като е подала уведомление, че е прекъснала трудово правоотношение с лицето?
  2. Какви са задълженията на фирмата, ако лицето ще представя болнични листове до излизането в отпуск по майчинство?

Според нас е налице валидно връчване, ако препоръчаното писмо е изпратено на адреса, посочен от работника или служителя в трудовия договор.

В този случай и съдебната практика приема, че за да се приеме, че изявлението е достигнало до адресата, работодателят следва:

  • да е изпратил препоръчаното писмо на адреса, посочен от работника и
  • пощата да удостовери доставянето на писмото на адреса.

Обстоятелството дали работникът:

  • е променил адреса, посочен от него на работодателя или
  • не е предприел действия за получаване на пощенската пратка е без правно значение.

С достигане на изявлението на посочения от работника адрес, работодателят е изпълнил задължението си за връчване на заповедта за прекратяване на трудовия договор и тя е породила правно действие.

В този смисъл са Решение № 283 от 6.04.2010 г. на ВКС, III г. о.Решение № 35 от 7.05.2012 г. на ВКС, IV г.о. Решение № 39 от 27.02.2012 г. на ВКС, III г.о., постановени по реда на чл. 290 на Гражданския процесуален кодекс.

При договорите със срок за изпитване няма предварителна закрила при уволнение, така че обстоятелството, че работникът/ служителят е бил в отпуск (в случая по болест) е без правно значение.

Източник ТИТА (Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП)

Comments are closed.