29 ное.

Покупка на материали от ЕС, без да се доставят в България.

Вашия въпрос: Дружеството закупува материали от дружество, регистрирано по ДДС в Испания, като въпросният материал не напуска територията на Испания. Доставчикът фактурира стоката с нулева ставка на данъка. Дружеството ще продаде този материал на друга фирма-в Испания. За целите на ЗДДС как следва да се документира и регистрира въпросната доставка, ВОП ли е ?

Становище: По смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС, ВОП е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Съгласно чл.62, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на ВОП е на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната.

Независимо от горната разпоредба, по смисъла на ал.2 от същия член, мястото на изпълнение на ВОП е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по този закон и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната.

Тъй като при доставката от испанското дружество  към българското дружество, Вие сте предоставили на испанския си контрагент своя български регистрационен номер по ЗДДС, възниква задължение за начисляване на ДДС за вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, на основание чл. 62, ал.2 от ЗДДС, освен ако не докажете, че ВОП е обложено в държава-членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им. За такива доказателства предвид изложената фактическата обстановка няма данни.

Предвид осъществения ВОП, възниква задължение за начисляване на данък и издаване на протокол по чл.117 от ЗДДС.

Във връзка с последващата продажба на стоката е необходимо да се определи мястото на изпълнение на доставката с цел изясняване на приложимия режим.

Съгласно чл.17, ал.1 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. По смисъла на ал.2 на същия член, място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.

В настоящия случай, за Вас доставката е с място на изпълнение в Испания. За българското дружество евентуално възниква задължение за регистрация за целите на ДДС в Испания, тъй като съгласно чл. 32 от Директива 2006/112/ЕС доставките са с място на изпълнение на територията на държавата членка, където се намира стоката по време на започване на експедицията й към клиента. Източник: НАП.

 

Comments are closed.