28 май

Относно: приложима норма при определяне на данъчната основа на доставка на урегулиран поземлен имот и на нови сгради или на части от тях, както и при доставка между ...

image541s 

Във връзка с писмо на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Варна, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-31-99/21.12.2013 г. относно установена противоречива практика на Върховния административен съд по повод практиката на органи по приходите по прилагане на разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3 или чл. 27,    ал. 3, т. 1 и 3 от ЗДДС, в сила до 31.12.2011 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

С разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДДС, в сила до 31.12.2011 г. е регламентирано, чеданъчната основа на доставка на земя, която е урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови и на нови сгради или на части от тях и прилежащия им терен не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена – от данъчната основа при вноса. Съгласно чл. 27, ал. 3, т. 1 и 3 от ЗДДС, в сила до 31.12.2011 г. при доставка между свързани лица и при безвъзмездна доставка на услуга от държател/ползвател за ремонт и/или подобрение на нает или предоставен за ползване актив, данъчната основа е пазарната цена. Тези норми са в несъответствие със съответните норми на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. С изменението на чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, в сила от 01.01.2012 г., съответно отмяната на чл. 27, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. е изменено правилото за определянето на данъчната основа на тези доставки. С това несъответствието на ЗДДС в този аспект е отстранено.

Следва да се има предвид, че данъчното третиране на доставките се определя съобразно данъчния им режим по време на възникване на данъчното събитие на същите. В този смисъл, ако задължените лица са определяли данъчната основа на доставката в тези хипотези съобразно действащите норми на ЗДДС в редакцията им към датата на възникване на данъчното събитие, то същото следва да се приеме за законосъобразно.

Предвид непосредственото действие (директния ефект) на нормите на директивите при определени предпоставки, какъвто е и случаят, относно допуснатото несъответствие на въведените с нормата на чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3 или чл. 27, ал. 3, т. 1 и 3 от ЗДДС (в редакцията до изменението с ДВ бр. 99 от 2011 г. и ДВ бр. 94 от 2012 г.) правила за определяне на данъчната основа с нормите на Директива 2006/112/ЕО, лицата могат да се позоват пряко на Директивата, за да защитят правата и интересите си. Независимо, че тези правила за определяне на данъчната основа са изменени, считано от 01.01.2012 г., съответно от 01.01.2013 г., в случай, че преди влизане в сила на измененията задължените лица са определяли данъчните основи на доставките си в съответствие с правилата, регламентирани с нормите на Директива 2006/112/ЕО, същото следва да се приеме за законосъобразно.

 

 

Comments are closed.