22 май

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стока, която се превозва извън територията на страната/общността.

24677-white-dimensional-villain

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 94-00-386

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и ще продава стоки с условие на доставка съгласно „…. 2011” – FCA Берлин, на фирма от трета страна, за което издава фактура. Във фактурата като основание за прилагане на нулевата ставка дружеството ще впише чл. 28 от ЗДДС. Стоките ще се транспортират от България до изходящ митнически пункт в Германия, с цел същите да напуснат митническата територия на Общността. Транспортът е собствен (на дружеството). Стоките ще се претоварват в контейнери в непроменено състояние, като се извършва групаж в Германия. Българското дружество не е регистрирано за целите на ДДС в Германия. Немска спедиторска фирма, упълномощена от българското дружество ще оформя документите за износа и ще подава митническата декларация за износ на стоките пред съответното митническо учреждение в Германия. Впоследствие стоките напускат територията на Общността. Съгласно договорните отношения с получателите, разходите по спедицията и транспорта от Германия до третата страна са изцяло за сметка на получателя. След осъществяване на износа, дружеството ще разполага със следните документи:
– заверен митнически документ след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение, в който българското дружество е вписано като износител,
– фактура за доставката,
– документ за превоза на стоките (пътни листове съставени от българското дружество за транспорта на стоките от България до Германия и ЧМР за транспорта от Германия до третата страна).
Поставен е следният въпрос: Налице ли е основание за прилагане на нулева ставка съгласно чл. 28 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, във връзка с поставения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 28 от ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика, както и доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.

В чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС са регламентирани документите необходими за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона, а именно:
– митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;
– фактура за доставката;
– документ за превоза на тези стоки.

В случая, когато българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изпраща или превозва от свое име или за своя сметка или от името или за сметка на получателя, когато същият не е установен на територията на страната, стоката си от територията на страната до територията на друга държава членка (в конкретния случай Германия), независимо дали е регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка, за групажа й със стоки от други доставчици с цел изпращането им до дестинация извън митническата територия на Общността е налице една единствена облагаема доставка, за която е приложима нулевата ставка на данъка по чл. 28 от ЗДДС, доколкото българското дружество разполага с документите, посочени в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС, независимо, че митническата декларация за износ на стоката е подадена пред съответното компетентно митническо учреждение на износа на другата държава членка.

В този смисъл, ако към момента на изпращането или транспортирането на стоката за българското дружество е налице основание да счита, че стоката, след извършен групаж на територията на Германия ще напусне митническата територия на Общността, то следва да се приеме, че е извършена една единствена доставка.
За тази доставка ще е приложима разпоредбата на чл. 28 от ЗДДС, доколкото сте изброили, че ще притежавате документите, посочени в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)
(не се чете)

Comments are closed.