15 окт.

НОИ и ИКА обсъдиха проблеми, свързани с изплащането на гръцки пенсии

На 7 и 8 октомври 2014 г. в Атина се състоя първа работна среща между експерти на Националния осигурителен институт (НОИ) и на Гръцкия осигурителен институт (ИКА), който е компетентната институция за отпускане и изплащане на основните пенсии, които са придобити въз основа на плащане на задължителни осигурителни вноски.

По време на срещата българските експерти поставиха въпроса за продължителността на обработка на пенсионните досиета от страна на гръцката институция. От гръцка страна обясниха, че не съществува дискриминационно разграничение по национален принцип, а срокът за обработка е резултат от съкращенията на персонала в институцията, многобройните промени в законодателството и липсата на софтуерен продукт. НОИ предостави списък на лицата със забавена обработка на пенсионните досиета, за да получи информация относно причините и съответно – за ускоряване на произнасянето с решение от страна на гръцката институция. Беше разяснено, че установеният срок за изчисляване на пенсиите е двугодишен, като заявления, подадени след 2012 г. ще се обработват след приключване на работата по по-старите. От ИКА бе поет ангажимент да бъде направена проверка по всеки конкретен случай и българската институция да бъде уведомена.
Според статистически данни на ИКА 1134 са изплащаните гръцки пенсии на български граждани. От тях 118 пенсии са спрени поради непредставен гръцки осигурителен номер (А.М.К.А.) и данъчен номер (А.Ф.М.). По други причини са спрени още 367 пенсии – изтекъл срок на инвалидността, непредставяне на декларация „Живот“, смяна на банкова сметка, неточен адрес или промяна на адресната регистрация и неуведомяване на институцията, сключване на граждански брак от лица, получаващи гръцка наследствена пенсия.
Предвид законовите промени, считано от 1 март 2013 г., е задължително наличието на гръцки осигурителен номер (А.М.К.А.) и данъчен номер (А.Ф.М.) за всички лица, получаващи гръцка пенсия. Непредставянето им е основание за спиране изплащането на пенсиите. Подробна информация относно процедурата по издаване на осигурителен номер (А.М.К.А.) е публикувана на интернет страницата на НОИ. Издаването на данъчен номер (А.Ф.М.) е възможно единствено при заявяване в гръцката данъчна служба. НОИ ще предостави допълнително информация за реда за получаване на А.Ф.М. номер
Промяната на банкова сметка също е причина за забавяне в изплащането на пенсията. При активиране на нова банкова сметка е необходим тримесечен период за прехвърляне на плащането на пенсията по нея, като първата банкова сметка следва да остане активна до постъпване на парични суми по новата банкова сметка. При смяна на адреса българските граждани са задължени да уведомяват както НОИ, така и ИКА за това обстоятелство. В противен случай това води до затруднения в кореспонденцията между институцията и заинтересованите лица и допълнително забавяне в обработката на заявленията.
На срещата двете страни се договориха за установяване на трайно сътрудничество и провеждане на работни срещи с цел обмяна на информация и по–ефективно взаимодействие при преценка на пенсионните права на гражданите.

Comments are closed.