18 дек.

КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ask-question-3-049ac6f2a4e25267fa670b61ee734100

Специалният режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност има за цел да подпомогне регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лица с облагаем оборот до 500 000 евро.

Какво предимство дава касовата отчетност на ДДС?

Същността на този специален режим се състои в това, че ДДС за доставка става изискуем на датата на получаване на цялостно или частично плащане по доставката.

ВАЖНО! Независимо дали получателят по доставката прилага специалния режим за касова отчетност или не, правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за получена доставка, за която се прилага специалния режим за касова отчетност на ДДС, възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.

Право на приспадане на данъчен кредит за лице, което прилага специалния режим за касова отчетност:

– правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за получена доставка, по която доставчикът няма значение дали прилага специалния режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност, възниква за данъчния период, през който е извършено цялостно или частично плащане по доставката към доставчика, и се упражнява в данъчния период, през който е възникнало това право или в един от следващите 12 данъчни периода;

– правото на данъчен кредит за начисления данък за получена доставка, която е изключена от обхвата на специалния режим възниква и се упражнява по общите правила на ЗДДС.

 

Обхват на режима за касова отчетност

Специалният режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност се прилага по отношение на всички доставки на стоки или услуги с изключение на:

– внос на стоки;

– вътреобщностни придобивания (ВОП) и вътреобщностни доставки (ВОД);

– доставки към нерегистрирани по ЗДДС лица;

– освободени доставки;

– доставки с място на изпълнение извън територията на страната;

– доставки на услуги с място на изпълнение на територията на страната, за които данъкът е изискуем от получателя по доставката;

– доставки по договор за лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС;

– доставки, по отношение на които се прилага специалния ред на облагане;

– доставки на стоки и услуги, при които възнаграждението не се изплаща по банков път;

– доставки, облагаеми с нулева ставка по глава трета от ЗДДС;

– доставки между свързани лица;

– облагаеми доставки, за които преди или на датата на възникване на данъчното събитие е извършено цялостно плащане по доставката, включително данъка върху добавената стойност.

Регистрационен режим

  • Режимът се прилага за период не по-кратък от 12 месеца, считано от месеца, следващ месеца на издаване на разрешението.
  • Регистрацията е доброволна, като специалния режим за касова отчетност се прилага от първия ден на месеца, следващ месеца на получаване на разрешението за прилагане.
  • Регистърът на лицата, прилагащи специалния режим е публичен.
  • Прилагането на специалния режим се прекратява, когато лицето престане да отговаря на условията за регистрация за прилагане на режима, както и по желание на лицето, както и при прекратяване на регистрацията по чл. 96, 97 и 100, ал. 1 от ЗДДС на лицето.
  • Прилагането на специалния режим се прекратява от деня, следващ деня на връчване на акта за прекратяване прилагането на специалния режим.
  • Лице, което е прекратило прилагането на специалния режим може да бъде регистрирано за прилагане на специалния режим за касова отчетност след изтичането на 12 месеца, считано от месеца, следващ месеца на прекратяването на прилагането му.

По отношение на лице, което прилага специалния режим

 Документиране и отчитане

Доставките, за които се прилага специалния режим за касова отчетност се документират с фактура или известие към фактура по общия ред на ЗДДС. Тоест не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

Лице, което прилага режима, е длъжно да отрази издадените от него или от негово име фактури и известия към фактури за доставки, за които се прилага специалния режим, в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за получени авансови плащания) не участват при определянето на резултата за периода.

Издадените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Лице, което прилага режима е длъжно да отрази получените от него фактури и известия към фактури за доставки, за които не е извършено плащане или е извършено частично плащане към датата на данъчното събитие, в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за получени авансови плащания) не участват при определянето на резултата за периода. Получените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за покупки в срока по чл.72 от закона, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Получените от лице, което прилага режима, фактури и известия към фактури за доставки на стоки или услуги, които са изключени от обхвата на специалния режим, се отразяват в отчетните регистри в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Определяне размера на изискуемия данък

При получено плащане, когато данъка за доставката става изискуем, доставчика, прилагащ касова отчетност издава протокол, с който се определя размера на изискуемия данък за доставка (протокола се издава от доставчика и е и за двете лица).

При прекратяване на регистрацията за прилагане на режима за касова отчетност на доставчик, същият издава протокол, с който се определя размера на изискуемия данък за извършена от него доставка, за която е приложен режима за касова отчетност и за която е налице неполучено плащане до датата на прекратяване.

Посочените протоколи се отразяват в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определяне резултата за периода.

Определяне размера на данъчния кредит

Когато е извършено плащане за доставка, за която доставчикът прилага касова отчетност, за упражняване правото на данъчен кредит, получателят отразява издаденият от доставчика протокол в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Когато е извършено плащане за доставка, за която доставчикът не прилага касова отчетност, за упражняване право на данъчен кредит се издава протокол от получателя, когато същият прилага режима за касова отчетност и е само за него. Протоколът се издава в 5-дневен срок от датата, на която е получено плащане по доставката, но не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът е станал изискуем. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Получените от лице, което прилага режима за касова отчетност протоколи, издадени от лице, което прекратява прилагането на специалния режим, се отразяват в дневника за покупките за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка не участват при определянето на резултата за периода. Правото на приспадане на данъчен кредит в тези случаи възниква за данъчния период, през който е извършено плащане по доставката, пропорционално на извършеното плащане.

По отношение на лице, което не прилага специалния режим

Регистрирано по ЗДДС лице отразява получените от него фактури и известия към фактури за доставки, за които доставчикът е приложил специалния режим, в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за авансови плащания) не участват при определянето на резултата за данъчния период.

Независимо от горното получените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Регистрирано по ЗДДС лице отразява получените от него протоколи за изискуемия данък за извършено плащане, както и при прекратяване прилагането на режима за доставки, за които доставчикът е приложил специалния режим, в дневника за покупките в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Comments are closed.