17 дек.

Как ще се прилагат лихвите по депозити от 2013?

safe_image.php

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които бяха приети на второ четене предизвикаха редица въпроси в широката общественост. Получаваме редица запитвания на ден от хора, които имат сключени договори за депозити за това как банката ще изчислява върху какъв доход да начисли данъка, как се определя данъчната основа при вече сключени договори и дали изобщо те ще бъдат обект на данъчно облагане. Във връзка с всичките тези неясноти и при липсата на детайлна наредба от НАП, се опитахме да изтълкуваме текстовете на приетия закон, и се допитахме до редица експерти – банкови служители, счетоводители и др.
Кои са данъчно задължени субекти и какъв ще е размерът на данъка?
Подлежат на облагане депозитните сметки на физически лица, лицата със свободни професии, адвокати, нотариуси, ЧСИ и пр. Не подлежат на данъчно облагане депозитните сметки на еднолични търговци.
Размерът на данъчната ставка е 10% от получения доход от депозит.
Доходът от кои депозити ще бъдат облагани?
За да бъде обложен депозита, то той трябва да е сключен за определен срок и вложителя да получава възнаграждение за това под формата на лихва. Това означава, че няма да бъдат обложени с данък доходите от лихви по безсрочни спестовни сметки, разплащателни сметки и детски депозити. Последните се считат за депозити, без определен срок, тъй като при тях падежната дата съвпада с датата на навършване на пълнолетие на титуляра. Реално всеки един такъв депозит е с различен срок, поради което се считат за безсрочни.
Дължи ли се данък върху дохода от лихви по вече сключени договори за депозити с падеж през 2013?
Това се оказва най-обсъждания и неясен казус. В тази дискусия е важно да се изяснят два основни момента – начисляване на лихвата от банката и получаване на тази лихва. Задължението на практика възниква в момента на придобиване на дохода от лихви, а не в момента на начисляването им. Отговорът тук е „Да”, дохода от лихви по вече сключени договори ще бъдат облагани през 2013 г.
Тъй като съществуват доста видове депозити, които ще бъдат обект на данъчно облагане и в същото време са с различен начин на изплащане на лихвата ще разгледаме основните разновидности.
Как се изчислява данъка при различните разновидности на депозитите?
• Депозит с авансово изплащане на лихвата
Текстовете на закона тук са повече от ясни. При авансово изплащане на дохода от лихви, същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване. Въпреки, че лихвата се получава при откриването на депозита, то счетоводно банката начислява лихви и след този период. Така вече сключени авансови договори ще бъдат обложени с данък при източника, в случай че падежната дата е през 2013 г. За разлика от останалите депозити, данъка тук ще се събере от главницата на депозита на падежната датата.
• Депозит с изплащане на лихвата на падеж
Това е възможно най-лесния начин за установяване размера на данъка. При тези депозити дохода се получава, а съответно данъка се удържа след изтичане срока на депозита. При вече сключени договори с падежна дата след 01.01.2013 г. данък по тези депозити се дължи и се спазва горепосочения принцип.
• Депозит с получаване на лихвата в края на определен период (1, 2, 3, 6, 12 месеца и т.н.)
При договорите с периодично изплащане на лихвата отново се спазва основния принцип в данъчните закони с данък да се облага доход в момента на неговото получаване. Реално банката ще удържа сумата на данъка в месеца, в който е получен дохода от лихвата. При договори, които вече са сключени през 2012 г. или по-рано с този тип олихвяване данък се начислява върху лихвата получена след 01.01.2013 г.

Данъкът върху дохода от лихви по срочни депозити ще се отрази негативно най-вече на дългосрочните депозити, сключени преди влизане на закона в сила. Именно при тях доходът е най-висок като размер. От там следва и удържаната сума под формата на данък да е висока. Възможно е да има промени в тълкуванието при излизане на наредбата за прилагане на закона.

Като заключение позицията на екипа на Моите Пари е, че за всички срочни депозити сключени преди 31.12.2012, най-справедливо би било да се облагат само тази част от лихвата, която е начислена за периода след 1.1.2013 до изтичането на всеки срочен депозит. Например, ако на 1 юли 2012 е бил сключен едно годишен депозит до 30.06.2013, на стойност 10,000 лв и лихвата за 12-те месеца е 600 лв, то следва с данък да се обложат само 300 лв от тази лихва отнасящи се само за периода от шест месеца след 1.1.2013Ние от МОИТЕ ПАРИ ще продължим да следим темата с интерес и да информираме читателите за точното тълкувание и текст на наредбата на НАП веднага щом бъде публикувана. Източник: Десислава Николова

Comments are closed.