15 ное.

Издаване на протоколи за самоначисляване на ДДС с нулева ставка на данъка

По-долу ще разглеждаме две принципни хипотези, срещани в практиката, за издаване на протоколи за начисляване на ДДС с нулева ставка на данъка. Тези хипотези са доста любопитни, тъй като не само са сравнително редки и нови в българската данъчна практика (от 01.01.2010 г.), но и оставят основателни съмнения за необходимостта и целесъобразността на подобна данъчна практика.

1. Международен транспорт на пътници – най-често самолетен билет

Българска фирма може да попадне в тази хипотеза, ако закупува самолетния билет от чуждестранен превозвач, т.е. от такъв, който няма седалище или постоянен обект (напр. офис) на територията на страната или няма българска ДДС регистрация.

Самолетният превоз на пътници е облагаема доставка, но с нулева ставка.

Мястото на изпълнение на доставка по пътнически транспорт е мястото, където географски се извършва транспортът, пропорционално на реализирания пробег (полет). На практика това означава, че за отсечката от летище София до границата – мястото на изпълнение е в България, а за останалата част от пътя – съответните чужди държави

На следващо място, в частта, в която доставката е с място на изпълнение на територията на България, данъкът е изискуем от получателя – българска фирма, ако доставчикът не е установен в България.

На практика с оглед на горното излиза, че фирмата е длъжна да си самоначисли ДДС (нула) чрез съответното издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС и отразяването му в дневниците за покупки и продажби. Интересното е, че протоколът се съставя не за цялата сума на самолетния билет, а за съответната пропорционална част от полета, обхващаща територията на България.

Законодателството не предвижда конкретен подход как да се изчислява частта от пътя, попадаща в рамките на България, поради което практическото прилагане на този подход е трудно, а и не води до никакъв краен данъчен ефект, тъй като данъчната ставка е нула.

С оглед на горното и предвид липсата на реално начислен ДДС, в тази хипотеза протоколите за самоначисляване могат да се издават за пълната стойност на пътническия транспорт. При този подход няма негативни данъчни последици. Освен това считаме, че няма основание за налагането на административни санкции, дори ако изобщо не бъде издаден никакъв протокол за самоначисляване.

2. Международен транспорт на стоки

Българска фирма може да попадне в тази хипотеза, ако извършва износ на стоки извън ЕС и услугата по транспорта е предоставена от чуждестранна фирма (от ЕС или извън него). В случаите на внос, стойността на транспорта ще се включи в митническата стойност на стоките и дължимата сума на ДДС ще бъде определена от митническите органи, т.е. в случаите на внос режимът на самоначисляване по принцип няма да бъде приложим.

Тъй като международният транспорт на стоки е доставка, облагаема с нулева ставка, във фактурата, издадена от чуждестранната транспортна фирма, няма да има начислен ДДС.

Мястото на изпълнение на транспортната услуга е на територията на държавата на получателя на услугата, т.е. в България. Освен това данъкът е дължим от получателя – българска фирма, ако доставчикът не е установен в България.

С оглед на горното фирмата е длъжна да си самоначисли ДДС (нула) чрез съответното издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС и отразяването му в дневниците за покупки и продажби. В тази хипотеза издаването на протокола ще бъде за пълната сума на услугата по международен транспорт на стоки. Източник: Пламен Донев

Comments are closed.