07 ное.

Дружество придобива стоки от холандска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Холандия.Стоката пристига от Холандия на пристанище Тесалоники /Гърция/.

Казус 1 : Дружество придобива стоки от холандска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Холандия.Стоката пристига от Холандия на пристанище Тесалоники /Гърция/. От пристанището стоката се транспортира от гръцка фирма – посредник до складовете им. На по-късен етап дружеството натоварва стоката на собствен транспорт и я транспортира до склад в България.

Казус 2 : Сключен е договор с гръцки клиент, на който дружеството ще продава стоката, като същата ще се транспортира от пристанището в Тесалоники директно до гръцкия клиент /стоката няма да пристига в България/. На инвойсите, издадени от холандската фирма, е посочен идентификационният номер по ЗДДС на българското дружество.

Въпроси:
1. С оглед изложената фактическа обстановка, българското дружество посредник в тристранна операция ли е при продажбата на стоки на гръцкия контрагент и на фактурата към същия следва ли да се изписва чл. 28с/Е//3/77/388ЕЕС?

2. Следва ли да се третира като ВОП покупката на стоки от холандската фирма и да се самоначислява ДДС?

3. Декларира ли се покупката на стоки от Холандската фирма в системата Интрастат в поток Пристигания?

4. Чл. 21, ал. 2 от ЗДДС или чл. 69 от с.з. ли е приложим при отдаване под наем /за 6 месеца/ на лек автомобил с наемател – контрагент от трета страна и от значение ли е мястото на използване на автомобила?

Становище:

Първи въпрос и втори въпрос:

Съгласно чл. 15 от ЗДДС, тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
1. регистрирано лице в държава членка А /прехвърлител/ извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б /посредник/, което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В /придобиващ/;
2. стоките се транспортират директно от А до В;
3. посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
4. придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.
Ако стоките, обект на доставките, се транспортират от държава членка А /Холандия/ на прехвърлител до склад на придобиващия в държава членка В /Гърция/, считаме, че е налице тристранна операция, ако се извършва директно транспортиране на стоките от А до В.

За да се приеме, че мястото на изпълнение на осъщественото от посредника вътреобщностното придобиване е на територията на държавата членка, където стоките пристигат, е необходимо да са изпълнени кумулативно следните условия, регламентирани в чл. 62, ал. 5 от ЗДДС:
1. посредникът да придобива стоките под идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;
2. посредникът да осъществи последваща доставка до придобиващия в тристранната операция;
3. посредникът да издаде фактура, отговаряща на изискванията на чл. 114 от ЗДДС до придобиващия, в която да укаже, че е посредник в тристранна операция и че данъкът по доставката се дължи от придобиващия;
4. посредникът да декларира доставката към придобиващия във VIES-декларацията за съответния период.

Следва да имате предвид, че изброените обстоятелства подлежат на доказване от посредника в тристранната операция с посочените в чл. 9, ал. 2 от ППЗДДС документи.

В случаите при които посредникът не се снабди с необходимите документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 62, ал. 5 от закона до изтичане на данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване е станал изискуем, по силата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС и на чл. 9, ал. 3 от ППЗДДС, се приема, че вътреобщностното придобиване е с място на изпълнение на територията на страната и данъкът е изискуем от посредника.

Документирането на доставката /като посредник в тристранна операция/ се извършва по реда на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС. Фактура/известие се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС“ – за доставки на стоки като посредник в тристранна операция.

При условие, че стоките, обект на доставките, първоначално са складирани, след което се транспортират от държава членка А на прехвърлител /Холандия/ до склад на придобиващия в държава членка В /Гърция/, считаме, че не е налице тристранна операция, предвид неизпълнението на условието, посочено в чл. 15, т. 2 от ЗДДС, т.е. не е налице директно транспортиране на стоките. В този случай, тъй като при доставката от холандското към българското дружество, последното е предоставило на холандския си контрагент своя български регистрационен номер по ЗДДС, за българското дружество /за Вас/ възниква задължение да начисляване на ДДС за вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, на основание чл. 62, ал. 2 от ЗДДС, освен ако не докажете, че ВОП е обложено в държава членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.

По отношение на доставката на стоки към гръцкия клиент, следва да се определи начинът на облагане на доставките на стоки, съгласно разпоредбите на ЗДДС, като се съобрази мястото на изпълнение на същите.

Мястото на изпълнение при доставки на стоки се определя по реда на чл. 17, ал. 1, съответно чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, в зависимост от това дали стоката, предмет на доставката, се превозва или не. Съгласно тези разпоредби, ако при прехвърляне на собствеността върху стоката, тя се намира извън територията на страната, то и мястото на изпълнение на тази доставка ще е там, където се намира стоката при прехвърляне собствеността й, съответно местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща или започва превозът й към получателя – във Вашия случай мястото на изпълнение е на територията на Гърция, тъй като продажбата на стоката се извършва на територията на Гърция. Фактура/известие следва да се издаде и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък.

Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък от закона следва да се впише съответната разпоредба на закона, съгласно която доставката на стока или услуга е с място на изпълнение извън територията на страната.

Трети въпрос: По отношение на зададения от Вас въпрос, относно деклариране покупката на стоки от Холандската фирма в системата Интрастат в поток Пристигания, запитването е препратено до компетентната за това дирекция за изразяване на становище.

Четвърти въпрос: Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност /обн. ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г./ е променен общият принцип за определяне мястото на изпълнение на доставките на услуги, като е заменен с нов. Мястото на изпълнение на доставка на услуга се определя в зависимост от статута на получателя, а именно дали същият е данъчно задължено или данъчно незадължено лице, както и установяването на същия.

Когато получателят е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, е мястото, където е установен доставчикът, съответно където се намира постоянният му обект, ако услугата е извършена чрез постоянен обект, находящ се на място, различно от мястото на установяване.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 на ЗДДС предвижда, че когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на доставките на услуги е мястото, където е установен получателят, съответно където се намира постоянният му обект, ако услугата е предоставена на постоянен обект, находящ се на място, различно от мястото на установяване.

Същевременно специалната разпоредба на чл. 23 от ЗДДС урежда мястото на изпълнение на доставката на краткосрочно отдаване под наем на превозни средства. Съгласно ал. 2 на тази правна норма, краткосрочно е отдаването под наем до 30 дни, а за плавателни съдове – до 90 дни. Мястото на изпълнение е там, където превозните средства се предават на разположение на получателя.

При случаите на отдаване под наем на превозни средства, извън тези по чл. 23 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката се определя съгласно общите разпоредби на чл. 21, ал. 1 или ал. 2 от закона.

От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че не става въпрос за краткосрочно отдаване под наем на превозно средство, т.е. за Вас е приложим чл. 21, ал. 1 или ал.2 от ЗДДС с оглед качеството на получателя по доставката.

При условие, че получателят по доставката е данъчно незадължено лице, за Вас ще възникне задължение за начисляване на ДДС, на основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, във връзка с чл. 21, ал. 1 от с.з.

Ако получателят е данъчно задължено лице и предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, са възможни следните хипотези при определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга:

Получателят на услугата е данъчно задължено лице от трета страна, на чиято територия е установило независимата си икономическа дейност. В този случай мястото на изпълнение на доставката на услуга /отдаване под наем на превозни средства/ ще бъде извън територията на страната и същата няма да попадне в обхвата на облагаемите доставки, по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС. По силата на чл. 114, ал. 4 от с.з., когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размера на данъка и данъчната ставка. В същата се посочва изрично, че данъкът е изискуем от получателя, както и основанието за това, а именно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.

При условие, че услугата се предоставя на постоянен обект на получателя, намиращ се на територията на Република България, то тогава мястото на изпълнение на доставката ще бъде на територията на страната и същата ще бъде облагаема. За дружеството като доставчик ще възникне задължение за начисляване на данък по реда и в сроковете, предвидени в закона.
В настоящия случай, мястото на използване на автомобила не е от значение за определяне на приложимия данъчен режим. Източник: НАП

Comments are closed.