23 окт.

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки при предоставяне на ваучери на определена стойност на клиенти, достигнали опреде...

Във Ваше писмо, сте изложили следната фактическа обстановка:

Дружеството Ви прави промоции за своите клиенти, като им раздава ваучери на стойност 5 лв. при покупка на стойност над 55 лв., 10 лв. – при покупка на стойност над 110 лв. и 50 лв. – при покупка на стойност над 310 лв.

Тези ваучери не са ценна книга, безсрочни са и могат да се използват когато клиентът пожелае, в който и да е от магазините на дружеството. Ваучерите могат да се използват еднократно. Те не се отнасят за конкретни стоки и са безсрочни. При покупка с ваучер не се връщат пари в случай, че цената на покупката е по-ниска от сумата на ваучера.

Дружеството разполага със специална система, в която активира всеки един ваучер, в момента, в който бъде даден на клиент и се вписва съответна дата. В последствие, при използване на ваучера, в същата система той се деактивира отново на съответната дата. Ваучерите имат холограмни номера и могат да се проследяват в системата по дата на активиране, дата на деактивиране и номер.

Поставените въпроси са:

1. Може ли тази промоция да се третира като намаление/отстъпка от цената, съгласно разпоредбите на ЗДДС и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)?

2. Ако тази промоция може да се третира като отстъпка, има ли право дружеството да намали данъчната основа на доставките при използването на тези ваучери?

3. С какъв документ може да се коригира данъчната основа, предвид обстоятелството, че на клиентите на основание чл. 113, ал. 3 от ЗДДС не са издавани фактури и няма функция на фискалния апарат, с която отстъпката да бъде отразена във фискалния бон. Може ли да се коригира данъчната основа с издаване на документ за корекция към Отчета за извършените продажби?

Данъчна основа по смисъла на ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Съгласно чл. 26, ал. 5, т. 1 от закона данъчната основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие; ако се предоставят на получателя след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето им.

Съгласно чл. 18 от ППЗДДС член 26, ал. 5, т. 1 от закона се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги. Когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури – с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.

Считам, че следва в случая да се приеме, че предоставените ваучери на определена стойност на клиентите, достигнали определен оборот при покупка на стоки, въпреки, че не са ценна книга, по отношение на търговските обекти на дружеството представляват платежно средство, с което могат да се закупуват стоки от търговската верига.

Предоставянето на ваучерите е свързано с покупката, с която се достига съответният оборот и използването им представлява търговска отстъпка към същата. Доколкото при закупуването на стоките, при които клиентът достига съответния оборот и му се предоставят ваучерите, същият заплаща изцяло стойността на покупката, следва да се приеме, че търговска отстъпка не се реализира в момента на доставката, а е под условие, че се закупи нова стока от обектите на дружеството.

Т.е. в случая отстъпката се предоставя на получателя след датата на възникване на данъчното събитие на доставката, за която се отнася, като данъчната основа на тази доставка се намалява при реалното използване на ваучерите за последваща покупка.

С други думи, при използването на предоставени ваучери за достигнат оборот (при втората доставка) се реализира отстъпка към данъчната основа на доставката, за която тези ваучери са предоставени (първата доставка). В този смисъл е и Решение на Съда на Европейския съюз по дело С-86/99.
В случаите, когато номиналът на ваучера е за стойност по-висока от цената на втората доставка, размерът на отстъпката към данъчната основа на първата доставка е равен на цената на втората доставка, тъй като при покупка с ваучер не се връщат пари в случай, че цената на покупката е по-ниска от номинала на ваучера.

Съгласно разпоредбата на чл. 118 от ЗДДС всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Фискалната бележка е документ, регистриращ доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства.

Прилагането на чл. 118 от ЗДДС, както и редът и начинът за издаване на касови бележки се регламентират с Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на министъра на финансите.

Предвид обстоятелството, че издадените от дружеството ваучери служат за заместващо парите платежно средство в търговската верига, платената чрез ваучера сума подлежи на задължително регистриране чрез фискално устройство, като част от оборота на търговския обект. Фискалната касова бележка се издава за цялата стойност на продажбата, като сумата може да бъде платена изцяло или частично с ваучер и приключена с друг вид плащане (смесено плащане), когато сумата на покупката надвишава на ваучера.

За постигане на по-детайлна и ясна отчетност може да се използва функционалността на всяко фискално устройство от одобрен за България тип да регистрира и отчита различни видове плащания, чиито имена се програмират в устройството в зависимост от обичайната практика на обекта.

Във Вашия случай, при така регистрирани продажби платени (частично/изцяло) с ваучер е препоръчително един от плащащите клавиши да бъде програмиран като “Ваучер”. При възприемане на такъв подход в дневният финансов отчет на отделен ред ще се отпечатва общата сума на плащанията с ваучер.

В случаите, при които за доставката, към която се отнася отстъпката, е издадена фактура, за изменението на данъчната основа следва да бъде издадено кредитно известие към тази фактура – в 5-дневен срок от втората доставка.

Когато за доставките, за които е предоставен ваучерът, на основание чл. 113, ал.3, т.1 от ЗДДС не са издадени фактури, данъчната им основа следва да се коригира като в Отчета за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС, който съгласно чл. 124, ал.2 от ЗДДС се отразява в дневника за продажбите, се посочи стойността на реализираните през съответния данъчен период отстъпки с противоположен знак.

В случая следва да се осигури отчетност, осигуряваща възможност за текущ и последващ контрол относно предоставените от дружеството на клиентите ваучери и тяхното използване.

Източник:НАП

Comments are closed.