15 дек.

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на услуга по продажба на лотарийни билет...

safe_image.php

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-82/17.05.2012 г. е посочено, че дружеството, с Разрешение на Държавната комисия по хазарта, организира моментна лотарийна игра. Дружество А планира да разпространява лотарийни билети, използвайки услугите на различни дистрибутори, сключвайки договори с всеки един от тях. При предаването на билетите на дистрибуторите ще се съставя приемо-предавателен протокол (без да се издава фактура).

При сключване на комисионния договор между организатора и дистрибутора, последният ще продава билетите от името и за сметка на организатора срещу комисионна. Организаторът ще предоставя на дистрибутора лотарийните билети по два различни начина:

–          срещу определен размер парична гаранция;

–          без парична гаранция.

Ще има възможност дистрибуторите да връщат билети на организатора чрез приемо-предавателен протокол. В случай, че лотарийните билети са били предоставени на дистрибутора срещу парична гаранция, тя ще бъде възстановявана.

За регулярното отчитане на реално продадените билети от дистрибуторите на крайни клиенти, дистрибуторите ще издават фактури на организатора с размера на тяхната комисионна.

Също така е посочено, че при отпечатването на билетите, съгласно Закона за хазарта (ЗХ),организатора заплаща авансово данък хазарт.

Въпросът по същество се отнася до данъчното третиране по ЗДДС и ЗКПО на продажбата на лотарийни билети от организатора чрез посредник, действащ от чуждо име и за чужда сметка. По-конкретно питането касае характера на извършената от дистрибутора доставка – дали е освободена или облагаема по смисъла на ЗДДС, както и дали продажбата на лотарийни билети влияе при определяне на коефициента по чл.73 от ЗДДС на дистрибутора.

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

По ЗДДС:

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. С оглед на така даденото определение и постоянната практика на Съда на ЕС, за да представлява възнаграждение по доставка получена от доставчика сума, е необходимо да е налице пряка връзка между предоставената услуга и полученото за нея (насрещната престация), т.е. даима реципрочно изпълнение, полученото заплащане от доставчика на услугата, да съставлява стойност, дадена в замяна за услуга, доставена на получателя.

Когато лице действа от чуждо име и за чужда сметка, за целите на ЗДДС, са налице две доставки:

– между доверителя и третото лице,

– между посредника (довереника) и доверителя.

В тази ситуация сумата, която заплаща третото лице на дистрибутора (посредника/довереника) за продажбата на лотарийните билети, не е възнаграждение по доставка, извършена от същия. Тази сума е дължима за доставка, по която доставчик е организатора на хазартната игра (доверителя), в конкретния случай дружество А. В тази връзка, дистрибуторът не следва да издава данъчен документ за извършената продажба на лотарийни билети и съответно доставката не се отразява в дневника за продажбите и справка-декларацията на същия. Поради това, продажбата на лотарийни билети не представлява извършена от дистрибутора към третото лице доставка и тъй като не е част от оборота на дистрибутора, не влияе при определяне на коефициента по чл.73 от ЗДДС.

Между дистрибутора (посредника/довереника) и организатора на хазартната игра (доверителя, в случая дружество А) е налице доставка на услуга, по която изпълнител е дистрибутора, а получател – организатора на хазартната игра.

По силата на чл. 48 от ЗДДС освободена доставка е организирането на хазартни игри по смисъла на ЗХ. Видно от запитването, доверителят (дружество А) ще организира извършването на хазартната игра, предвид което доставката между доверителя и третото лице е освободена доставка по смисъла на чл. 48 от ЗДДС.

Доколкото дистрибуторът не организира хазартна игра, а организатор на хазартната игра е доверителя, то извършената между посредника/довереника и доверителя доставка на услуга с получател организатор на хазартна игра не попада в обхвата на освобождаването по чл. 48 от ЗДДС. Следователно, тази доставка е облагаема по смисъла на чл.12 от ЗДДС и за дистрибутора възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност, както и право на приспадане на данъчен кредит при наличие на условията по ЗДДС. За извършената доставка с предмет посредническа услуга, се издава данъчен документ по реда и в сроковете на чл.113 от ЗДДС, като издаденият документ следва да намери отражение в дневника за продажби и справка-декларацията на дистрибутора.

В този смисъл е и решение на СЕС от 13.07.2006г. по дело С-89/ 05 United Utilities. От изложеното в посоченото решение е видно, че услугата по приемане на залагания от името на техния организатор (в случая в решението чрез телефонен център) не се определя като сделка за залагания и следователно не може да се ползва от освобождаване от данък върху добавената стойност.

  По ЗКПО:

Съгласно чл. 229 от ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено е номиналът на залога, посочен във фишове, талони, билети или други документи за участие. Данъкът се внася преди получаване на документите за участие или осъществяване на вноса им като предприятията, определени от министъра на финансите или от друг орган, посочен със закон, отпечатващи документи за участие или осъществяващи вноса им, предоставят документите за участие само след представяне на документите за платения данък (чл. 232 от ЗКПО).

От цитираните разпоредби е видно, че определянето на данъчната основа и възникването на задължението за внасяне на данъка върху хазартната дейност, не е обвързано с начина на разпространение на лотарийните билети, както и с момента на реализиране на приходите от тяхната продажба.

Comments are closed.