28 ное.

Данъчно третиране на вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност ...

В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е търговия с велосипеди, които се доставят до територията на Франция от български превозвач. При доставка до по-малки обекти, като магазини от търговската верига Льок, стоките се доставят до Дим Франция. Между „МСД” ООД (вашето дружеватво) и Дим има договор за съхранение на стоки на склад и доставка до магазини на територията на Франция. Тоест, когато се доставят стоки за по-малки магазини от веригата Льок, те отиват в склада на „МСД” ООД и в последствие се продават на клиенти на дружеството като вътреобщностни доставки. До момента на продажбата, по време на съхранението на стоките в склада във Франция, те остават собственост на „МСД” ООД.

Зададени са следните въпроси:

1. Как ще се третира трансфера на стоки в рамките на икономическата дейност на дружеството във връзка с измененията на ЗДДС

2. Трябва ли дружеството да си самоначислява ДДС за тези трансфери и как ще се третира в последствие доставката на стоки?

3. Трябва ли дружеството да се регистрира за целите на ДДС във Франция и на база на кой оборот?

В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:

По смисъла на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС /в сила от 01.01.2009 г./ за възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка.

Мястото на изпълнение при тези доставки е на територията на страната, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.

От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че Вие транспортирате стоки в рамките на своята икономическа дейност от територията на страната до територията на друга държава членка, т.е. попадате в хипотезата на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС. В този случай на основание чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС следва задължително да издадете протокол.

Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем /чл. 117, ал. 3 от ЗДДС/, т.е. не по-късно от 15 дни от започването на транспорта. Същият /протокола/, на основание чл. 124, ал. 2 от ЗДДС следва да бъде отразен в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден.

По смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Съгласно чл. 7, ал. 4 от ЗДДС за възмездна вътреобщностна доставка на стоки е и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от регистрирано по този закон лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС.

Предвид гореизложеното, за Вас ще е налице вътреобщностна доставка на стоки, при условие, че дружеството Ви е регистрирано за целите на ДДС във Франция. От запитването, става ясно, че Вие не сте регистрирано за целите на ДДС лице във Франция, т.е. за Вас не е налице вътреобщностна доставка на стоки.

При продажбата на краен потребител, мястото на изпълнение при доставки на стоки се определя по реда на чл. 17, ал. 1, съответно чл. 17, ал. 2 от ЗДДС в зависимост от това дали стоката предмет на доставката се превозва или не. Съгласно тези разпоредби, ако при прехвърляне на собствеността върху стоката тя се намира извън територията на страната, то и мястото на изпълнение на тази доставка ще е там, където се намира стоката при прехвърляне собствеността й, съответно местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща или започва превозът й към получателя – във Вашия случай мястото на изпълнение е на територията на Франция.

На основание чл. 25, ал. 6, т. 2 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4, възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната. Това обстоятелство следва да се отбележи и в издадената фактура, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 12 от ЗДДС.

По отношение на въпроса – дали дружеството трябва да се регистрира за целите на ДДС във Франция и на база на кой оборот – следва да се запознаете със законодателството на съответната държава, в конкретния случай – Франция.

Източник: НАП

Comments are closed.