17 февр.

Данъчно третиране на безвъзмездна помощ

1. Дружество кандидатства по проект. В случай, че се получи одобрение и предприятието получи безвъзмездна помощ за осъществяване на проекта, следва ли да се извърши регистрация по ЗДДС /сумата ще е над 50 000 лв./ след като тези пари не са от стопанска дейност?
2. Как следва да се осчетоводят тези средства в съответствие с българското законодателство и как се третират за данъчни цели?
Съобразявайки относимата правна уредба за 2013г. и предвид липсата на приложен към запитването договор, изразявам следното принципно становище:

077ab55046ce80eaf9a3ddea999597ca_M

По първи въпрос:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Безвъзмездно предоставената финансова помощ (финансиране) по своето същество не представлява обект на облагане с ДДС.

В съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.3 от ЗДДС, в случай, че субсидията или финансирането са пряко свързани с облагаемите доставки, извършвани от данъчно задълженото лице, то същите се включват в тяхната данъчна основа и съответно подлежат на облагане.
Дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка” е дадена в §1, т.15 от ДР на закона. В нея е посочено, че такива са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е обвързано с цената на стоките и/или услугите, предоставяни от получателя на тези стоки или услуги. Не се считат за такива, субсидиите и финансиранията, които са предназначени единствено за покриване на загуби или за финансиране на разходи (включително такива за придобиване или ликвидация на активи).

Предвид гореизложеното, в случай, че получените средства не представляват плащане или доплащане за доставка, то същите не подлежат на облагане с ДДС, включително и като елемент на данъчната основа по смисъла на чл.26, ал.3, т.2 ЗДДС. Следователно същите не участват при формиране на облагаем оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС.

По втори въпрос:
Относно счетоводното отчитане на безвъзмездно получени суми по проект „Леонардо да Винчи”, запитването е изпратено за отговор по компетентност до дирекция „Данъчна политика” към МФ.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ след преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на закона се формира данъчният финансов резултат. В корпоративния закон не е регламентирано специално данъчно третиране на приходи, които се формират от безвъзмездно получени финансови средства, във връзка с реализирането на европейски проекти. Поради липсата на специални разпоредби, тези приходи се признават за данъчни цели, така както са признати при счетоводното отчитане и участват при формиране на данъчния финансов резултат за годината на получаването им и се облагат с корпоративен данък. / Въпроси и отговори НАП

Comments are closed.