16 дек.

Данъци и осигуровки – с едно платежно и един код

safe_image.php

От 1 януари 2013 година всеки гражданин и фирмавече ще се издължава към хазната по една сметка, без отделни кодове за вид плащане, без изрично уточняване за вида на съответното плащане, както и неговото основание – облагане на доходите, на печалбата, на имотите, или пък здравна и социална вноска.

Това обясни за „24 часа“ говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров. „Списъкът“ със задълженията на всеки ще се впише в персоналната му данъчно-осигурителна сметка. За физическите лица служебнеят й номер ше съвпада с ЕГН-то им, а за фирмите – с БУЛСТАТ- номера.

Според новите правила длъжникът ще превежда по сметката на приходната агенция
определени от него суми за погасяване на задълженията си. Специален софтуер в агенцията ще разпределя получените пари на части, в случай, че задълженията са повече от едно. Критерий за разпределянето ще е датата на възникване на дълга. Това е в интерес на всеки, защото най-рано натрупаните борчове са натрупали към главницата най-много наказателни лихви.

Бъчваров съветва всеки, който има съмнения за неизчистени стари задължения, да подаде искане за тяхното погасяване по давност, преди да дойде януари.
Към декември 2012 г. давност тече за задължения отпреди 1 януари 2008 г. Тяхното погасяването не става автоматично и ако всеки не заяви изрично анулирането им, в системата на НАП те могат да продължат да се водят като дължими.

Експертите на агенцията обясниха за „24 часа“, че давността започва да тече от първи януари на годината, която следва изтичането на срока за плащане на задължението. Това означава, че на първи януари 2013 г. стават 5 години от 2008 г. и така по давност отпадат задължения, които е трябвало да се платят през 2007 г. Те припомнят още, че ако през времето след 2007 г. е имало уведомления с обаждане по телефона, писма, изпълнителни листове или други мерки, давността автоматично се увеличава на 10 години.

Единствено искането за изчистване на стари задължения елиминира риска текущи, бъдещи плащания да се насочват към забравени дългове, а новите да остават неплатени и да започнат също да трупат лихви. Изричното искане елиминира напълно този риск, смята Бъчваров.

Преди да „вкара“ стари дългове в персоналната ни сметка, агенцията ще ги опише, казва шефката на дирекция „Обслужване на данъкоплатци“ в приходната агенция Боряна Георгиева. При този опис има два възможни казуса:
Първият е – има плащане, т.е. в НАП са пристигнали пари, но те не могат да погасят задължение и поради това то не се погасява. Причините могат да са много – непопълнени всички данни в платежното, сгрешено ЕГН или фирмен номер, сбъркани имена на изпращача, грешен код за вида данък или друга техническа грешка. Ако попаднете в тази хипотеза, ще се наложи посещение в офиса на приходната агенция, където на място ще бъдат оправени нередностите, а задължението – „занулено“.

Вторият – при данъчните има негово чакащо задължение, за което данъкоплатецът твърди, че е направил плащане. То обаче изобщо не е отразено в платежната система на данъчните. Този казус се решава единствено с показване на копие от платежния документ. Затова, не случайно данъчните непрекъснато препоръчват копия от документи за платен данък или осигуровка да се пазят в домашните архиви поне 5 години.
Основно предимство на мярката е пестенето на време, на пари, и предпазването от грешки, смятат данъчните. Попълването на едно общо платежно става по-бързо, не се таксува отделно от банката, а грешките от неправилно попълнени кодове, банкови сметки, основания за плащане, вид данъци се намаляват многократно“, категоричен е Бъчваров.

Общата сума на икономиите за гражданите и бизнеса според данъчните, ще е поне 50 млн. лв.

Какво реално означава единната сметка?

Първо – при доброволното плащане на данъци и на осигурителни вноски ще се използва една сметка, което намалява риска от грешки.
Второ – премахват се кодовете за видове плащания по различните данъци
Трето – ще има автоматично обвързване на постъпилите плащания с вписаните в сметката задължения, като това ще става по реда на възникването им.
Четвърто – ако има повече задължения с един и същ срок за плащане, те ще се погасяват съразмерно. Т.е. преведената сума се разделя на техния брой на равни части
и с всяка от тях се изплаща задължението.
Пето – уеднаквяват се лихвите за забава при невнесени осигуровки с тези за невнесени данъци- и двете стават ОЛП плюс 10 пункта. В момента за осигуровките наказателните лихви бяха ОЛП плюс 20 пункта.
Шесто – фирмите и едноличните търговци ще подават месечните си справки-декларации като пакет, едновременно, в едни и същи срокове.
Седмо – ще се попълват нов вид декларация при купуване на осигурителен стаж, за да може това плащане да отиде към подсметката на НОИ.
Осмо – Нов образец на декларация ще попълват и хората, които са били в чужбина, връщат се в България и плащат наведнъж 12 здравни вноски. Целта е те да отидат към НЗОК
Девето – в декларацията, която подават самоосигуряващите се за здравно осигуряване, ще се добави нова клетка – в нея ще се посочи доход, върху който ще се заплащат здравни вноска. Тези, които са избрали да се осигуряват върху минималния доход, няма нужда да подават нова декларация, ако вече имат такава.
Десето – ако човек, който се самоосигурява има няколко задължения, и едно от тях е здравна вноска, той може да заяви кои задължения за здравноосигурителни вноски погасява.
Единадесето – ако има няколко задължения, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно, а го заплашва принудително събиране, до започването му той може да заяви поредността, в която те да се погасяват. Единната данъчно – осигурителна сметка няма да засегне осигурителните права на наетите по трудово правоотношение.

Няколко основни въпроса възниквали относно въвеждането на новия начин на плащане, съобщи Росен Бъчваров. Те са били свързани с начините на погасяване на задълженията, кои първи биват изплащани и дали ще има ощетени, ако не се платят всичките дългове.

Ето и разясненията по казусите, които дават данъчните.
1. Работодател има задължения ДДС и осигуровки. Внася с едно платежно сумата за покриване на осигуровките. По логиката на единната сметка преводът служебно трябва да се насочи към покриване на дълга по ДДС. Ще има ли засегнати права на работниците?

Работниците няма да имат засегнати осигурителни права, ако вноските са декларирани, но не са платени.

2. Гражданин има неплатени пет здравни вноски, заради продължителна загуба на работа, но са налични и други публични задължения, които са по-стари. Може ли той да плати първо здравните вноски, за да си възстановя правата?

Отговорът е да. Ако е самоосигуряващо се лице, може да плати първо здравноосигурителните си вноски. Трябва да подаде специална декларация в НАП заедно със заявление, които са налични в данъчните офиси.

3. Ако някой има натрупани задължения от над пет години, за какво ще се насочат преводи, които му удържа работодателят, или той самия прави?

За да не се случва това, и ако дълговете не са платени пет години, след последното напомняне или обезпечителна мярка, може да се подаде възражение в офиса на НАП. В него трябва да се впише искане задължението да се погаси по давност.
4. Каква е процедурата при натрупани задължения преди повече от 5 години? Ако не се поиска погасяване по давност, през 2014 г. всяка вноска ще отива за стари задължения по реда на тяхното възникване. Тъй като обаче имаше редица доходи, за които дължимият данък не се удържаше при източника и на практика през 2007 г. са плащани задължения от 2006 г., то дължими през 2007 г. са били осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица. Ако има останали такива, погасяване по давност ще се иска след 1 януари 2013 г.

5. Собственик или управител на фирма, която има неплатени осигурителни или данъчни задължения от началото на годината, а иска да възстанови данъчен кредит за сделки от последните три месеца, какво може да очаква след въвеждането на единното платежно нареждане?

Режимът остава непроменен спрямо сегашния – данък се възстановява едва след като се установи, че нямате други задължения, за които е настъпило време да се плащат. В този случай от сумата за възстановяване ще се прихванат другите ви задължения.
6. Има ли риск средства, които са внесени с подаването на ДДС декларация, да се насочат към плащането на по-стари публични задължения, които са осигурителни или корпоративни данъци?

Да. Точно това е механизмът на единното платежно нареждане – всяка сума, която внесете, ще се насочва за плащане на най-старото ви задължение, по което е настъпил падеж.

7. Ако фирмата има стари публични задължения, може ли преведените осигуровки за служители да се насочат за покриването им?

Да. За фирмата осигуровките остават дължими, и текат лихви. Работниците и служителите са с непрекъснати права, защото вноските им са декларирани.

8. Ако НАП начисли задължения на фирма на основата на ревизионен акт и той бъде обжалван в съда, новите плащания ще се насочват ли за погасяване на спорното задължение?
Не, докато обжалването не прикючи, новите плащания няма да погасяват задълженията по акта.

9. Ако се осъществява внос от трети страни и се плати ДДС за него, но търговецът има по-стари публични задължения, плащането накъде ще се насочи?

ДДС за внос от трети страни се плаща в Агенция „Митници“ и поради това не попада в плащанията, които ще могат да се осъществяват с единното платежно нареждане.
10. Ще начисляват ли от НАП лихва за новите задължения, които остават неплатени, след като преводът към данъчните се разпредели за покриването на по-стари задължения?

Лихвата започва да тече след срока за плащане на публичното задължение. Ако сте направили плащане, което е насочено за по-старо задължение, то по новото ще се начислява наказателна лихва.

Comments are closed.