14 май

Глоби от НАП за непубликувани Годишни отчети в Агенция по вписванията.

Годишни отчети в Агенция по вписванията

Годишни отчети в Агенция по вписванията

Крайният срок за подаването на всички Годишни отчети в Агенция по вписванията за 2015 г. е 30.06.2016 г. уведомяват от агенцията.

Това изискване е залегнало в Закона за счетоводството, обнародван с Държавен вестник, брой 95 от 08.12.2015 г. Задължени да публикуват Годишни отчети в Агенция по вписванията, са както следва:

  • всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър;
  • останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет.

Изискването не се отнася за бюджетните предприятия и едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

След изтичане на крайния срок – 30 юни 2016 г.,  Агенция по вписванията ще предостави на Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок. Неподалите в срок фирми ще бъдат санкционирани от НАП или АДФИ, съгласно чл. 74 и чл. 78 от Закона за счетоводството, информира Агенцията по вписванията.

В тази връзка напомняме, че който е задължен и не публикува Годишни отчети в Агенция по вписванията, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 % до 0,5 % от нетните приходи от продажби за годината, за която се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция. Източник: КиК

Comments are closed.