18 мар.

Българско физическо лице извършва посреднически услуги на данъчно задължено чуждестранно юридическо лице извън Европейския съюз по доставка на стоки за българск...

safe_image.php

Въпрос:
Българско физическо лице извършва посреднически услуги на данъчно задължено чуждестранно юридическо лице извън Европейския съюз по доставка на стоки за българско юридическо лице до българска граница.(INCOTERMS CIF)

Възнаграждението се получава от чуждестранното юридическо лице по банков път.

Влиза ли това възнаграждение за оказаните посреднически услуги към чуждестранното юридическо лице извън Европейския съюз като облагаем оборот за регистрация по ДДС или евентуално по чл.97а?

Отговор:
От значение за възникването на задължение за  регистрация по ЗДДС е мястото на изпълнение на услугата. Определянето на мястото на изпълнение при доставки на услуги зависи от статута на получателя, данъчнозадължено лице или данъчно незадължено лице и от неговото местоположение.

Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно задължено лице, се съдържа в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

В конкретния случай, доколкото описаните във въпроса услуги не попадат в изключенията, изрично посочени в чл. 21, ал. 4, чл. 22 и чл. 23, ал. 1 от ЗДДС, за определяне мястото на изпълнение на посочените услуги е приложима разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Или мястото на изпълнение на посредническата услуга, за която се отнася въпросът, ще е на територията на държавата, в която е установен нейният получател – чуждестранното юридическо лице.

Тъй като чуждестранният получател, на когото се предоставя услуга, е от държава, която не е член на Европейския съюз, то мястото на изпълнение на услугата ще е на територията на трета страна/ територия по смисъла на §1, т. 4 от ДР на ЗДДС, поради което  не възниква задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС. При предоставени услуги задължение за регистрация възниква, когато мястото на изпълнение е на територията на друга държава-членка. Задължение за регистрация по реда на чл. 97а от ЗДДС би възникнало, ако чуждестранното юридическо лице има постоянен обект на територията на държава-членка, различна от България, и услугата е предназначена за този обект.

Данъчните основи на оказаните посреднически услуги към чуждестранно юридическо лице извън Европейския съюз не участват и при формирането на облагаемия оборот за целите на регистрацията по чл. 96 от ЗДДС, тъй като доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в кръга на облагаемите доставки по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС. Данъчните основи на извършените посреднически услуги биха участвали при формирането на оборота от 50 000 лв. в случай, че чуждестранното юридическо лице има постоянен обект на територията на страната и услугата е предназначена за този обект.

Ето защо е важно да се установи дали чуждестранното лице има постоянен обект на територията на друга държава-членка или на територията на България.

Под постоянен обект, според §1, т. 10 от ДР на  ЗДДС се разбира търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическата дейност на територията на една страна.

Този обект, съгласно чл. 11, параграф 1 от Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност следва да има достатъчно равнище на постоянство, както и подходяща структура от гледна точка на човешките и техническите ресурси, за да може да получава и ползва услугите, доставени за собствените нужди на този обект.

Във връзка с разглеждания въпрос следва да се има предвид, че според посочения регламент, за да се определи статутът на получателя на услугите като данъчно задължено лице, следва да се установят доказателствата, които доставчикът трябва да получи от него. Според чл. 18, параграф 3 от регламента, когато получателят е установен извън Общността доставчикът на услуги може да счита, че получателят има статут на данъчно задължено лице, ако:

– получи от получателя удостоверение, издадено от компетентния данъчен орган на получателя, че извършва стопанска дейност, с цел да му се предостави възможност да получи възстановяване на ДДС по силата на Директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 г. относно възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, които не са установени в Общността

– получателят не разполага с това удостоверение, ако доставчикът разполага с ДДС номер или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен на получателя от страната по установяване и използван за идентифициране на ДЗЛ или с всяко друго доказателство за това, че получателят е ДЗЛ и ако доставчикът извърши проверка в разумна степен на точността на информацията, предоставена му от получателя, с помощта на обичайните търговски мерки за сигурност като мерките, свързани с проверките на самоличността и на плащанията.

Посоченият по-горе набор от документи ще даде възможност на българското лице да приеме, че получател на указаната от него услуга е данъчно задължено лице, поради което услугата е с място на изпълнение в държавата, в която лицето получател на услугата е установено. Източник: РААБЕ

Comments are closed.