29 ное.

Брак на материални запаси и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

Въпрос: През 2008 г., поради невъзможност за реализация или ползване в производството, дружеството взема решение за бракуване на  материални запаси. Същите са закупени през 2002 г. и е упражнено право на приспадане на данъчен кредит. Поставен е въпросът трябва ли да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС или е приложима разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 3 от закона?

Становище:  Съгласно чл. 79, ал.3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период, съгласно разпоредбите на чл.79, ал. 4 от ЗДДС.

По силата на чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, корекции по чл. 79, ал.1-7 от закона не се извършват за стоки или услуги, ако са изминали 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, а за недвижимите имоти – 20 години.

Видно от описаната фактическа обстановка за материалните запаси, които ще се бракуват  е ползван данъчен кредит при тяхното придобиване –  през 2002 г. Считаме, че същите попадат в хипотезата на чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗДДС и за тях не следва да извършвате корекция, защото правото на данъчен кредит е упражнено преди повече от 5 години.Източник: НАП

Comments are closed.