10 ян.

Осигуровки и данъци за 2014 г.

Osigurovki 2014

* Срок за внасяне на осигуровки – до 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда.

* Срок за внасяне на ДДФЛ – до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

* От 1 януари 2014 г. влизат в сила следните изменения в Наредба Н-8:
1. Обвързване на Декларация обр.1 и обр.6 и засичане на изчислените осигурителни вноски между декларации в момента на подаването им, чрез вграден алгоритъм в системата на НАП.
2. Само за ДДФЛ – Декларация обр.6 се подава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през данъкът е удържан.
3. Само за ДДФЛ – в Декларация обр.6, т.9 (месец и година) се попълват месецът и годината, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания. В полето „дата на изплащане“ се попълва последния календарен ден от месеца, посочен в т.9.
* Допълнителна информация можете да намерите в следните две становища на НАП: http://www.nap.bg/news?id=1763 http://www.nap.bg/news?id=1771

* За 2014 г. не се внасят вноски за фонд ГВРС
* Минимална работна заплата – 340 лв.
* Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2400 лв.
* Парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53 ал.1 и ал.2 – 340 лв.
* Въвежда се минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица:
до 5400 лв. – 420 лв.;
от 5401 до 6500 лв. – 450 лв.;
от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
над 7500 лв. – 550 лв.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 г. и 2014 г. е 420 лв.
* За дните на лицата в неплатен отпуск с и без трудов стаж се дължи здравна осигуровка върху 210 лв.
* За дните на лицата във временна неработоспобност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 420 лв.
* За лица, работещи по граждански договор, авансов данък върху доходите се дължи върху разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски
* Авансов данък не се дължи, ако лицето е самоосигуряващо се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

Данък върху доходите 2014 г. – 10%
* Данъчно облекчение за трудоустроени – намаление на данъчната основа с 660 лв. месечно
* Необходимо присъщи разходи: за доходи от наеми – 10%
за граждански договори – 25%
за авторски хонорари – 40%
за регистрирани земеделски производители – 60%
* Здравно осигуряване за лицата, осигурени за сметка на републиканския бюджет – 8% върху 210 лв.

Comments are closed.